Nieuwsberichten archief: 2017

16.03.2017 | Hoe beleef jij Brussel?

Hoe denk jij over Brussel? Beleef je Brussel als plek om te wonen of te werken, of eerder als een culturele stad, een winkelstad of een stad vol diversiteit? Of is Brussel onbekend terrein voor jou en wil je daar misschien verandering in brengen? Neem dan deel aan het burgerkabinet over Brussel. Ga naar brussel.burgerkabinet.be en deel jouw mening, voorstel of ervaring binnen een van de thema's.


16.03.2017 | Hoorzitting over cultuureducatie

De Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement hield een hoorzitting over cultuureducatie. Een aantal experten uit de onderzoekswereld en het werkveld gaven er een toelichting en suggesties over het beleid rond cultuureducatie en de cultuureducatieve sector. Lees het verslag van de hoorzitting.


16.03.2017 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


16.03.2017 | Kadervorming: uitgereikte attesten in 2016

In 2016 behaalden 7.454 jongeren een attest kadervorming. Ten opzichte van 2016 betekent dat een stijging van iets meer dan vijf procent. Bekijk het overzicht met de aantallen per type attest.


10.03.2017 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


24.02.2017 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


21.02.2017 | Conceptnota over de invoering van een vrijwillige burgerdienst

Een aantal Vlaamse Parlementsleden diende een conceptnota in over de invoering van een gegarandeerd aanbod van vrijwillige burgerdienst voor elke jongere. Het doel is om tegen 2020 zesduizend Vlaamse jongeren tussen 18 en 25 jaar te laten participeren in een burgerdienst. In de nota vragen de indieners aan het Vlaams Parlement om een aantal actiepunten in overweging te nemen en te bespreken met de betrokken actoren.


16.02.2017 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


13.02.2017 | Gedachtewisseling over Masterplan Bivakplaatsen

De Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement hield een gedachtewisseling over het Masterplan Bivakplaatsen met ministers Gatz en Schauvliege. Beide ministers gaven er een toelichting over de inhoud van het masterplan. Lees het verslag van de gedachtewisseling.


13.02.2017 | Bijkomende opdracht ADJ en herformulering opdracht VVJ

De Vlaamse Regering keurde op 3 februari het ontwerpdecreet met verschillende bepalingen in de beleidsvelden cultuur en jeugd definitief goed. Wat jeugd betreft, gaat het om bepalingen in het kader van de afslanking van de provincies, namelijk de toewijzing van jeugdverblijf Hanenbos aan ADJ en de herformulering van de opdracht van VVJ. Daartoe moeten twee decreten m.b.t. jeugdbeleid worden gewijzigd.


13.02.2017 | Gedachtewisseling over de afslanking van de provincies en het regionale cultuur- en jeugdbeleid

De Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement hield een gedachtewisseling over de afslanking van de provincies met minister Gatz. De minister gaf er een toelichting over de overdracht van een aantal provinciale bevoegdheden inzake cultuur en jeugd. Lees het verslag van de gedachtewisseling.


03.02.2017 | Voor de vierde keer Prijs!

Levert jouw gemeente of stad bijzondere inspanningen voor kinderen en jongeren? Voert ze een duurzaam en divers jeugdbeleid met aandacht voor jeugdcultuur en toegankelijke openbare ruimte? Vind je dat jouw bestuur heel goed bezig is? Aarzel dan niet, draag jouw gemeente of stad voor en ding mee naar de Prijs Jeugdgemeente of Jeugdstad van Vlaanderen!


30.01.2017 | Info- en ontmoetingsmomenten 'Kunst, Cultuur en Jeugdwerk met vluchtelingen'

Raakt de situatie van vluchtelingen jou ook? Wil je met jouw organisatie iets betekenen voor hen? Kom dan naar een van de info- en ontmoetingsmomenten 'Kunst, Cultuur en Jeugdwerk met vluchtelingen' in Antwerpen, Gent of Leuven. Samen met andere jeugdwerkers, sociaal-cultureel werkers, kunstenaars, kunstprofessionals en erfgoedwerkers uit je regio kun je er op zoek gaan naar manieren om vluchtelingen bij je werking te betrekken.


