Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2015-2019 (JKP)

JKP

JKP16.11.2016 | Kindvriendelijke versie van het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2015-2019

De minister van Jeugd lanceert een reeks filmpjes die zijn Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan (JKP) 2015-2019 op een kindvriendelijke manier vertolken. De laagdrempelige animatiefilmpjes, op maat van min 16-jarigen, tonen concrete initiatieven rond de twaalf thema’s van het JKP: armoede, duurzaamheid, jong zijn, mobiliteit, talentontwikkeling in het onderwijs, school als omgeving, participatie, ruimte, welbevinden, wonen, werk en cultuureducatie.

De minister lanceerde gisteren een eerste filmpje over het thema armoede, tijdens de voorstelling van het jaarverslag van de Kinderrechtencommissaris. Daarna snijden filmpjes op sociale media en op www.jkp.vlaanderen gedurende elf dagen een nieuw thema aan.

09.12.2015 | Hoorzitting in Vlaams Parlement over het JKP

Op 22 oktober organiseerde de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media een hoorzitting over het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2015-2019. De kinderrechtencommissaris en vertegenwoordigers van de Vlaamse Jeugdraad, Uit De Marge en VVJ gaven hun visie op het JKP.

Verslag van de hoorzitting (.pdf)

30.09.2015 | Minister Sven Gatz stelt nieuw jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan voor

Gisteren stelde minister van Jeugd Sven Gatz het nieuwe Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2015-2019 voor in het Vlaams Parlement. De Vlaamse Regering keurde het plan al goed op 17 juli 2015. Verschillende experten en stakeholders uit diverse sectoren en beleidsvelden werkten meerdere maanden intensief samen om doelstellingen te formuleren voor twaalf prioritaire maatschappelijke uitdagingen.

Tijdens de voorstelling kreeg elke uitdaging een verdediger uit de werkgroepen (bestaande uit jongeren, jeugdwerkers, kinderrechtenactoren, middenveld, ambtenaren en onderzoekers), die meewerkten aan het plan. De Vlaamse Jeugdraad en het Kinderrechtencommissariaat gingen als bevoorrechte partners in gesprek met minister Gatz.

 • Met het JKP wil de Vlaamse Regering een positieve kijk op de jeugd, die uitgaat van de kracht en creativiteit van kinderen en jongeren. Jong zijn betekent bruisen van leven, buiten spelen, gekke dingen doen, experimenteren. (Je kan organiseren en creëren in je omgeving, ongeacht je leeftijd).
 • Het JKP vraagt aandacht voor alle kinderen en jongeren, met een sterke focus op kinderen en jongeren met bijzondere noden. (De armoede bij kinderen en jongeren moet omlaag).
 • Het JKP biedt brede ontwikkelingskansen (Op school leer je steviger in je schoenen te staan dankzij je eigen talenten) - (De school is een plek waar je je thuis kan voelen, ook buiten de schooluren).
 • Het JKP wil ruimte voor kinderen en jongeren: plekken die uitnodigen om te spelen, te bewegen en te ontmoeten (Op de straten en pleinen is er plaats voor iedereen). De Vlaamse overheid kiest er met dit plan voor om kinderen en jongeren meer formeel en informeel te betrekken bij de samenleving (Jij krijgt een stem bij beleidsbeslissingen die invloed op jou hebben).
 • Met het JKP engageren de ondertekenaars zich om jeugdwerkloosheid te bestrijden (Meer jongeren aan het werk), mee in te staan voor betaalbaar en kwaliteitsvol wonen (Alle kinderen en jongeren hebben een volwaardig dak boven het hoofd), in te zetten op veilige en autonome mobiliteit (Je kan je veilig en onbezorgd verplaatsen van hot naar her). Ze kiezen resoluut voor een duurzamere samenleving (Samen actief zorgen voor een groen en leefbaar Vlaanderen!) en zetten de schouders onder het psychisch welzijn van kinderen en jongeren (Je weet bij wie je terecht kan voor een gesprek wanneer je daar nood aan hebt).
 • Tot slot zet het JKP ook de cultuureducatie in de kijker (Muziek, toneel & kunst voor én door jongeren).

Op www.jkp.vlaanderen vind je een overzicht van alle prioritaire uitdagingen en doelstellingen. Je kunt er de volledige tekst van het JKP downloaden, maar ook de teksten per prioriteit.

