Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid

Op basis van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid streeft de Vlaamse overheid naar een geïntegreerd Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid. Door die integrale benadering is het mogelijk alle domeinen te vatten die inrijpen op het leven van kinderen en jongeren tot en met dertig jaar. De rechten van kinderen gelden als ethisch en wettelijk kader. Daartoe maakt de Vlaamse overheid gebruik van verschillende instrumenten.

Coördinatie

De afdeling Jeugd is de administratie die instaat voor de coördinatie van het jeugd- en kinderrechtenbeleid.

Beleidsplannen

Overzicht van de beleidsplannen jeugd en kinderrechten: het JKP 2015-2019, het VJP 2010-2014, het VAK 2011-2014, de vorige beleidsplannen en de verslaggeving over al die plannen.

 

Aanspreekpunten

De aanspreekpunten fungeren binnen hun entiteit als 'aandachtsambtenaar' voor het jeugd- en kinderrechtenbeleid. Ze hebben als kerntaak het eigen beleid te toetsen aan het jeugd- en kinderrechtenbeleid.

Reflectiegroep

De Reflectiegroep Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleid heeft als doel te reflecteren over het Vlaamse jeugd- en kinderrechtenbeleid, het te evalueren en te voeden.

 

JoKER

Het JoKER of het kind- en jongereneffectrapport peilt naar de effecten van ontwerpdecreten op kinderen en jongeren.

Jeugdgerelateerde thema's

Rond bepaalde thema’s loopt een campagne, werd een specifiek actieplan opgesteld, of wordt uitgezocht hoe kan ingespeeld worden op een actuele uitdaging.

 

Contact

Contactpersonen aan wie je meer informatie kunt vragen over het jeugd- en kinderrechtenbeleid van de Vlaamse overheid.