27.01.2017 | Nieuwe teamverantwoordelijke lokaal jeugdbeleid

Vanaf 1 februari wordt Ann Vandenbussche de nieuwe team-verantwoordelijke van het team lokaal jeugdbeleid. Ze vervangt Els Cuisinier, die de afdeling Jeugd verlaat en een nieuwe uitdaging aangaat.


25.01.2017 | Tegengif(t): neem deel aan onze wedstrijd en win leuke prijzen!

Heb je onlangs gratis deelgenomen aan een inspiratiemoment van Jeugdwerk in de Stad? Dan vragen we daarvoor graag een tegengif(t). Ga naar jeugdwerkindestad.be en kies een of meerdere opdrachten. Elke opdracht levert je punten op, waarmee je tickets en andere leuke prijzen kunt winnen. Heb je nog niet deelgenomen aan een inspiratiemoment, maar wil je vrijwillig een bijdrage leveren aan ons traject? Ook dan kun je meedoen en een opdracht kiezen!


25.01.2017 | Nieuwe indienronde voor jeugdverblijfcentra en hostels (beleidsperiode 2018-2021)

Voor een groot aantal jeugdverblijfcentra en hostels stopt eind dit jaar de subsidiëring voor de beleidsperiode 2014-2017. Centra die in de beleidsperiode 2018-2021 in aanmerking willen komen voor een werkings- en personeelssubsidie, moeten vóór 1 april 2017 een nieuwe beleidsnota 2018-2021 indienen bij de afdeling Jeugd.


25.01.2017 | Wegwijzer in Europees en internationaal jeugdbeleid

Met deze publicatie willen we je wegwijs maken in de vaak onbekende, soms erg complexe maar uiterst boeiende wereld van het Europese en internationale jeugdbeleid. We beschrijven welke overheidsactoren actief zijn op verschillende niveaus en zoomen expliciet in op hun netwerken en de instrumenten van het internationale jeugdbeleid. Daarnaast schetsen we een beeld van de rol en mogelijkheden voor particuliere verenigingen of instellingen.


25.01.2017 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


25.01.2017 | Inspiratiemoment 'Brugfiguren en hun rol in het stedelijk jeugdwerk' - 2 februari

Jeugdwerk in de Stad en Beleidsnetwerk Diversiteit organiseren samen een inspiratie- en netwerkmoment voor organisaties die een projectaanvraag 'bruggenbouwers binnen en naar het jeugdwerk' willen indienen. Ook andere geïnteresseerde verenigingen, lokale besturen en koepelorganisaties die willen inzetten op brugfiguren in het jeugdwerk, zijn welkom. Inschrijven kan tot en met 27 januari.


16.01.2017 | Naamswijziging departement

CJM

'Departement Cultuur, Jeugd en Media' is sinds 1 januari 2017 onze nieuwe naam. Door de overheveling van de bevoegdheid sport naar Sport.Vlaanderen was de oude departementsnaam niet langer correct.


16.01.2017 | Stel je kandidaat voor de expertopleiding Cultuureducatie

Wat is cultuur precies? Hoe evolueert de mens in cultureel opzicht? Hoe draagt cultuureducatie bij aan de ontwikkeling en identiteitsvorming van kinderen en jongeren? Een helder antwoord op deze vragen krijg je in de Expertopleiding Cultuureducatie, bedoeld voor medewerkers en begeleiders uit het brede veld van cultuur en onderwijs. De opleiding vindt plaats tussen midden april en begin september 2017, inschrijven kan tot en met 6 februari.


11.01.2017 | Subsidie voor elf experimentele projecten

De minister van Jeugd besliste om aan elf verenigingen een subsidie toe te kennen voor de uitvoering van een experimenteel project. De projecten spelen in op nieuwe ontwikkelingen en behoeften die zowel binnen de jeugdsector als meer algemeen bij de jeugd leven.


