Nieuwsberichten archief: 2014

18.12.2014 | Aanpassing begroting 2014 en begroting 2015

Het Vlaams Parlement nam op 17 december de aanpassing van de uitgavenbegroting 2014 en het ontwerp van uitgavenbegroting 2015 aan. Ook de middelen voor Jeugd zitten daarin vervat. Bekijk het overzicht van de voorziene bedragen.


18.12.2014 | Parlementaire vragen en initiatieven i.v.m. het jeugdbeleid


17.12.2014 | Erkenning kadervormingstrajecten: leidraad beschikbaar

De afdeling Jeugd werkte een leidraad uit die als handleiding moet dienen voor de aanvraag tot erkenning van een kadervormingstraject. Het gaat om een procedure in het kader van de nieuwe regeling kadervorming, die op 1 oktober 2015 in werking treedt.


17.12.2014 | Seminarie met de Baltische Staten

De afdeling Jeugd organiseerde eind oktober een seminarie over het thema 'evidence based youth policy at local level', in samenwerking met Estland, Letland en Litouwen. Het verslag over het seminarie en de aanbevelingen zijn nu beschikbaar op deze website.


17.12.2014 | EU-Raad Jeugd: thema's en conclusies

Op de EU-Raad Jeugd van 12 december bogen de raadsleden zich onder andere over de toegang van jongeren tot hun rechten en over een sectoroverschrijdende aanpak voor het jongerenbeleid. Ook het programma van het komende Letse voorzitterschap kwam aan bod.


16.12.2014 | Gezocht: UNESCO-jongerenvertegenwoordiger

De Vlaamse UNESCO-Commissie is op zoek naar een gemotiveerde jongerenvertegenwoordiger. Hij of zij wordt gedurende twee jaar raadgevend lid van de Commissie en neemt in 2015 deel aan het UNESCO-Jeugdforum in Parijs. Solliciteren kan tot 15 februari 2015.


10.12.2014 | 20 januari 2015: Dag van de Cultuureducatie

Cultuur in verandering staat centraal op de Dag van de Cultuureducatie 2015. De samenleving verandert in snel tempo. Ontwikkelingen als mondialisering en digitalisering vormen grote uitdagingen. Hoe gaan we daarmee om? En welke rol spelen kunst en cultuur hierin? Deze en andere vragen staan centraal op 20 januari. Inschrijven kan tot uiterlijk 6 januari 2015.


09.12.2014 | Nieuwe editie van Jong Geleerd

Vandaag verscheen de zevende editie van Jong Geleerd, een nieuwsbrief met interessante onderzoeksprojecten en publicaties over kinderen en jongeren, jeugdwerk, jeugdbeleid en kinderrechten in Vlaanderen.


08.12.2014 | Jongeren trekken naar het buitenland

In 2013 trokken ruim 9 000 jongeren naar het buitenland: als vrijwilliger, met een uitwisseling, voor een taalkamp- of cursus, een inleefreis, een tijdelijke job, voor studies of een stage. Dat blijkt uit het Go Strange-cijferonderzoek van JINT.


08.12.2014 | Vlaanderen en Zuid-Afrika bevorderen het vrijwilligerswerk

Via vrijwilligerswerk de maatschappelijke uitdagingen aanpakken: dat is wat men in Zuid-Afrika met steun van de Vlaamse overheid probeert te doen. Ook de talrijke projecten in het kader van het jeugdbeleid dragen daartoe bij. Lees er meer over op Weliswaar.be


05.12.2014 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


27.11.2014 | Samenwerkingsprogramma met Baltische Staten

Op de subcommissie Jeugd met Litouwen, Estland, Letland en Vlaanderen legden de jeugdadministraties van deze vier landen een nieuw samenwerkingsprogramma 2015-2017 met vier prioritaire thema's vast.