JKP 2015-2019 definitief goedgekeurd

Na adviezen van de Vlaamse Jeugdraad, van het Kinderrechtencommissariaat en van de strategische adviesraden binnen de Vlaamse overheid keurde de Vlaamse Regering op 17 juli 2015 definitief het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) 2015-2019 goed. Het JKP legt het jeugd- en kinderrechtenbeleid van de Vlaamse Regering vast. Het JKP wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

Definitief Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) 2015-2019 (.pdf)

JKP 2015-2019 principieel goedgekeurd

De Vlaamse Regering hechtte op 22 mei 2015 haar principiële goedkeuring aan het ontwerp van Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan (JKP) 2015-2019. Met die goedkeuring gaf ze de minister van Jeugd de opdracht om over dit document het advies in te winnen van de Vlaamse Jeugdraad, het Kinderrechtencommissariaat en alle adviesraden van de Vlaamse overheid. De bedoeling is dat de Vlaamse Regering het JKP nog voor het zomerreces definitief goedkeurt, rekening houdend met de ontvangen adviezen. Daarna zal ze het JKP aan het Vlaams Parlement bezorgen.

Op dinsdagmiddag 29 september wordt het plan aan het brede publiek voorgesteld. Meer informatie hierover volgt later nog.

Ontwerp Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) 2015-2019 - versie bezorgd aan adviesraden (.pdf)

Stand van zaken JKP - maart 2015

Waar staan we al?

Onder impuls van minister van Jeugd Sven Gatz werden de thema’s 'werk' en 'cultuureducatie' toegevoegd aan het ontwerp van doelstellingenkader. We hebben nu twaalf strategische doelstellingen, met onder elke doelstelling telkens drie operationele doelstellingen. Het JKP-kader met de strategische en operationele doelstellingen werd op 19 december 2014 als mededeling aan de Vlaamse Regering voorgelegd. Zo is de Vlaamse Regering op de hoogte van het plan en hoe het er tot nu toe uitziet.

Doelstellingenkader Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2015-2019 (.pdf)

Waar gaan we naartoe?

Op dit moment zijn de aanspreekpunten jeugd- en kinderrechtenbeleid in de verschillende beleidsdomeinen, in overleg met de afdeling Jeugd, volop bezig om de projecten en processen die onder de operationele doelstellingen passen, zo adequaat mogelijk in te vullen. Het materiaal uit de omgevingsanalyse en de werkgroepen blijft hier een belangrijke inspiratiebron.

We hopen alles zo snel mogelijk te kunnen bundelen, zodat het plan in zijn geheel een eerste principiële goedkeuring kan krijgen van de Vlaamse Regering. Daarna kunnen de adviezen van het Kinderrechtencommissariaat, de Vlaamse Jeugdraad en de betrokken strategische adviesraden ingewonnen worden. Na de adviesfase rest ons nog het plan te finaliseren en het definitief te laten goedkeuren door de Vlaamse Regering, die het daarna aan het Vlaams Parlement zal bezorgen. Dat moet uiterlijk één jaar na het aantreden van de regering, dus ten laatste op 25 juli.

JKP, work in progress

Uiteraard houden we je verder op de hoogte van de volgende stappen. Nog vragen, ideeën of suggesties? Mail ze naar jkp@vlaanderen.be

Operationele doelstellingen

Voor elk van de tien strategische doelstellingen formuleerden de werkgroepen nu ook drie operationele doelstellingen. Die gaan dieper in op hoe de strategische doelen concreet kunnen worden aangepakt. Voor de strategische doelstellingen kregen we waardevolle input van heel wat geïnteresseerden.

De operationele doelstellingen werden van februari tot april uitgewerkt door negen werkgroepen met vertegenwoordigers van de afdeling Jeugd en andere administraties, van jeugd- en middenveldorganisaties, met jongerenvertegenwoordigers en onderzoekers. Daarna konden ook andere geïnteresseerden nog ideeën en suggesties aanreiken.

Benieuwd welke onderwerpen aan bod kwamen tijdens de werkgroepen? Neem dan zeker een kijkje op de Facebookpagina van het JKP.

Strategische doelstellingen

Sinds november 2013 zijn de negen werkgroepen aan de slag om tot een strategische doelstelling te komen. Je kon en kan hun activiteiten volgen via Facebook, aan de hand van foto’s, quotes en enkele gespreksonderwerpen: www.facebook.com/VlaamsJeugdEnKinderrechtenbeleidsplan

De gesprekken en brainstorms in de werkgroepen resulteerden in tien strategische doelstellingen voor het volgende jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan. Bij die brainstorm werd uiteraard rekening gehouden met de inhoudelijke bijdragen uit het voortraject: de omgevingsanalyse en de resultaten van het Groteprioriteitendebat (zie verder).

Een week lang kon ook jij feedback geven op de tien strategische doelstellingen die in de werkgroepen werden geformuleerd. Alle opmerkingen en aanvullingen worden momenteel verwerkt. Dankjewel voor je reactie!

Prioriteiten en werkgroepen

Hieronder vind je een overzicht van de negen werkgroepen, die gebaseerd zijn op elf prioritaire uitdagingen. Die laatste werden bepaald op basis van een stemming op het Groteprioriteitendebat.

De werkgroepen bestaan uit leden die zich ofwel kandidaat hebben gesteld ofwel gecontacteerd werden op aanraden van het planbureau. Er werd steeds gezorgd voor een evenwichtige verdeling tussen vertegenwoordigers uit jeugd- en middenveldorganisaties, administraties, jongerenvertegenwoordigers en onderzoekers. Hun opdracht tot eind januari is het formuleren en verduidelijken van een strategische doelstelling. Begin februari kunnen de strategische doelstellingen becommentarieerd worden. Vanaf 14 februari gaan de werkgroepen opnieuw aan de slag om drie operationele doelstellingen te formuleren. Samenstelling werkgroepen (.pdf)

Prioriteit Werkgroep
Jeugdarmoede moet omlaag. Jeugdarmoede vraagt enerzijds een integrale aanpak, anderzijds ook een doelgroepenaanpak.

Jeugdarmoede

Onderwijs vertrekt vanuit jongeren zelf en hun talenten en de context waarin zij zich bewegen (betere begeleiding).

Onderwijs

Aanpak watervalsysteem, schoolmoeheid, herwaardering verschillende richtingen.
Verdraagzaamheid: kinderen en jongeren moeten 'jong kunnen zijn zonder te veel onnodige regels' (jong laten zijn, GAS).

Verdraagzaamheid

Veilige en autonome mobilteit (openbaar vervoer, infrastructuur en fietsen).

Mobiliteit

Meer ruimte voor jongeren om jong te zijn, ruimte openstellen, behouden en versterken.

Ruimte

Kinderen en jongeren worden erkend als mede-eigenaars van publieke ruimte en betrokken bij het ontwerp ervan.
Structurele aandacht voor psychisch en sociaal welbevinden voor alle kinderen en jongeren (preventie en dienstverlening).

Psychisch en sociaal welbevinden

Ecologische voetafdruk verkleinen door sensibiliseren en duurzame langetermijnoplossingen met het oog op de toekomstige generatie.

Ecologie en duurzaamheid

Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen voor iedereen.

Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen

Kinderen en jongeren maken mee het beleid als volwaardige stakeholders en hebben impact.

Participatie en stakeholderschap

Resultaten van het Groteprioriteitendebat

Hoe verliep het debat?

Op 20 september 2013 organiseerde de afdeling Jeugd een eerste belangrijk info- en participatiemoment over het JKP: het Groteprioriteitendebat. Een honderdtal mensen gingen aan de slag om tot een lijst van tien prioriteiten te komen. Bij de aanwezigen waren jongeren, professionele jeugdwerkers, onderzoekers, beleidsactoren en maatschappelijke stakeholders. Tien groepen van ongeveer tien mensen gingen aan de slag met hun ideeën en prioriteiten, gebaseerd op de omgevingsanalyse. Na een hele dag discussiëren, aan de hand van verschillende methodieken, kwamen ze samen tot een lijst van tien prioritaire uitdagingen. Op die lijst zijn de werkgroepen gebaseerd.

Hoe werden de negen werkgroepen gekozen?

Dat gebeurde in samenwerking met het planbureau, een groep van tien mensen die vanuit hun eigen expertise rond jeugd, kinderrechten en jeugdbeleid het traject voor het volgende JKP aansturen. Na 20 september ging het planbureau aan de slag gegaan met alle input, tips uit de evaluatie, suggestiekaartjes. Om overlappingen en dubbel werk te vermijden, besloot het planbureau vervolgens om tweemaal twee uitdagingen samen te zetten onder één werkgroep. Zo kwam men uit op acht werkgroepen. Wanneer men dan terugkeek naar de tabel met de stemmingsweging, was de prioriteit rond 'kwaliteitsvol en betaalbaar wonen' de volgende in de rij. Het planbureau besloot om ook rond deze prioriteit een werkgroep op te richten.

Wie zit in het planbureau?

