Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Ruimte

Organisatoren van jeugdkampen krijgen het steeds moeilijker om een geschikte kampplaats te vinden. Dat is te wijten aan diverse factoren. Heel wat jeugdverblijven zijn gelegen in landelijk, maar zonevreemd gebied. Sommige jeugdverblijven kunnen daardoor om diverse redenen geen vergunning krijgen om noodzakelijke aanpassingen uit te voeren. Dat kan moeilijkheden opleveren om te voldoen aan de brandveiligheidsnormen of aan de erkenningscriteria uit het decreet 'Toerisme voor Allen'. Andere uitbaters durven niet langer te investeren of sluiten omwille van het onzekere toekomstperspectief. Op termijn dreigt de zonevreemdheid het voortbestaan van een aantal kampplaatsen in het gedrang te brengen. Daarbij komt nog dat huidige en toekomstige beheerders van jeugdverblijven afgeschrikt worden door een overvloed aan regels.

De Vlaamse overheid erkent die problemen en onderneemt sinds 2007 actie om de zonerings- en andere problemen waarmee jeugdverblijven te kampen hebben, aan te pakken.

Van resolutie tot taskforce

Op 24 mei 2006 werd in het Vlaams Parlement een resolutie betreffende het voortbestaan van kampplaatsen aangenomen. Met de resolutie vragen de indieners aan de Vlaamse Regering om zowel de gemeenten als de provincies attent te maken op deze problemen. Die laatste moeten in hun ruimtelijke plannen een visie ontwikkelen over jeugdruimte en jeugdverblijven en daarbij ook de jeugdsector betrekken. Verder moet er een overzicht komen van alle bestaande regelgeving die een impact heeft op jeugdkampen, met de bedoeling de administratieve lasten voor de organisatoren van jeugdkampen en kampeigenaars te voorkomen en/of te verminderen. Tot slot moet er een rondetafel komen met alle betrokken sectoren, gemeenten, provincies, administraties en ministers. 

Naar aanleiding van de resolutie werd in juli 2007 een rondetafelconferentie georganiseerd in aanwezigheid van de minister-president, de minister van Ruimtelijke Ordening, de minister van Jeugd, de minister van Toerisme en een vertegenwoordiger van de minister van Leefmilieu. Conclusies van de rondetafel waren onder andere dat iedereen op een verantwoorde wijze op kamp moet kunnen gaan, dat er bijgevolg nood is aan een globaal strategisch plan, maar dat er vooral nood is aan een zo nauwkeurig mogelijke inventaris van alle Vlaamse jeugdverblijven, met aandacht voor hun specifieke knelpunten. Er werd verder beslist om een taskforce op te richten. Die moest alle problemen waarmee de jeugdverblijven vandaag geconfronteerd worden, in kaart brengen (niet uitsluitend rond ruimtelijke ordening). Ze bestaat uit vertegenwoordigers van de bevoegde ministers en hun administraties (Jeugd, Natuur en Bos, Ruimtelijke Ordening, Toerisme en Landbouw) en alle andere betrokken actoren , zoals de VVP, de VVSG, de VVJ en het CJT.

Inventarisatie jeugdverblijfsinfrastructuur

In opdracht van Toerisme Vlaanderen maakte het planbureau ADOPLAN bvba in 2008 een inventaris van alle jeugdverblijfsinfrastructuren in Vlaanderen. Daarbij werd specifieke aandacht besteed aan zonering en vergunningstoestand, maar ook andere relevante problemen werden in kaart gebracht. Een werkgroep met vertegenwoordigers van de verschillende administraties, de provincies, de lokale besturen en de verschillende betrokken sectoren volgde de inventarisatie van nabij op.

Een consensus over de ruimtelijke inplanting van jeugdverblijfplaatsen is er nog niet. In 2008 werd alles echter in stelling gebracht om tot een ruimtelijk afwegingskader te komen, dat kan dienen als beleidsinstrument voor gemeenten, provincies en Vlaamse overheid. Bedoeling is alle geïnventariseerde problemen systematisch te kunnen aanpakken.

Actieplan Jeugdverblijven

Ondertussen ging de werkgroep jeugdverblijven op zoek naar duurzame oplossingen voor de vele verkeerd gezoneerde of ingeplante jeugdverblijven. In die werkgroep zitten alle relevante actoren uit de jeugdsector, gemeenten en provincies samen met de verschillende betrokken beleidsdomeinen. Hun voorstellen werden op de taskforce afgetoetst met vertegenwoordigers van de ministers bevoegd voor Toerisme, Jeugd, Landbouw, Ruimtelijke Ordening en Milieu.

Dat alles resulteerde in een Actieplan Jeugdverblijven, waarvan de Vlaamse Regering op 3 april 2009 akte nam. Dat plan bevat onder andere een inventaris van de huidige bedreigingen voor de jeugdverblijfcentra, evenals een aantal doelstellingen en acties die hierop inspelen. Met het plan wil de Vlaamse overheid in de eerste plaats een oplossing zoeken voor de problematiek van de zonevreemde jeugdverblijven. Die vormt immers een ernstige bedreiging voor de huidige capaciteit en diversiteit van de jeugdverblijfcentra. Een aantal andere acties moeten zorgen voor een kwaliteitsvolle kampomgeving en uitbating, een transparante regelgeving en een beperking van de administratieve lasten.

 

>> Resolutie betreffende het voortbestaan van kampplaatsen (.pdf)

>> Actieplan Jeugdverblijfcentra (.pdf 1,45 Mb)