27.11.2014 | Beheer van lokale jeugdcentra: voorbeeld Litouwen

De afdeling Jeugd stuurde eind mei een vijfkoppige delegatie naar Litouwen voor een studiebezoek over het thema 'Beheer van jeugdcentra op lokaal niveau. Het verslag van dat bezoek is nu beschikbaar op deze website.


21.11.2014 | Enquête van Klasse voor een sterker aanbod

Klasse wil een sterk aanbod uitwerken en organiseert daarom een enquête bij professionals en ouders. Neem jij een kwartier de tijd hiervoor? Danzij jouw bijdrage kan Klasse beter en efficiënter over onderwijs communiceren, voor jou.


20.11.2014 | België neemt het voortouw rond kinderrechten

Vandaag vieren we de 25ste verjaardag van het Kinderrechtenverdrag. Naar aanleiding daarvan organiseert België, als voorzitter van de Raad van Europa, op 9 en 10 december een Europese Conferentie over "het Belang van het Kind".


17.11.2014 | Participatie van Romajongeren

Het info- en discussiemoment over de participatie van Romajongeren aan buurt en beleid, dat gepland was voor 28 november, wordt afgelast omdat er te weinig inschrijvingen zijn.


14.11.2014 | Subsidiëring of erkenning voor acht verenigingen

De afdeling Jeugd ontving van twaalf verenigingen een aanvraag voor subsidiëring of erkenning in het kader van het decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid. Voor acht verenigingen kon een positieve beslissing worden genomen.


10.11.2014 | Subsidiebedragen gemeenten 2014 en 2015

De definitieve subsidiebedragen 2014 en de raming van de subsidiebedragen 2015 voor de gemeentebesturen en de VGC zijn nu beschikbaar op deze website.


06.11.2014 | Internationaal jeugdbeleid


03.11.2014 | Extra editie van Jong Geleerd

In deze editie van Jong Geleerd (nieuwsbrief rond onderzoek over kinderen en jongeren, jeugdwerk, jeugdbeleid en kinderrechten in Vlaanderen) geven we een overzicht van de relevante thesissen van het afgelopen academiejaar.


03.11.2014 | Belgisch voorzitterschap Raad van Europa

Van 13 november 2014 tot 19 mei 2015 neemt België het voorzitterschap waar van de Raad van Europa. Tijdens dit voorzitterschap slaan de Belgische overheden en gemeenschappen de handen in elkaar om tal van activiteiten te organiseren.


31.10.2014 | Ouders en het jeugdwerk: doe mee aan het onderzoek!

Wat verwachten ouders van de vrijetijdsbesteding van hun kinderen? Wat vinden ze van het jeugdwerk in jouw gemeente of van het aanbod van jouw organisatie? Verspreid de vragenlijst naar zoveel mogelijk ouders. Wie deelneemt, maakt kans op een aankoopbon van 20 euro.


31.10.2014 | Besparingen op Cultuur en Jeugd: gedachte-wisseling in Vlaams Parlement

Minister Sven Gatz gaf in het Vlaams Parlement tekst en uitleg bij de aangekondigde besparingen in het cultuur- en jeugdbeleid.


31.10.2014 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


28.10.2014 | Beleidsnota Jeugd 2014-2019

Prioritair inzetten op het jeugdverenigingsleven, meer aandacht voor inclusie en superdiversiteit in het jeugdwerk, investeren in bivakplaatsten, jeudverblijven en kampeermateriaal, meer ruimte voor het jeugdwerk om te spelen, te verkennen en te experimenteren. Dat zijn een aantal speerpunten in de beleidsnota Jeugd 2014-2019.


14.10.2014 | Sectormoment cultuureducatie: schrijf je nu in!

Op donderdag 6 november 2014 vindt het jaarlijkse sectormoment cultuureducatie plaats, dat dit jaar in het teken staat van "Kwaliteit in cultuureducatie". De dag richt zich tot professionals of vrijwilligers in cultuur- en jeugdorganisaties die betrokken zijn bij de cultuureducatieve werking. Inschrijven kan tot 30 oktober.


26.09.2014 | Personeelssubsidie voor zes jeugdverblijfcentra

De afdeling Jeugd kent aan zes jeugdverblijfcentra van het type C en hostels een personeelssubsidie toe voor de beleidsperiode 2015-2018. Het gaat om een totaal van 97 500 euro.


26.09.2014 | Nieuwe samenstelling en opdrachten team Lokaal Jeugdbeleid

De voorbije zomer vonden een aantal personeelsverschuivingen plaats in de afdeling Jeugd. Dat had vooral gevolgen voor de samenstelling en de opdrachten van het team Lokaal Jeugdbeleid.


25.09.2014 | Onderzoeksrapport 'Jeugdhuizen in Vlaanderen'

Het globale rapport van het onderzoek over de jeugdhuizen in Vlaanderen is nu beschikbaar op deze website. Het onderzoek geeft een beeld van de deelnemers, de begeleiding en de werking in de jeugdhuizen anno 2013.


25.09.2014 | Update van de Europese en internationale beleidsagenda's rond kinderen, jeugd en kinderrechten

De brochure 'The European and International Policy Agendas on Children, Youth and Children’s Rights', die in 2010 onder het Belgische EU-voorzitterschap Jeugd werd gepubliceerd, kreeg dit jaar een update.


24.09.2014 | Oproep projecten leesbevordering : deadline 15 oktober

Tot 15 oktober 2014 kunnen organisaties subsidies voor projecten leesbevordering aanvragen bij het Vlaams Fonds voor de Letteren. Ook jeugdverenigingen komen in aanmerking. Het moet gaan om projecten die in 2015 van start gaan.


22.09.2014 | Ook het jeugdbeleid komt aan bod in de Septemberverklaring

"In het cultuur- en jeugdbeleid zetten we in op mensen eerder dan op structuren, door de verenigingen en maatschappelijk kwetsbare groepen maximaal te ontzien en minimaal te besparen op projecten en vernieuwende initiatieven" - Lees de volledige Septemberverklaring.


22.09.2014 | Reglementen Vlaamse Jeugdraad goedgekeurd door Vlaamse Regering

De Vlaamse Regering keurde op 19 september het huishoudelijk reglement goed van de Vlaamse Jeugdraad. Ze keurde ook het verkiezingsreglement goed, mits enkele tekstuele aanpassingen.


11.09.2014 | 2 miljoen euro voor jeugd- en zorgverblijven

Minister van Toerisme Ben Weyts investeert 2 miljoen euro in 55 verblijven voor sociaal toerisme. De subsidies gaan naar de modernisering van jeugdverblijven en de realisatie of verbetering van zorgverblijven.


04.09.2014 | Subsidie voor 56 jeugdhuisprojecten

Minister van Jeugd Sven Gatz besliste om aan 40 jeugdhuizen een personeels- en werkingssubsidie toe te kennen voor de uitvoering van een bovenlokaal project rond artistieke expressie of ondernemerschap. Met de subsidie worden in totaal 56 projecten ondersteund.


04.09.2014 | Vraag tijdig tenten aan voor 2015!

Vanaf 1 oktober kunnen jeugdverenigingen bij de ULDK tenten aanvragen voor 2015. Wacht niet te lang om je aanvraag in te dienen: bij de toekenning van tenten geldt immers het principe 'wie eerst komt, eerst maalt'.


04.09.2014 | ULDK vanaf 2015 alleen nog actief in Nossegem

De Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd (ULDK) zal vanaf de uitleenperiode 2015 maar één centraal afhaal- en inleverpunt meer in gebruik hebben, namelijk in de nieuwe locatie in Nossegem.


01.09.2014 | Terugkoppeling over de verslaggeving 2013

De afdeling Jeugd organiseert op 9 oktober 2014 een terugkoppelingsmoment over de verslaggeving 2013 van de landelijk georganiseerde jeugdverenigingen, de cultuureducatieve verenigingen en de verenigingen informatie en participatie.


