25.06.2014 | Overzicht wijzigingen Participatiedecreet

Op 1 juli treedt het gewijzigde participatiedecreet samen met het aangepaste uitvoeringsbesluit in werking. De wijzigingen versterken de transversaliteit en de structurele aandacht voor kansengroepen en optimaliseren de uitvoering van het decreet. We zetten de belangrijkste wijzigingen, maatregel per maatregel, op een rijtje. De betrokken organisaties worden ook per brief op de hoogte gebracht.

Structurele subsidiëring van participatie-instellingen

 • De subsidiëring van een organisatie die leesbevorderingscampagnes en projecten voor diverse doelgroepen opzet en die onderzoek naar lezen en leescultuur stimuleert wordt uit het Participatiedecreet gelicht. De ondersteuning van Stichting Lezen wordt geëntegreerd binnen het letterenbeleid dat wordt ontwikkeld door het Vlaams Fonds voor de Letteren
 • De vereniging die inzet op de verdieping en vernieuwing van de participatie van kansengroepen (Demos) krijgt de opdracht een systeem van financiële tegemoetkomingen op te zetten voor:
  • de participatie aan cultuur, jeugdwerk of sport door personen in armoede die wonen in een gemeente waar geen lokaal netwerk is
  • de participatie door personen in armoede aan een bovenlokaal cultuur-, jeugdwerk- of sportaanbod.

  Het bedrag dat hiervoor wordt ingezet, wordt in de beheersovereenkomst met Demos bepaald.

 • Het uitvoeringsbesluit van 8 november 2013 bij het Rekendecreet bepaalt de reserveregeling die van toepassing is op deze organisaties.
 • De overeenkomsten met deze organisaties worden gesloten door de minister, bevoegd voor cultuur, de minister, bevoegd voor sport en de minister, bevoegd voor jeugd.
 • De aandacht die in de beheersovereenkomsten moet worden besteed aan de bevordering van de interculturaliteit wordt verruimd tot aandacht voor de bevordering van de participatie van kansengroepen.
 • De subsidies worden uitbetaald in twee zesmaandelijkse voorschotten van 45% en een saldo van 10%.

Meer info over de participatie-instellingen.

Projecten leesbevordering

De subsidiëring van projecten van verenigingen die bijdragen tot een beter leesklimaat wordt toevertrouwd aan het Vlaams Fonds voor de Letteren.

Meer info over de projectsubsidies leesbevordering.

Subsidiëring van verenigingen met een specifieke opdracht m.b.t. het verenigingsleven

 • De onmogelijkheid om in aanmerking te komen voor een subsidiëring via een ander decreet dat betrekking heeft op aangelegenheden binnen het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media wordt beperkt tot werkingssubsidies. Expertiseverenigingen kunnen dus wel een beroep doen op projectsubsidies binnen CJSM.
 • De beperking van de subsidie tot maximaal 150 000 euro per vereniging is opgeheven.
 • De opmaak van het jaarplan wordt vereenvoudigd.
 • De subsidies worden uitbetaald in twee zesmaandelijkse voorschotten van 45% en een saldo van 10%.

Meer info over de verenigingen met een specifieke opdracht.

Structurele subsidiëring van een vereniging ter bevordering van de culturele en sportieve participatie van gedetineerden

 • De overeenkomst met deze organisatie wordt gesloten door de minister, bevoegd voor cultuur, en de minister, bevoegd voor sport.
 • De aandacht die in de beheersovereenkomst moet worden besteed aan de bevordering van de interculturaliteit wordt verruimd tot aandacht voor de bevordering van de diversiteit van de doelgroep.
 • De subsidies worden uitbetaald in twee zesmaandelijkse voorschotten van 45% en een saldo van 10%.

Meer info over de vereniging ter bevordering van de culturele en sportieve participatie van gedetineerden.

Convenanten bibliotheekwerking gevangenissen

 • Nieuwe convenanten worden ondertekend door de minister, bevoegd voor cultuur.
 • De subsidies worden uitbetaald in een voorschot van 80% en een saldo van 20%.

Meer info over de convenanten gevangenisbibliotheken.