 • Gerda Van Roelen (afdeling Jeugd, Vlaamse overheid)
 • Seppe Dams (afdeling Jeugd, Vlaamse overheid)
 • Janne Vermeesch (afdeling Jeugd, Vlaamse overheid)
 • David Wemel (afdeling Jeugd, Vlaamse overheid)
 • Lander Piccart (Vlaamse Jeugdraad)
 • Brigitte Mouligneau (Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid, Vlaamse overheid)
 • Didier Reynaert (Hogeschool Gent)
 • Dirk Verbist (voorzitter FOV- Federatie van Organisaties voor Volksontwikkelingswerk)
 • Dorien Bauwens (Agentschap voor Overheidspersoneel, Vlaamse overheid)
 • Sofie De Smet (Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Vlaamse overheid)
 • Tomas De Groote (De Ambrassade)

Situering opmaak JKP

Het plan is een beleidsinstrument van de Vlaamse Regering om vorm te geven aan een jeugd- en kinderrechtenbeleid in Vlaanderen. Het geeft de prioritaire doelstellingen van de Vlaamse Regering ten aanzien van kinderen en jongeren weer en beschrijft hoe ze invulling zal geven aan de internationale verbintenissen van Vlaanderen m.b.t. de rechten van het kind. Het plan moet een meerwaarde betekenen door specifiek die maatschappelijke effecten te beogen die de Vlaamse Regering uitdagen tot samenwerking.

Het decreet decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid stelt vier grote maatschappelijke doelen voorop: gelijke kansen, een brede ontwikkeling, ruimte en meer betrokkenheid in de samenleving, voor alle kinderen en jongeren. Een bijzondere uitdaging vormt de integratie van de rechtenbenadering in het jeugdbeleid.

Uitgangspunt zijn de maatschappelijke uitdagingen en het perspectief van kinderen en jongeren zelf. Op basis van de evaluatie van de vorige jeugdbeleidsplannen, actieplannen kinderrechten en andere actieplannen binnen horizontale beleidsthema’s leeft de idee een plan te maken dat zich concentreert op een beperkt aantal maatschappelijke effecten binnen een beperkt aantal werkterreinen. Hoeveel en welke zal uit het proces moeten blijken.

Traject opmaak JKP

Uiterlijk één jaar na het begin van de regeerperiode moet de Vlaamse Regering het nieuwe plan voorleggen aan het Vlaamse Parlement. Dat betekent dat er al heel wat werk moet gebeurd zijn voor de nieuwe regering aantreedt. Als het plan impact wil hebben op de verschillende Vlaamse bevoegdheden, moeten de krachtlijnen van wat de grote doelstellingen van het plan zouden kunnen zijn, al bekend zijn voordat de verschillende beleidsnota’s worden opgesteld en moet er een ruime gedragenheid te zijn voor de voorstellen.

Daarom kunnen in het proces dat moet leiden tot het JKP twee grote delen onderscheiden worden:

 • In een eerste voorbereidende fase (maart 2013 – mei 2014) maken we een omgevingsanalyse en verzamelen we heel breed uitdagingen voor kinderen en jongeren in de huidige samenleving. Op basis denken we na over een selectie van prioritaire uitdagingen voor het Vlaamse beleid t.a.v. kinderen en jongeren: we kiezen maximaal tien strategische doelstellingen en formuleren telkens een beperkt aantal operationele doelstellingen. Dat ontwerp van doelstellingenkader moet klaar zijn tegen de verkiezingen van mei 2014.
 • In een tweede fase moet er op basis van de voorstellen politieke overeenstemming bereikt worden. Daarvoor zijn verschillende scenario’s mogelijk. Dat moet uiteindelijke resulteren in een afgewerkt plan, dat tijdig aan het Parlement kan worden voorgelegd. We houden u hier graag op de hoogte van de vorderingen in de eerste fase en de verschillende acties die hiervoor ondernomen zullen worden.

Omgevingsanalyse

De omgevingsanalyse moet het traject voor de opmaak van een Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2015-2019 (JKP) ondersteunen.

 • In een eerste fase vormt de omgevingsanalyse het basisdocument voor het bepalen van de beleidsuitdagingen. Dat gebeurde op een inspraakdag op 20 september 2013 (het Groteprioriteitendebat).
 • In een tweede fase moet ze de werkgroepen ondersteunen die deze beleidsuitdagingen gaan uitdiepen en vertalen naar strategische en operationele doelstellingen en acties.

De omgevingsanalyse geeft een overzicht van relevante trends, cijfers, onderzoeken, meningen van kinderen en jongeren en experten anno juli 2013. De omgevingsanalyse gaat heel breed: ze bevat informatie over heel diverse thema’s, beleids- en levensdomeinen en gaat over kinderen en jongeren van 0 tot 30 jaar. Ze werd gestructureerd aan de hand van het Vlaanderen in Actie (ViA)-kader. Daarmee willen we een duidelijke link leggen naar het proces voor de opmaak van de bijdrage aan het regeerakkoord, zodat ze relevant en bruikbaar is voor de diverse actoren in alle betrokken beleidsdomeinen. Daarnaast wordt ook rekening gehouden met andere relevante beleidskaders.

Een flitsende video met de grote lijnen van de omgevingsanalyse vind je op www.groteprioriteitendebat.be