01.09.2014 | Dringend gezocht: UNESCO-jongerenwerkgroep

De Vlaamse UNESCO-jongerenvertegenwoordiger Line Kuppens is op zoek naar gemotiveerde jongeren die samen met haar de UNESCO wat dichter bij de jeugd willen brengen en jongeren een stem willen geven in het beleid.


08.08.2014 | Sven Gatz nieuwe minister van Jeugd

Sven Gatz is in de nieuwe Vlaamse Regering bevoegd voor het beleidsveld jeugd. Daarnaast is hij ook bevoegd voor de beleidsvelden cultuur, media en coördinatie Brussel. Hij draagt de titel “Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel".


23.07.2014 | Regeerakkoord Vlaamse Regering 2014-2019

Vandaag hebben de Vlaamse onderhandelaars hun regeerakkoord voorgesteld. Daarin worden belangrijke beleidsbeslissingen vastgelegd voor de komende legislatuur. Het regeerakkoord kreeg de titel ‘Vertrouwen, verbinden, vooruitgaan’.


17.07.2014 | Subsidiëring grootschalige jeugdevenementen opgeheven

Door een wijziging van het participatiedecreet, die op 1 juli 2014 in werking trad, is er geen ondersteuning meer mogelijk voor de organisatie van grootschalige jeugdevenementen.


16.07.2014 | Meerjarenplan Jeugd: overzicht tekortkomingen en suggesties voor aanpassing

Kreeg jouw gemeentebestuur opmerkingen over het rapport Jeugd in het gemeentelijke meerjarenplan? De afdeling Jeugd maakte een overzicht van meest voorkomende tekortkomingen en geeft suggesties voor aanpassing van de acties in het rapport.


14.07.2014 | Subsidies voor participatieprojecten kansengroepen

Zet jouw vereniging een project op om kansengroepen te laten participeren aan activiteiten van het jeugdwerk? Dan kan ze daarvoor een subsidie krijgen van de Vlaamse overheid. Subsidieaanvragen kunnen tot uiterlijk 1 augustus 2014 worden ingediend.


26.06.2014 | Deadline subsidieaanvraag participatieprojecten kansengroepen : 1 augustus

Wie een participatieproject wil starten in 2015 moet uiterlijk op 1 augustus 2014 een subsidieaanvraag indienen. Deze deadline geldt voor projecten met een looptijd van maximum 36 maanden.


25.06.2014 | Subsidies voor acht kindvriendelijke stadsprojecten

De Vlaamse overheid kent aan acht verenigingen uit Mechelen, Kortrijk, Gent, Antwerpen en Leuven een subsidie toe voor de realisatie van een kindvriendelijk stadsproject. Bekijk het overzicht op de website van Thuis in de Stad.


25.06.2014 | Publicatie begeleidingsopdracht armoedeprojecten

De publicatie Verbindingen in de vrije tijd. Netwerken tussen jeugdwerk en gezinnen in armoede, die op 17 juni werd voorgesteld door de afdeling Jeugd, Demos en VVJ, is nu beschikbaar op deze website.


19.06.2014 | Subsidies voor projecten leesbevordering

Het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) voorziet subsidies voor projecten rond leesbevordering. Ook jeugdverenigingen komen hiervoor in aanmerking. Aanvragen voor ondersteuning kunnen tot en met 15 juli 2014 worden ingediend bij het VFL.


12.06.2014 | Presentaties infosessie kadervorming online

Op 10 juni hield de afdeling Jeugd een infosessie over de nieuwe regelgeving kadervorming. De presentaties over de nieuwe regelgeving, de competentieprofielen, het ondersteuningstraject en het implementatietraject zijn nu beschikbaar op deze website.


04.06.2014 | Onderzoeksrapport 'Vermindering van de lokale planlast'

Het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie voerde een comparatieve studie uit over de implementatie van het planlastendecreet bij de Vlaamse lokale besturen. Het onderzoeksrapport is nu online beschikbaar.


