Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

In de kijker

29.04.2019 | Dit zijn de Grote Prioriteiten voor kinderen en jongeren in Vlaanderen

Op vrijdag 26 april vond in het Herman Teirlinckgebouw in Brussel het Groteprioriteitendebat plaats. Zo'n 150 vertegenwoordigers van de verschillende beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid, experten, jongeren en actoren uit het middenveld en uit lokale besturen gingen in gesprek over de grote beleidsdomeinoverschrijdende - of 'transversale' - uitdagingen waar kinderen en jongeren echt van wakker liggen, en waar er de komende jaren op ingezet moet worden. Onder meer armoede terugdringen, psychisch welbevinden en duurzame en veilige buurten vormen de topprioriteiten.

Aan het einde van een boeiend en constructief debat werd gepeild naar prioritaire thema's die het brede jeugd- en kinderrechtenveld opgenomen wil zien in het volgende jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP). Daaruit zal de volgende regering er maximaal vijf mogen kiezen.

De 13 prioriteiten werden in deze volgorde verkozen:

 • 1.Armoede terugdringen
 • 2.Psychisch welbevinden en positieve identiteitsontwikkeling
 • 3.Duurzame en veilige buurten
 • 4.Kinderen en jongeren een stem geven in de toekomst van de planeet
 • 5.Engagement van kinderen en jongeren in de samenleving mogelijk maken
 • 6.Inclusieve invulling van vrije tijd over de beleidsdomeinen heen
 • 7.Ontwikkeling anti-discriminatiestrategie
 • 8.Representatieve beeldvorming van kinderen en jongeren in al hun diversiteit
 • 9.Kritisch denken en mediawijsheid stimuleren
 • 10.Leerloopbaan op maat en terugdringen vroegtijdige schoolverlaters
 • 11.Welbevinden van minderjarige nieuwkomers
 • 12.Rechten van uithuisgeplaatste kinderen en jongeren waarborgen
 • 13.Toegang tot kwaliteitsvolle jobs

Het #Groteprioriteitendebat is een belangrijke mijlpaal in de opmaak van het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2020-2024. Dat plan verzamelt alle aandachtspunten voor kinderen, jongeren en hun rechten die de Vlaamse ministers de komende jaren met hun beleid willen aanpakken. Het is de vijfde keer dat de Vlaamse Regering een jeugdbeleidsplan zal voorleggen aan het parlement. Dit gebeurt een jaar na het begin van de regeerperiode en is per decreet bepaald. De Vlaamse minister bevoegd voor Jeugd coördineert dit plan waarbij in de uitvoering ervan wordt samengewerkt tussen de verschillende beleidsdomeinen en andere relevante actoren.

Het jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan komt bovendien tot stand dankzij een participatief proces. Er wordt systematisch aan dit draagvlak gewerkt door middel van bevragingen en terugkoppelingen. Dit gebeurt in de opmaak van een grondige omgevingsanalyse, bij de selectie van de prioritaire thema's, in de werkgroepen en bij de uitwerking van de projectplannen.

Via de reflectiegroep jeugd- en kinderrechtenbeleid werden alle beleidsdomeinen en vertegenwoordigers van de jeugd- en kinderrechtenbovenbouw van bij het begin betrokken in dit traject. Tijdens deze momenten werden er op basis van de omgevingsanalyse verschillende brede thema's geselecteerd die door de aanwezige aanspreekpunten en andere partners als prioritair werden aangezien. Na het verder uitdiepen van deze brede thema's werd er een tweede moment georganiseerd,waar er advies gevraagd werd over de tot dan toe verzamelde bevindingen en prioriteiten, met de 13 voorliggende doelen als resultaat.

Ook andere stakeholders zoals experten uit het veld, de Commissie Jeugdwerk en vrijwilligers van de Vlaamse Jeugdraad werden tijdens dit traject betrokken.

Per gekozen prioritaire doelstelling wordt een projectplan opgemaakt. Elk projectplan zal opgemaakt en uitgevoerd worden door een taskforce waarin niet alleen de betrokken ministers en administraties zijn vertegenwoordigd, maar ook experten en andere relevante actoren. Het nieuwe JKP gaat na goedkeuring in het voorjaar van 2020 van start.

12.07.2018 | Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) wordt actieplan

De minister van Jeugd en een aantal Vlaamse Parlementsleden willen van het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) een meer actiegericht plan maken. Bedoeling is tot een actie- of projectplan te komen, waarbij een beperkt aantal complexe, beleidsdomeinoverschrijdende thema’s per regeerperiode actiegericht/ projectmatig zouden worden uitgewerkt. Daar wordt dan jaarlijks een budget voor gereserveerd.

De thema's worden geselecteerd op basis van een omgevingsanalyse van de administratie en een staat van de jeugd, die door het Jeugdonderzoeksplatform (JOP) wordt opgemaakt. De omgevingsanalyse verwijst ook naar de Europese en internationale kaders voor jeugd- en kinderrechtenbeleid en de Visienota 2050.

Dit nieuwe concept kan slagen als een aantal randvoorwaarden worden vervuld:

 • ambtelijk en politiek engagement om tot resultaten te komen
 • budget voor de uitvoering van het plan
 • aansturing van de acties op voldoende hoog niveau
 • vooropstelling van duidelijke resultaten binnen een afgesproken timing
 • coördinatie door de minister van Jeugd, die ook bevoegd is voor de coördinatie van het kinderrechtenbeleid.

Het blijft de bedoeling dat het plan een jaar na de aanstelling van de Vlaamse Regering wordt overhandigd aan het Vlaams Parlement. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media coördineert de opmaak en is verantwoordelijk voor de coördinatie van en het toezicht op de uitvoering van de gekozen projecten.

Het nieuwe concept werd in een besluit van de Vlaamse Regering gegoten, dat in mei al principieel werd goedgekeurd. Over dat besluit geven de Vlaamse Jeugdraad, de SARC en de Raad van State nu hun advies.


05.07.2017 | Tussentijds rapport over Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan goedgekeurd door Vlaamse Regering

Na advies van de Vlaamse Jeugdraad en van het Kinderrechtencommissariaat keurde de Vlaamse Regering op 30 juni het tussentijdse rapport 2015-2016 van het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP 2015-2019) en de bijgevoegde acties aan dat JKP definitief goed.

De minister van Jeugd zal de adviezen van de Vlaamse Jeugdraad en de Kinderrechtencommissaris met inhoudelijke en thematische opmerkingen over de uitvoering van bepaalde acties in het JKP communiceren naar de betrokken beleidsdomeinen, zodat zij deze suggesties eventueel kunnen meenemen in de beleidsbrieven voor 2018.

Tussentijds rapport en bijgevoegde acties