Subsidiëring van projecten ter bevordering van de participatie van kansengroepen in cultuur, jeugdwerk of sport

 • De indiendata voor participatieprojecten kansengroepen zijn gewijzigd naar 1 februari voor projecten die van start gaan vanaf 1 juli van hetzelfde jaar en naar 1 augustus voor projecten die van start gaan vanaf 1 januari van het volgende jaar. Meerjarige projecten kunnen enkel worden ingediend op 1 augustus.
  Ook de timing van het vervolg van de procedure wijzigt hierdoor: de administratie bezorgt een ontwerp van beslissing voor respectievelijk 1 april en 1 oktober en de minister beslist over de toekenning van de subsidies voor respectievelijk 1 mei of 1 november.
 • Meerjarige projecten bezorgen jaarlijks uiterlijk op 15 februari een financieel en werkingsverslag en een planning en begroting. Op basis hiervan deelt de administratie uiterlijk op 15 maart mee of het project kan worden verdergezet.
 • De beoordelingscriteria worden praktijkgerichter geformuleerd, namelijk:
  • 1 de wijze waarop het project inspeelt op en tegemoetkomt aan de eigenheid van de kansengroep of vertrekt vanuit de kansengroep;
  • 2 de actieve participatie van de doelgroep in de totstandkoming van het project;
  • 3 de bijdrage van het project aan het wegwerken van participatiedrempels;
  • 4 de inbedding van het project in een netwerk of samenwerkingsverband met relevante actoren om de slaagkansen van het project te maximaliseren;
  • 5 de aandacht voor een meer inclusieve cultuur-, jeugdwerk- of sportpraktijk door actieve participatie van kansengroepen, participatie in gezinsverband of intergenerationele initiatieven.
 • De beoordelingscommissie beoordeelt de inhoudelijke aspecten van de aanvraag. De administratie daarentegen beoordeelt de zakelijke en financiële aspecten en toetst de aanvraag aan het algemene beleidskader van de Vlaamse overheid.
 • De uitzonderingsmaatregel voor structureel gesubsidieerde organisaties wordt aangepast. Indien de subsidieaanvragen al een werkingssubsidie ontvangt van de Vlaamse overheid, moet zowel op organisatorisch als op financieel vlak worden aangetoond wat het beoogde effect is van het project op de reguliere werking. In het werkingsverslag moet worden opgenomen op welke manier het initiatief na afloop van de subsidieperiode binnen de reguliere werking wordt opgenomen. De helft van de subsidies wordt bij voorrang wel toegekend aan verenigingen die geen werkingssubsidie ontvangen van de Vlaamse overheid.
 • De beoordelingscommissie wordt benoemd door de ministers van Cultuur, Jeugd en Sport.

Meer info over de participatieprojecten kansengroepen.

Subsidiëring van lokale netwerken voor de bevordering van de vrijetijdsparticipatie van personen in armoede

 • Indien in de gemeente geen vereniging van personen in armoede actief is, kunnen ook andere relevante lokale organisaties die in hun werking onder meer personen in armoede als doelgroep hebben betrokken worden bij het lokaal netwerk.
 • In de afsprakennota wordt voor elk van de partners beschreven welke inbreng zij doen of welk engagement zij nemen in het samenwerkingsverband.
 • De subsidies kunnen voortaan ook aangewend worden voor de ondersteuning en financiering van gemeentelijke initiatieven van of voor personen in armoede op sportief, jeugdwerk- of cultureel vlak.
 • Er worden geen beperkingen meer opgelegd wat betreft de inbreng van de cofinanciering door de gemeenten.
 • Het bedrag dat wordt vrijgemaakt als trekkingsrecht voor de gemeenten wordt door de Vlaamse Regering vastgesteld tijdens het laatste jaar van de legislatuur van de gemeenten.
 • De trekkingsrechten van de gemeenten die geen lokaal netwerk inrichten worden niet automatisch toegevoegd aan de subsidie van Demos voor rechtstreekse financiële tegemoetkomingen. Het bedrag dat hiervoor wordt ingezet zal worden bepaald in de beheersovereenkomst.
 • De verantwoordingsnota dient te worden ingediend voor 1 mei.

Meer info over de lokale netwerken armoede.

Subsidiëring van praktijkgerichte, laagdrempelige educatie voor kansengroepen

 • De subsidiëring van de vereniging die het wegwerken van laaggeletterdheid als doelstelling heeft wordt via het Vlaams Fonds voor de Letteren geëntegreerd in het algemeen letterenbeleid.
 • Ook met de sociaal-culturele verenigingen met een laagdrempelig vormingsaanbod wordt een overeenkomst gesloten waarin onder meer de aanpak en het bereik van initiatieven bij kansengroepen wordt bepaald.
 • De rol van de Vlaamse overheid in het bekendmaken van het aanbod wordt teruggedrongen.
 • De bepalingen over de overheadkosten vallen weg en er worden geen beperkingen opgelegd wat betreft de duur van een vormingsactiviteit.
 • De gesubsidieerde verenigingen bezorgen jaarlijks uiterlijk op 1 april een voortgangsrapport, dat een terugblik biedt op het voorbije jaar en een vooruitblik op het lopende jaar.
 • De subsidies worden uitbetaald in twee zesmaandelijkse voorschotten van 45% en een saldo van 10%.