11.01.2017 | Projectsubsidie voor Mediaraven vzw

De minister van Jeugd besliste om aan Mediaraven een subsidie toe te kennen voor de uitvoering van het project 'Verkiezingsredactie'. Met de subsidie wil Mediaraven onder meer een specifieke verkiezingsredactie oprichten en experimenteren met nieuwe vormen van content-creatie en redactiewerking.


06.01.2017 | Infosessie voor verenigingen over voortgangs-rapportage 2016

Op 23 januari organiseert de afdeling Jeugd een infosessie over de voortgangsrapportage 2016 voor de landelijk georganiseerde jeugdverenigingen, cultuureducatieve verenigingen en verenigingen informatie en participatie. We gaan dieper in op de nieuwe sjabloon voor het werkingsverslag over de realisatie van de subsidieovereenkomst. Inschrijven kan tot en met 20 januari.


04.01.2017 | Vacature voor beleidsmedewerker jeugdbeleid

De afdeling Jeugd is op zoek naar een beleidsmedewerker jeugdbeleid voor het team lokaal jeugdbeleid. Hij of zij zal instaan voor beleidsvoorbereiding en -uitvoering en wordt ook betrokken bij een aantal projecten die door het team worden gerealiseerd. Het gaat om een vervangingscontract van (voorlopig) één jaar. Solliciteren kan tot en met 23 januari 2017.


03.01.2017 | Begroting 2017 aangenomen door Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement nam op 22 december de uitgavenbegroting 2017 van de Vlaamse Gemeenschap aan. Op het budget Jeugd zien we onder andere een verhoging van 1 miljoen euro voor de subsidiëring van jeugdverenigingen en het wegvallen van de subsidies voor de politieke jongerenbewegingen. Bekijk het volledige overzicht.


03.01.2017 | Subsidiëring politieke jongerenbewegingen vervalt in 2017

Vanaf 2017 komen politieke jongerenbewegingen niet langer in aanmerking voor subsidiëring op basis van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid. Ze kunnen wel nog erkend worden op basis van dat decreet. De bewegingen die nu gesubsidieerd worden, worden vanaf 1 januari 2017 erkend. Ze blijven erkend zolang ze aan de erkennings-voorwaarden voldoen.


03.01.2017 | Lancering Europees Solidariteitskorps

De Europese Commissie lanceerde op 7 december het Europese Solidariteitskorps. Wie zich aanmeldt voor het Solidariteitskorps, kan voor twee tot twaalf maanden vrijwilligerswerk doen of deelnemen aan een project voor een stage, een leerlingenplaats of een baan. Jongeren tussen achttien en dertig jaar krijgen zo de kans om een belangrijke bijdrage te leveren aan de samenleving in de EU. Tegelijk verwerven ze waardevolle vaardigheden en doen ze ervaring van onschatbare waarde op aan het begin van hun loopbaan.


03.01.2017 | Verslag studiebezoek Catalonië

Begin november reisde een vijfkoppige Vlaamse delegatie naar Catalonië voor een studiebezoek over het thema 'Wisselwerking tussen formeel en niet-formeel leren in de context van het lokale onderwijsprogramma'. Ze bezochten er lokale jeugdinitiatieven en -centra en maakten er kennis met allerlei methodieken. Lees hun impressies en ervaringen - bekijk het videoverslag.


03.01.2017 | Verslag seminar met Baltische Staten

Eind oktober nam een vierkoppige Vlaamse delegatie deel aan een seminar met de drie Baltische Staten, met als thema 'Youthfriendly communities and public space'. Bedoeling was ideeën uit te wisselen over deze thema's, nieuwe inzichten op te doen en good practices te delen en mee te nemen naar de eigen context. Lees de impressies en ervaringen van de deelnemers.


03.01.2017 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid