Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Coördinatie

Coördinerend minister

In 1997 duidde de Vlaamse Regering voor de eerste keer een coördinerende minister voor kinderrechten aan. In 1999 volgde ook een minister van jeugd(beleid). Sinds 2004 wordt deze functie uitgevoerd door één en dezelfde minister, de Vlaamse minister van Jeugd.

Het gaat hier om een coördinerende functie. De Vlaamse minister van Jeugd kan niet tussenkomen in de bevoegdheden van zijn collega-ministers, maar kan er hen wel op aanspreken: een gesprek aangaan over een bepaald thema, een boodschap overbrengen, maar ook op knelpunten wijzen en een oplossing vragen, bijvoorbeeld door te verwijzen naar het door de regering goedgekeurde Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan. De resultaten van een dergelijke coördinatie worden bij voorkeur voorgelegd aan de hele Vlaamse Regering.

Coördinerende administratie

Om de minister in zijn functie te ondersteunen, werd een coördinerende administratie aangeduid. Dit is de afdeling Jeugd van het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen. De afdeling staat in voor de ondersteuning en vorming van de aanspreekpunten jeugd- en kinderrechtenbeleid, de organisatie en het secretariaat van de reflectiegroep.

Artikel 5 §2 van het decreet van 2012 geeft de administratie expliciet de taak het netwerk van aanspreekpunten jeugd- en kinderrechtenbeleid te coördineren, evenals de voorbereiding van het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan en de verslaggeving erover.

De afdeling Jeugd geeft tot slot ook advies over het kind- en jongereneffectrapport (JoKER)