Meer info over de laagdrempelige educatie.

Subsidiëring van hobbyverenigingen

 • De voorwaarde om over minstens 50 afdelingen te beschikken wordt verlaagd naar 30 afdelingen.
 • Een aantal moeilijk toepasbare beoordelingscriteria wordt geschrapt.
 • Aanvragen worden nog steeds ingediend uiterlijk op 1 oktober. De administratie formuleert een ontwerp van beslissing voortaan wel voor 1 november. De minister beslist uiterlijk op 1 december over de toekenning van de subsidies.
 • Het aanvraagdossier voor de hobbyverenigingen wordt vereenvoudigd.

Meer info over de hobbyverenigingen.

Tegemoetkoming in het organiseren van een bijzonder cultuuraanbod

 • Het Bijzonder Cultuuraanbod wordt voortaan een geïntegreerd algemeen aanbod dat zich richt naar een ruime groep van organisatoren. Er wordt één subcategorie voorzien: het aanbod Nieuw Talent voor gezelschappen of artiesten die nieuw zijn op het podium of die een nieuwe artistieke richting inslaan en die professionele ambities hebben. Het vroegere aanbod BiDo (Bijzondere Doelgroepen) wordt dus binnen het algemeen aanbod opgenomen.
 • Er bestaan voortaan twee soorten financiële tussenkomsten, nl. een tussenkomst van een derde van de uitkoopsom en een maximum van 600 euro voor het algemeen aanbod, en een tussenkomst van de helft van de uitkoopsom met een maximum van 750 euro voor de subcategorie Nieuw Talent. De minister kan wel nog steeds tijdelijk een specifieke subcategorie bepalen waarvoor een hogere tussenkomst geldt.
 • Aanvragen om opgenomen te worden in het aanbod worden ingediend uiterlijk op 15 januari, 15 mei of 15 september. De minister beslist binnen de vier maanden.
 • Om een beroep te doen op het aanbod wordt geen onderscheid meer gemaakt naar categorie van organisator. Ook cultuurcentra en kunstencentra kunnen een beroep doen op het aanbod Podium.
 • De voorwaarden waaraan het aanbod en de organisator moeten voldoen worden opgenomen in het uitvoeringsbesluit. Nieuw is dat een organisator de manifestatie dient aan te melden bij de Uitdatabank van Cultuurnet.
 • Alle aanvragen om opgenomen te worden in het aanbod worden voorgelegd aan een beoordelingscommissie.
 • Een programma kan uit het aanbod worden geschrapt als de artiest of het gezelschap zich niet houdt aan de voorwaarden of als het programma drie keer binnen een periode van twaalf maanden negatief is beoordeeld.

Meer info over het bijzonder cultuuraanbod.

Projecten met het oog op een aanbod voor kansengroepen in gemeenschapscentra

 • Projecten van gemeenschapscentra ter bevordering van de participatie van kansengroepen hebben voortaan een duur van twee jaar. Aanvragen kunnen ingediend worden voor 1 september van een even jaar.
 • Een project bestaat uit een specifieke programmering voor één of meerdere kansengroepen of uit één meerdere omkaderings- of toeleidingsactiviteiten.
 • De beoordelingscriteria worden als volgt geformuleerd:
  • 1 de mate waarin het project aansluit bij een of meer beoogde kansengroepen;
  • 2 de inspanningen van het gemeenschapscentrum om een of meerdere kansengroepen toe te leiden naar het project;
  • 3 de resultaten die worden voorop gesteld en het effect daarvan op de werking van het gemeenschapscentrum.
 • Uiterlijk op 31 januari bezorgt de aanvrager een voortgangsrapport en een geactualiseerde begroting. Op basis hiervan deelt de administratie uiterlijk op 1 maart mee of het project kan worden verdergezet. Op 1 mei wordt het financieel verslag van het voorbije jaar aan de administratie bezorgd.

Meer info over de projecten aanbod kansengroepen bij gemeenschapscentra.

Subsidiëring van proeftuinen die de participatie bevorderen

De subsidies voor proeftuinen worden uit het decreet gehaald en waar zinvol in sectorale wetgeving ingebed.

Subsidiëring van grootschalige cultuur-, jeugd- of sportevenementen

De subsidies voor grootschalige cultuur-, jeugd- of sportevenementen worden uit het decreet gehaald.

Subsidiëring van een Cultuurgemeente en Sportgemeente van Vlaanderen

De subsidies voor de Cultuur-/Sportgemeente worden uit het decreet gehaald.

Documenten