04.06.2014 | Zomeracademie 2014 - Artistieke workshops in Vormingscentrum Destelheide

Ben je op een of andere manier met kunst, cultuur en jongeren bezig? Dan kun je tijdens de Zomeracademie je artistieke zoektocht verder zetten en je laten onderompelen in diverse kunstdisciplines.


03.06.2014 | Nieuwe editie van Jong Geleerd

Vandaag verscheen de vijfde editie van Jong Geleerd, een nieuwsbrief met interessante onderzoeksprojecten en publicaties over kinderen en jongeren, jeugdwerk, jeugdbeleid en kinderrechten in Vlaanderen.


28.05.2014 | Nulmeting lokaal jeugdbeleid: rapport beschikbaar

Op 23 mei stelden de afdeling Jeugd en de onderzoekers van de KUL de resultaten voor van de nulmeting lokaal jeugdbeleid. Benieuwd naar de resultaten? Het onderzoeksrapport is nu online beschikbaar.


28.05.2014 | Vlaamse beleidsprioriteiten Jeugd: stand van zaken subsidieaanvragen

Ben je benieuwd naar het rapport uit het strategisch meerjarenplan dat de afdeling Jeugd van jouw gemeente ontving als subsidieaanvraag? Ontving je nog geen beslissing of heb je vragen over de beslissing? De dossierbehandelaar van jouw gemeente helpt je graag verder.


28.05.2014 | Verslag EU-Raad Jeugd van 22 mei

Op de jongste EU-Raad Jeugd werden belangrijke resoluties en conclusies rond sociale inclusie van jongeren en stimuleren van ondernemerschap bij jongeren goedgekeurd. Verder werd bekend dat er in 2015 een tweede Europese Jeugdwerkconventie plaatsvindt.


26.05.2014 | Eindverslag VJP/VAK 2010-2014 goedgekeurd door Vlaamse Regering

Het eindverslag geeft een overzicht van de uitvoering van het Vlaams Jeugdbeleidsplan 2010-2014 en het Vlaams Actieplan Kinderrechten 2011-2014.


21.05.2014 | Conferentie 25 jaar Kinderrechtenverdrag

Op 9 en 10 december 2014 vindt in Brussel een conferentie plaats naar aanleiding van de 25ste verjaardag van het Kinderrechtenverdrag. De conferentie zoomt in op het principe dat het belang van het kind een eerste overweging moet zijn bij beslissingen over kinderen.


15.05.2014 | Uitvoeringsbesluit kadervormingstrajecten definitief goedgekeurd

Het besluit regelt de competenties en competentieprofielen van animator, hoofdanimator en instructeur en legt de voorwaarden en regels vast waaraan de kadervormingstrajecten, de aanvraag en de erkenning moeten voldoen.


08.05.2014 | Onderzoek 'Vrije tijd van kinderen en jongeren met een handicap'

Dit onderzoek moet nagaan in welke mate kinderen en jongeren met een handicap een passend vrijetijdsaanbod kunnen vinden en welke rol het bestaande jeugdwerkaanbod daarin speelt.


07.05.2014 | Vlaamse beleidsprioriteiten Jeugd: stand van zaken subsidieaanvragen

Vóór 28 februari konden de 308 lokale besturen een subsidieaanvraag indienen in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteiten Jeugd. De afdeling Jeugd ontving in totaal 300 subsidieaanvragen. Een over-zicht van de belangrijkste vaststellingen vind je op onze website.


07.05.2014 | Verslag seminarie Estland 'Kwaliteit in het jeugdwerk'

De afdeling Jeugd stuurde begin maart een delegatie naar Estland voor een seminarie over het thema 'Kwaliteit in het jeugdwerk'. Het ging om een peer learning seminar met deelnemers uit Estland, Letland, Litouwen, en Vlaanderen. Het verslag is nu beschikbaar.


