Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Reflectiegroep

De reflectiegroep jeugd- en kinderrechtenbeleid is een overlegplatform voor jeugd- en kinderrechtenorganisaties die vanuit een gouvernementeel, niet-gouvernementeel of academisch kader werken. De reflectiegroep heeft niet de status van een formeel adviesorgaan, maar is een klankbord voor de afdeling Jeugd.Doel

De reflectiegroep jeugd- en kinderrechtenbeleid heeft als doel te reflecteren over het jeugd- en kinderrechtenbeleid, het te evalueren en te voeden. In de reflectiegroep worden de strategische lijnen van het Vlaamse jeugd- en kinderrechtenbeleid bekeken en wordt aan visieontwikkeling gedaan. Daarnaast is het de plek bij uitstek om aan netwerking te doen en informatie uit te wisselen tussen de minister, de administratie en het middenveld over inhoudelijke ontwikkelingen, de stand van zaken van bepaalde dossiers, decreetaanpassingen maar ook studiedagen, interessante publicaties, …

Praktische werking

De reflectiegroep komt drie tot vier keer per jaar samen. Daarnaast kan er via werkgroepen worden ingegaan op specifieke thema’s.
De afdeling Jeugd neemt het voorzitterschap waar en verzorgt ook het secretariaat.

Samenstelling

De reflectiegroep is momenteel als volgt samengesteld:

  • de afdeling Jeugd
  • de aanspreekpunten jeugd- en kinderrechtenbeleid
  • een vertegenwoordiger van de minister van Jeugd, bevoegd voor de coördinatie van het kinderrechtenbeleid
  • een vertegenwoordiger van volgende jeugd- en kinderrechtenorganisaties: de Vlaamse Jeugdraad, De Ambrassade, de Vlaamse Vereniging Jeugddiensten en -consulenten (VVJ), JINT, UNICEF België, de Kinderrechtencoalitie en het Kinderrechtencommissariaat
  • een vertegenwoordiger van volgende wetenschappelijke organisaties: het Kenniscentrum Kinderrechten (KEKI) en het Jeugdonderzoeksplatform (JOP)
  • het secretariaat van de Nationale Commissie inzake de Rechten van het Kind (NCRK)

Hieronder vind je een korte voorstelling van de verschillende partners.

Afdeling Jeugd
De afdeling Jeugd neemt een coördinerende rol op bij de opmaak van het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan en bij het toezicht op de naleving van de rechten van het kind in alle Vlaamse beleidsdomeinen. Daarnaast staat ze in voor de uitvoering van het jeugd- en kinderrechtenbeleid van de Vlaamse overheid. Ze kent werkings- en projectsubsidies toe aan verenigingen en ondersteunt lokale besturen die intekenen op de Vlaamse beleidsprioriteiten voor het jeugdbeleid. Ze volgt ook het internationale jeugdbeleid op de voet en is aanwezig op heel wat bi- en multilaterle fora. Tot slot staat ze in voor het beheer van de Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd.
Meer info: www.jeugdbeleid.be

Aanspreekpunten jeugd- en kinderrechtenbeleid
Om de aandacht voor kinderen en jongeren in alle beleidsdomeinen levend te houden, zijn in een groot aantal departementen en agentschappen van de Vlaamse overheid aanspreekpunten jeugd- en kinderrechtenbeleid aangewezen. De aanspreekpunten hebben in hoofdzaak een beleidsondersteunende opdracht. Daar horen een aantal concrete taken bij, en veel denkwerk, allemaal vanuit de eigen expertise. Hun rol en taken kunnen min of meer in drie domeinen opsplitst worden: netwerken, informeren en sensibiliseren; beleidsvoorbereidend en beleidsuitvoerend werk; monitoren en rapporteren.
Meer info: www.jeugdbeleid.be

Vlaamse Jeugdraad
Het bestaan van een Vlaamse Jeugdraad is decretaal verankerd. Het is een adviesraad die zich kan uitspreken over alle domeinen die kinderen, jongeren en hun organisaties aanbelangen en dit op eigen initiatief, op verzoek van de Vlaamse Regering of van het Vlaams Parlement. De Vlaamse Jeugdraad is een feitelijke vereniging. In de AV zitten 24 leden met stemrecht die om de drie jaar worden verkozen. Twaalf daarvan zijn vertegenwoordigers van het jeugdwerk. De andere twaalf zijn 'individuele' jongeren. Zij vertegenwoordigen geen organisatie, maar zijn de stem van alle Vlaamse kinderen en jongeren. Binnen deze groep zijn er drie zitjes voorzien voor gecoöpteerden: deze leden vertegenwoordigen een specifieke doelgroep of thema.
Meer info: www.vlaamsejeugdraad.be

De Ambrassade
De Ambrassade zet de jeugd, het jeugdwerk, jeugdinformatie en het jeugdbeleid op de kaart. Ze wil de positie van kinderen en jongeren in de samenleving versterken en een positieve impact op hun levenskwaliteit hebben. De belangrijkste taken voor de Ambrassade liggen in praktijkontwikkeling, praktijkondersteuning en het informeren van en over de jeugdsector. Ze ondersteunt de Vlaamse Jeugdraad in haar werking. Tenslotte is ook het informeren van kinderen en jongeren één van de kernactiviteiten.
Meer info: www.ambrassade.be

Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi)
Het Kenniscentrum Kinderrechten wil de wetenschappelijke kennis over kinderrechten samenbrengen, toegankelijk maken, verspreiden en stimuleren. KeKi kiest voor een interdisciplinaire en kritische benadering van kinderrechten. Ze onderhoudt daartoe actief contacten met nationale en internationale onderzoeksgemeenschappen, levert een bijdrage tot de ontsluiting van wetenschappelijk onderzoek en formuleert hierover beleidsadviezen.
Meer info: www.keki.be

Vereniging Vlaamse Jeugddiensten en jeugdconsulenten (VVJ)
VVJ informeert en ondersteunt als ledenorganisatie de gemeentelijke, stedelijke en provinciale jeugddiensten in Vlaanderen bij het voorbereiden en uitvoeren van het lokale jeugdbeleid. Vanuit haar expertise en nabijheid bij het lokale jeugdbeleid levert de organisatie constructieve bijdragen aan de verschillende overheden bij het maken van beleidskeuzes. VVJ levert een uitgebreid pakket diensten met onder meer vorming, uitwisseling, begeleiding, advies en publicaties.
Meer info: www.vvj.be

JINT – Coördinatieorgaan voor internationale jongerenwerking
Wie een oogje heeft op het buitenland, is bij JINT aan het juiste adres. JINT is het kennis- en expertisecentrum over internationale jongerenmobiliteit en internationaal jeugdbeleid. JINT is ook het nationale agentschap voor de uitvoering van het jeugdluik binnen het Europese subsidieprogramma Erasmus+ (Youth in Action).
JINT wil de wederzijdse internationale uitwisseling en samenwerking van, voor en door jongeren en jeugdorganisaties bevorderen en stimuleert de reflectie in binnen- en buitenland over jeugd, jeugdwerk en jeugd(werk)beleid door alle betrokken actoren.
Meer info: www.jint.be

Kinderrechtencoalitie Vlaanderen
De Kinderrechtencoalitie is een netwerk van niet-gouvernementele organisaties dat wil toezien op de naleving van het Kinderrechtenverdrag, actief wil bijdragen aan de promotie van de rechten van het kind en actief en constructief wil bijdragen tot het rapportageproces m.b.t. de naleving van het verdrag.
Meer info: www.kinderrechtencoalitie.be

Kinderrechtencommissariaat
Het Kinderrechtencommissariaat is bij decreet opgericht door het Vlaams Parlement als onafhankelijke instantie. Het Kinderrechtencommissariaat rapporteert over zijn werkzaamheden in een jaarverslag aan het Vlaams Parlement.
Alles wat het Kinderrechtencommissariaat doet, staat in het teken van een goede naleving en toepassing van kinderrechten in Vlaanderen. Als pleitbezorger van kinderrechten detecteert het signalen van kinderen, jongeren en professionals en zet die om in concreet beleidsadvies. De klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat onderzoekt klachten van schendingen en waakt over het toepassen en naleven van kinderrechten.
Meer info: www.kinderrechtencommissariaat.be en www.kinderrechten.be

UNICEF België
UNICEF België vertegenwoordigt UNICEF in België. Het is één van de 36 nationale comités voor UNICEF. Het ijvert voor een wereld geschikt voor alle kinderen en respectvol voor hun rechten. Het wil bij het grote publiek, de bedrijven en de overheden in België aandacht en financiële steun stimuleren voor kinderen en hun rechten en voor de programma’s van UNICEF.
Meer info: www.unicef.be

Jeugdonderzoeksplatform (JOP)
Het JOP is een interdisciplinair en interuniversitair samenwerkingsverband tussen drie onderzoeksgroepen: Onderzoeksgroep Tempus Omnia Revelat (Vrije Universiteit Brussel), Vakgroep Sociale Agogiek (UGent) en Onderzoekslijn Jeugdcriminologie (KU Leuven).
Het JOP inventariseert, analyseert en synthetiseert het bestaande jeugdonderzoek. Nieuw onderzoek wordt geïnitieerd en uitgevoerd onder meer via de periodieke afname van een jeugdmonitor.
Via uitwisselingen met het werkveld, beleidsmakers en wetenschappelijke partners tracht het JOP de informatie over kinderen en jongeren te verzamelen en toegankelijk te maken voor alle geïnteresseerden.
Meer info: www.jeugdonderzoeksplatform.be

Nationale Commissie inzake de Rechten van het Kind (NCRK)
De NCRK is een overlegplatform van ruim negentig kinderrechtenactoren, die zijn opgenomen in een samenwerkingsakkoord van 2005 tussen alle bevoegde overheden van België. Deze actoren worden aangeduid door onder meer de regeringen, administraties, universiteiten, de magistratuur en advocatuur, provincies, steden en gemeenten en middenveldorganisaties. Vlaamse kinderen en jongeren worden vertegenwoordigd door de Vlaamse Jeugdraad en door de Vlaamse Scholierenkoepel.
Aanleiding voor de oprichting waren de slotbeschouwingen van het VN-Comité voor de Rechten van het Kind bij het eerste periodiek rapport van België (1995). Het Comité vroeg aan België om een permanent mechanisme op te richten dat werd belast met de coördinatie, de evaluatie en het toezicht op de toepassing en de naleving van het Kinderrechtenverdrag inzake de bescherming van de rechten van het kind zowel op federaal als regionaal niveau. Anderzijds staat de NCRK ook in voor de verzameling van gegevens om de toestand van de kinderen op haar grondgebied in het algemeen te kunnen beoordelen en een grondige en multidisciplinaire evaluatie te kunnen maken van de vordering die worden geboekt bij de toepassing van het Verdrag.
www.ncrk.be