Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Protocollen

  

Protocol met Defensie over het uitlenen van kampeermateriaal aan Vlaamse jeugdbewegingen

De Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd (ULDK) coördineert voortaan de uitlening van kampeermateriaal van Defensie aan Vlaamse jeugdbewegingen. Minister van Defensie Pieter De Crem en minister van Jeugd Pascal Smet tekenden daarover op 8 april 2011 een protocol. De overeenkomst geldt voor vijf jaar en kan verlengd worden.

Protocol over het uitlenen van kampeermateriaal aan Vlaamse jeugdbewegingen (PDF)

Situering

In het verleden leende Defensie tijdens de zomermaanden al tenten uit aan jeugdbewegingen. Toen konden alleen jeugdbewegingen van wie de aanvraag bij de ULDK geweigerd was, aanspraak maken op tenten van Defensie. Defensie wil haar materiaal blijven uitlenen, maar wenst een betere afspraak met de jeugdbewegingen en een meer centrale aansturing van de uitleningen.

Minister van Defensie Pieter De Crem: “Defensie is zich bewust van de noden die er bestaan bij de jeugdbeweging onder meer op het vlak van de tenten. Hoewel het geen kerntaak is van Defensie, wil ik de jeugdbewegingen hierbij ondersteunen. Daarom stel ik in periodes dat de oefenkalender van Defensie het toelaat, zoals de zomermaanden, graag een 350-tal tenten ter beschikking. Al bij het begin van mijn ambtstermijn heb ik aangegeven dat de toekenningsprocedure efficiënter en sneller moest. Ik juich dit akkoord toe en ik hoop dat veel jongeren er gebruik zullen kunnen van maken”.

Centrale toewijzing bij de ULDK

De ULDK zal voortaan instaan voor de toewijzing van het materiaal van Defensie en wordt het enige aanspreekpunt voor de jeugdbewegingen. Dat betekent ook dat zij sneller een antwoord zullen krijgen op hun vraag naar materiaal. De ULDK zal de reserve van Defensie aanspreken wanneer haar eigen tentenmateriaal uitgeput is. De tenten zullen kosteloos verdeeld worden volgens het principe first come, first served.

Minister van Jeugd Pascal Smet: “We hebben gewerkt aan een verbeterde samenwerking tussen de Uitleendienst Kampeermateriaal van de Vlaamse Gemeenschap (ULDK) met de FOD Defensie voor het gebruik van hun tentenmateriaal. De centralisatie van de toewijzing, ook van de legertenten, bij de ULDK is een goede zaak en zal de efficiëntie alleen ten goede komen. Bijgevolg zullen de tenten gedurende de zomermaanden optimaal benut worden door jeugdverenigingen, en weten die veel sneller of ze over een tent van het leger kunnen beschikken of niet”. 

Protocol over de werking van de Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd

Op 23 juni 2009 werd een protocol ondertekend over de werking van de Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd. Dat protocol legt afspraken vast tussen de gebruikers van de uitleendienst en het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen. Met het protocol engageert het agentschap zich om een optimale service voor het jeugdwerk te garanderen, dit binnen zijn financiële en organisatorische mogelijkheden.

In het protocol worden onder meer de algemene principes van de ULDK vastgelegd, zoals

  • klant- en oplossingsgericht werken
  • beperken van de administratieve lasten
  • afhandelen van dossiers binnen redelijke termijn
  • helder, correct en duidelijk communiceren.

Daarnaast voorziet het protocol ook in de oprichting en werking van een overleggroep ULDK. Daarin zetelen vertegenwoordigers van de grootste ontleners van de uitleendienst, de VVJ, de Vlaamse Jeugdraad en de afdeling Jeugd. De overleggroep kan elk aspect van de dienstverlening van de ULDK behandelen.

Protocol over de werking van de Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd (PDF)