07.05.2014 | Verslag conferentie 'Growing with children’s rights'

Op 27 en 28 maart 2014 organiseerde de Raad van Europa in Dubrovnik de conferentie 'Growing with children’s rights'. Tijdens de conferentie werd stilgestaan bij de uitvoering van de Strategie Kinderrechten 2012-2015, die nu al ruim twee jaar loopt.


07.05.2014 | Aanvragen erkenning of subsidiëring van verenigingen: vóór 1 juni

Verenigingen die als landelijk georganiseerde jeugdvereniging, vereniging informatie en participatie of cultuureducatieve vereniging gesubsidieerd of erkend willen worden, moeten hun aanvraag vóór
1 juni
indienen.


30.04.2014 | Boekvoorstelling 'Niets meer dan gelijkheid'

Op 15 mei 2014 stellen de afdeling Jeugd en Dēmos het boek 'Niets meer dan gelijkheid' voor. Aansluitend wordt in werkgroepen dieper ingegaan op de inhoud van de publicatie. Geïnteresseerd? Schrijf je dan in vóór 9 mei


29.04.2014 | Voorstelling onderzoek jeugdhuizen

De samenvatting van de onderzoeksresultaten en de presentaties van de verschillende sprekers zijn nu beschikbaar op deze website.


29.04.2014 | Uitvoeringsbesluit lokaal jeugdbeleid gewijzigd

De Vlaamse Regering hechtte op 25 april haar definitieve goedkeuring aan een ontwerp van wijzigingsbesluit dat het betaalritme van subsidies aan de gemeentebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie moet bestendigen.


18.04.2014 | Zeven Europese aanbevelingen rond sociale inclusie van jongeren

Op de EU-jeugdconferentie in Thessaloniki, die plaatsvond van 10 tot 12 maart, werden zeven gezamenlijke aanbevelingen aangenomen om de sociale inclusie van jongeren te bevorderen.


18.04.2014 | Subsidiëring van jeugdhuizen voor een bovenlokaal project - werkjaar 2015

Jeugdhuizen die aan een aantal voorwaarden voldoen, kunnen personeels- en werkingssubsidies krijgen voor de uitvoering van een bovenlokaal project rond artistieke expressie of ondernemerschap bij jongeren. Uiterste indiendatum is 1 juni 2014.


18.04.2014 | Lokaal jeugdbeleid: verantwoordingsnota 2013

De lokale besturen moeten hun verantwoordingsnota 2013 over de uitvoering van het jeugdbeleidsplan vóór 1 juni 2014 aan de afdeling Jeugd bezorgen.


18.04.2014 | Uitnodiging studiebezoek Litouwen - 26 tot 30 mei

De afdeling Jeugd stuurt een delegatie van maximaal vijf personen (ambtenaren, experten, jeugdwerkers) naar Litouwen voor een studiebezoek over het thema 'Beheer van jeugdcentra op lokaal niveau'. Solliciteren kan tot 6 mei.


18.04.2014 | Subsidies voor jeugdverblijven om meer kansengroepen te bereiken

Jeugdverblijven die met een vernieuwend concept meer kansengroepen willen laten deelnemen aan hun toeristische aanbod, kunnen daarvoor een subsidie krijgen van Toerisme Vlaanderen. Subsidieaanvragen kunnen tot 30 april 2014 worden ingediend.


15.04.2013 | Jobstudenten gezocht voor de Uitleendienst Kampeermateriaal

De afdeling Jeugd werft dertien jobstudenten aan om in juli en augustus te helpen bij het uitlenen van tenten in de standplaatsen Nossegem en Lichtaart. Solliciteren kan tot en met 4 mei.


01.04.2014 | Voorstelling 'Jongeren in cijfers en letters'

De samenvatting van de onderzoeksresultaten en de presentaties van de verschillende sprekers zijn nu beschikbaar op deze website.


