Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Vlaams Actieplan Kinderrechten (VAK) 2011 - 2014

VAKHet Vlaams Actieplan (VAK) 2011-2014 werd op 15 juli 2011 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het werd op 24 juni 2011 al principieel goedgekeurd en daarna voor advies voorgelegd aan de Vlaamse Jeugdraad en aan de Kinderrechtencommissaris. De Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement organiseerde op 18 oktober 2011 een gedachtewisseling over het VAK.

Situering en doel

Het Vlaams Actieplan Kinderrechten sluit aan bij het Vlaamse Jeugdbeleidsplan 2010-2014 en waarborgt dat de Vlaamse Regering haar verbintenissen op het vlak van kinderrechten nakomt. Het moet duidelijkheid brengen over wat de Vlaamse Regering binnen de lopende regeerperiode zal realiseren om haar beleid in overeenstemming te brengen met de slotbeschouwingen van het VN-Kinderrechtencomité van juni 2010, in het licht van het volgende rapportagemoment (juli 2017).

Inhoud en prioriteiten

Met dit Vlaams Actieplan Kinderrechten zal de Vlaamse overheid haar gecoördineerde aanpak van kinderrechten versterken met prioritaire aandacht voor: coördinatie en indicatoren, praktijkgerichte kinderrechteneducatie en -informatie, participatief werken met kinderen, een voortgezette aanpak van geweld tegen kinderen, (kinder)armoedebestrijding en een gelijkekansenbeleid en tenslotte aandacht voor de gezondheid en het welzijn van kinderen en jongeren.

Documenten


>> Vlaams Actieplan Kinderrechten 2011-2014 (.pdf 2 Mb)

>> Gedachtewisseling Vlaams Actieplan Kinderrechten 2011-2014 - Verslag (.pdf)