Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Vorige beleidsplannen

Jeugdwerkbeleidsplan 2001-2004 en Jeugdbeleidsplan 2002-2004

Bij de eerste jeugd(werk)beleidsplanning (2001-2004) was er nog geen integratie van het jeugdbeleid en het jeugdwerkbeleid. Er werd zowel een jeugdbeleidsplan als een jeugdwerkbeleidsplan opgemaakt.

>> Vlaams Jeugdwerkbeleidsplan 2001-2004 (.doc)

>> Vlaams Jeugdbeleidsplan 2002-2004 (.doc)

Vlaams Actieplan Kinderrechten 2004

Het Vlaams Actieplan Kinderrechten 2004 geeft uitvoering aan volgende internationale verbintenissen:

  • In het wereldactieplan 'A world fit children’ (§ 59), dat door de Verenigde Naties werd aangenomen op 10 mei 2002, verbonden de verdragsstaten er zich toe om 'zo mogelijk tegen eind 2003 nationale, en waar nodig, regionale actieplannen met een serie van specifieke, meetbare en tijdsgebonden doelstellingen' op te stellen.
  • In haar 'concluding observations' of slotbeschouwingen (§9, c) raadt het VN-Kinderrechtencomité aan België aan om een 'omvattend nationaal actieplan voor de implementatie van het Verdrag voor te bereiden en te implementeren, met speciale aandacht voor kinderen die behoren tot de meest kwetsbare groepen (arme gezinnen, asielzoekers), uitgevoerd in een open, consultatief en participatief proces'.

De opmaak van dit actieplan gebeurde onder begeleiding van een interdisciplinaire werkgroep, waarin enerzijds de Vlaamse overheid/ aanspreekpunten Kinderrechten, de kabinetten Welzijn en Jeugd en het Vlaams Parlement vertegenwoordigd waren en anderzijds het maatschappelijke middenveld, de academische wereld en de Kinderrechtencommissaris.

Het Vlaams Actieplan Kinderrechten 2004 werd in 2005 geïntegreerd in een Nationaal Actieplan voor kinderen van België. Verschillende engagementen werden op Vlaams niveau verwerkt in doelstellingen in het Jeugdbeleidsplan 2006-2009. Dat is in dat plan aangeduid aan de hand van het icoontje (*).

>> Vlaams Actieplan Kinderrechten 2004 (.pdf)

Jeugdbeleidsplan 2006-2009

In het tweede beleidsplan (2006-2009) werd voor het eerst een integratie van het jeugdwerkbeleid en het jeugdbeleid doorgevoerd.

Op 16 december 2005 keurde de Vlaamse Regering op voorstel van voormalig minister van Jeugd Bert Anciaux het tweede Vlaamse jeugdbeleidsplan goed. Dat plan legt tot 2010 het geïntegreerd jeugdbeleid van de Vlaamse overheid vast en besteedt bijzondere aandacht aan het jeugdwerkbeleid. In tegenstelling tot de vorige legislatuur werd het jeugdwerkbeleidsplan gepresenteerd als een onderdeel van het jeugdbeleidsplan.

Binnen een duidelijke visie op de jeugd en het jeugdbeleid formuleert het jeugdbeleidsplan doelstellingen en concrete acties voor kinderen en jongeren, dit voor alle bevoegdheidsdomeinen van de Vlaamse overheid. Het plan besteedt daarbij bijzondere aandacht aan participatie, diversiteit en jeugdwerkbeleid.

Het jeugdbeleidsplan is opgebouwd rond een aantal thematische prioriteiten. Participatie en diversiteit lopen er als een rode draad doorheen. Via 'beleidsrotondes' worden de ontmoetingen tussen jeugdbeleid en andere beleidsdomeinen vorm gegeven. Goed georganiseerde beleidskruispunten (een vlotte, open samenwerking tussen ministers, departementen, sectoren) zijn noodzakelijk om deze vorm van jeugdbeleid effectief te voeren.

Voormalig minister van Jeugd Bert Anciaux coördineerde dit tweede Vlaamse jeugdbeleidsplan. Zowat alle actoren uit het jeugdwerk, uit de kinderrechtenwereld en uit het brede jeugdbeleid werden hierbij uitvoerig en continu betrokken. Op basis van een duidelijke visie op de relatie tussen overheid en jeugd worden heel wat concrete doelstellingen en acties voor kinderen en jongeren beschreven.

>> Vlaams Jeugdbeleidsplan 2006-2009 - globale tekst (.doc)

>> Vlaams Jeugdbeleidsplan - synthese (.pdf 3 Mb)