31.03.2014 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


31.03.2014 | Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014

Hoe bouw je aan een brede leer- en leefomgeving? Hoe kun je de samenwerking tussen verschillende sectoren aanmoedigen? Deze en andere thema's komen aan bod op de inspiratiedag Brede School, waarop de werking van Brusselse en Vlaamse Brede Scholen in de kijker wordt gezet.


27.03.2014 | Voorstelling onderzoek jeugdhuizen - 25 april

Op 25 april stellen de afdeling Jeugd en de onderzoekers van Vives Hogeschool en VUB de resultaten voor van het onderzoek over jeugdhuizen in Vlaanderen. Interesse? Bekijk het programma en schrijf je in vóór 19 april.


21.03.2014 | Nieuwe locatie voor Uitleendienst Kampeer-materiaal (ULDK)

Sinds half maart is de ULDK gehuisvest in een volledig gerenoveerd pand in Nossegem. Het nieuwe adres is Mechelsesteenweg 418, 1930 Nossegem. Het telefoonnummer, e-mailadres en webadres blijven dezelfde.


21.03.2014 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


21.03.2014 | Defensie verkoopt uitrusting en kledij

Op 4 april organiseert Defensie een cash-and-carryverkoop van uitrusting en kledij. De verkoop is alleen toegankelijk voor jeugdbewegingen.


20.03.2014 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


20.03.2014 | EU-studie 'De waarde van jeugdwerk in Europa'

Deze studie van de Europese Commissie brengt de diversiteit en de impact van jeugdwerk in Europa in kaart en kan een bijdrage leveren tot de verdere ontwikkeling van jeugdwerk in Europa en Vlaanderen.


20.03.2014 | Samenwerkingsovereenkomst met vzw De Rand i.v.m. jeugdbeleid

De Vlaamse Regering keurde op 28 februari een samenwerkings-overeenkomst goed met vzw de Rand. De Rand krijgt zo de opdracht om een plan op te maken voor de invuling van de Vlaamse prioriteiten jeugdbeleid in gemeenten die niet intekenen op die prioriteiten.


11.03.2014 | Nederlands oefenen, ik doe mee!

Hoe communiceer je in je gemeente of vereniging in het Nederlands met kinderen en jongeren die onze taal nog niet goed beheersen? Start elk gesprek in duidelijk Nederlands of creëer zelf een oefenkans. Meer info en tips vind je op www.taalboulevard.be.


28.02.2014 | Zevende Buitenspeeldag op 2 april

De Vlaamse overheid, Nickelodeon, Ketnet en VTMKZOOM organiseren op 2 april de zevende Buitenspeeldag. De drie kinderzenders zetten die dag tussen 13 en 17u hun programma’s en websites op zwart en sporen kinderen aan buiten te spelen.


27.02.2014 | Nieuwe onderzoeksprojecten

De afdeling Jeugd laat in 2014 de volgende thema's onderzoeken:


26.02.2014 | Projectoproep 2014 Federaal Impulsfonds voor het Migrantenbeleid

De oproep 2014 focust onder andere op projecten rond deradicali-sering, identiteit en uitsluiting die de positie van jongeren en jong-volwassenen in de samenleving versterken. Deadline voor het indienen van projectaanvragen is 11 april.


26.02.2014 | Structurele subsidie voor drie bijkomende verenigingen

De minster van Jeugd besliste om aan twee landelijk georganiseerde jeugdverenigingen en één cultuureducatieve vereniging een basis-subsidie van 55 000 euro toe te kennen voor de periode 2014-2017.


26.02.2014 | Subsidie voor twee bijkomende politieke jongerenbewegingen

De minister van Jeugd besliste om aan twee bijkomende politieke jongerenbewegingen een basissubsidie van 55 000 euro toe te kennen voor 2014.


