Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

In de kijker

12.07.2018 | Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) wordt actieplan

De minister van Jeugd en een aantal Vlaamse Parlementsleden willen van het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) een meer actiegericht plan maken. Bedoeling is tot een actie- of projectplan te komen, waarbij een beperkt aantal complexe, beleidsdomeinoverschrijdende thema’s per regeerperiode actiegericht/ projectmatig zouden worden uitgewerkt. Daar wordt dan jaarlijks een budget voor gereserveerd.

De thema's worden geselecteerd op basis van een omgevingsanalyse van de administratie en een staat van de jeugd, die door het Jeugdonderzoeksplatform (JOP) wordt opgemaakt. De omgevingsanalyse verwijst ook naar de Europese en internationale kaders voor jeugd- en kinderrechtenbeleid en de Visienota 2050.

Dit nieuwe concept kan slagen als een aantal randvoorwaarden worden vervuld:

  • ambtelijk en politiek engagement om tot resultaten te komen
  • budget voor de uitvoering van het plan
  • aansturing van de acties op voldoende hoog niveau
  • vooropstelling van duidelijke resultaten binnen een afgesproken timing
  • coördinatie door de minister van Jeugd, die ook bevoegd is voor de coördinatie van het kinderrechtenbeleid.

Het blijft de bedoeling dat het plan een jaar na de aanstelling van de Vlaamse Regering wordt overhandigd aan het Vlaams Parlement. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media coördineert de opmaak en is verantwoordelijk voor de coördinatie van en het toezicht op de uitvoering van de gekozen projecten.

Het nieuwe concept werd in een besluit van de Vlaamse Regering gegoten, dat in mei al principieel werd goedgekeurd. Over dat besluit geven de Vlaamse Jeugdraad, de SARC en de Raad van State nu hun advies.


05.07.2017 | Tussentijds rapport over Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan goedgekeurd door Vlaamse Regering

Na advies van de Vlaamse Jeugdraad en van het Kinderrechtencommissariaat keurde de Vlaamse Regering op 30 juni het tussentijdse rapport 2015-2016 van het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP 2015-2019) en de bijgevoegde acties aan dat JKP definitief goed.

De minister van Jeugd zal de adviezen van de Vlaamse Jeugdraad en de Kinderrechtencommissaris met inhoudelijke en thematische opmerkingen over de uitvoering van bepaalde acties in het JKP communiceren naar de betrokken beleidsdomeinen, zodat zij deze suggesties eventueel kunnen meenemen in de beleidsbrieven voor 2018.

Tussentijds rapport en bijgevoegde acties