26.02.2014 | Klachtenprotocol bij Kinderrechtenverdrag weldra van kracht

Kinderen of hun vertegenwoordigers zullen binnenkort bij het VN-Kinderrechtencomité klacht kunnen indienen over schendingen van hun rechten. Op 14 april 2014 treedt immers het Klachtenprotocol bij het Kinderrechtenverdrag wereldwijd in werking.


26.02.2014 | Jint zoekt assessoren voor Erasmus+/Youth in Action-projecten

JINT doet een beroep op externe assessoren om de ingediende Youth in Action-projecten te beoordelen. Om de huidige groep te versterken, is Jint op zoek naar nieuwe onafhankelijke experten uit Vlaanderen en daarbuiten. Interesse? Kandidaturen kunnen tot 7 maart worden ingediend.


26.02.2014 | Vacature: administratief medewerker stafdienst jeugd

De afdeling Jeugd is op zoek naar een administratief medewerker voor haar stafdienst. Het gaat om een statutaire functie. Hij/zij zal vooral ingeschakeld worden in de cel financiële dossiers. Solliciteren kan tot uiterlijk 9 maart 2014.


20.02.2014 | Erkenning van het jeugdwerk: voorbeeld Catalonië

De afdeling Jeugd stuurde een vierkoppige delegatie naar Catalonië voor een studiebezoek over het thema 'Erkenning van het jeugdwerk'. Het verslag van dat bezoek in nu beschikbaar.


18.02.2014 | Subsidies voor projecten ‘kindvriendelijke stad’

De Vlaamse overheid lanceert een nieuwe oproep voor originele en innoverende stadsprojecten. De focus ligt dit jaar opnieuw op het thema 'kindvriendelijke stad’. Verenigingen uit de dertien centrumsteden en Brussel kunnen tot 10 maart een subsidieaanvraag indienen.


11.02.2014 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid


24.01.2014 | Uitnodiging seminarie Estland - 3 tot 7 maart 2014

De afdeling Jeugd stuurt een delegatie van maximaal vijf personen naar Estland voor een seminarie over het thema 'Kwaliteit in het jeugdwerk'. Solliciteren kan tot uiterlijk 6 februari.


20.01.2014 | Erasmus + : nieuw EU-programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport

Erasmus+, het nieuwe EU-programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport voor de periode 2014-2020, trad op 1 januari in werking. Je kunt de Nederlandse tekst nu raadplegen op onze website.


20.01.2014 | Jongeren in de publieke ruimte: voorbeeld Luxemburg

De afdeling Jeugd stuurde in oktober 2013 een zeskoppige delegatie naar Luxemburg voor een studiebezoek over het thema 'Jongeren in de publieke ruimte'. Het verslag van dat bezoek in nu beschikbaar.


17.01.2014 | Lokaal jeugdbeleid: indiening verantwoordingsnota 2013

De lokale besturen moeten hun verantwoordingsnota 2013 over de uitvoering van het jeugdbeleidsplan vóór 1 juni 2014 aan de afdeling Jeugd bezorgen. In die verantwoordingsnota moet het college of de deputatie beschrijven hoe het jeugdbeleidsplan in 2013 werd uitgevoerd.


10.01.2014 | Trefdag Kind in de Stad - 4 februari 2014

Hoe maken we onze steden kindvriendelijk? Hoe draagt een kindvriendelijke stad bij tot een duurzame en leefbare samenleving? Schrijf je in voor de trefdag Kind in de Stad op 4 februari en maak er kennis met innovatieve en kindvriendelijke stadsprojecten.


08.01.2014 | Lokaal jeugdbeleid: wie volgt jouw gemeente op?

Het team lokaal jeugdbeleid voerde een herverdeling door voor de behandeling en opvolging van het lokale meerjarenplan (Vlaamse beleidsprioriteiten jeugd) en de begeleiding van de lokale besturen. Misschien betekent dat voor jouw stad of gemeente een nieuwe dossierbehandelaar. Bekijk het overzicht.


07.01.2014 | Parlementaire vragen over het jeugdbeleid