Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

In de kijker

09.05.2019 | Presentatie infosessie over de erkenningsprocedure in het decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid

Op 7 mei 2019 hielden we een infosessie voor verenigingen die in 2020 een erkenningsaanvraag willen indienen als landelijk georganiseerde vereniging, cultuureducatieve vereniging of vereniging informatie en participatie. Bekijk de presentatie (pdf)

Kon je er niet bij zijn maar wil je in de toekomst verder gëinformeerd worden over de erkenningsvoorwaarden? In het najaar houden we hierover een tweede infosessie. Meer info later op deze website of via de nieuwsbrief jeugdbeleid.

Wat?
Het decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid bepaalt dat er om de vier jaar nieuwe verenigingen erkend en gesubsidieerd kunnen worden als landelijk georganiseerde vereniging, cultuureducatieve vereniging of vereniging informatie en participatie. De eerstvolgende indienronde vindt in 2020 plaats: de uiterste indiendatum voor nieuwe erkenningsaanvragen is 31 mei 2020. Om je vereniging zo goed mogelijk te informeren, houden we in het najaar nog een infosessie over de erkenningsprocedure. We lichten de erkenningsvoorwaarden, de modules en de verschillende stappen in de procedure toe.

01.04.2018 | Gezocht: deskundigen voor adviescommissies jeugd

Voor de beoordeling van subsidiedossiers van landelijk georganiseerde jeugdverenigingen, cultuureducatieve verenigingen, verenigingen informatie en participatie en experimentele projecten is het Departement Cultuur, Jeugd en Media op zoek naar deskundigen voor vier adviescommissies. Het mandaat van de huidige commissieleden loopt ten einde.

Werking adviescommissie en invulling mandaat
De minister richt een adviescommissie in op voorstel van de administratie. Een adviescommissie telt naast een voorzitter minstens twee en hoogstens zes leden. Een lid van een adviescommissie wordt aangesteld voor een termijn van vier jaar. Dat mandaat kan eenmaal worden verlengd. Het lidmaatschap van een adviescommissie is niet verenigbaar met de hoedanigheid van:

  • lid van de Vlaamse jeugdraad;
  • personeelslid of bestuurder van de Ambrassade, KeKi, Bataljong, Jint of de Kinderrechtencoaltie;
  • personeelslid of bestuurder van een organisatie waarvan de beleidsnota of de subsidieaanvraag moet worden behandeld door een adviescommissie.

De adviescommissies landelijk georganiseerde jeugdverenigingen, cultuureducatieve verenigingen, verenigingen informatie en participatie beoordelen om de vier jaar de beleidsnota’s van de verenigingen. Verenigingen dienen de volgende beleidsnota uiterlijk op 1 januari 2020 in. Deze commissies adviseren de minister uiterlijk op 15 juli. Ze beoordelen ook jaarlijks in september eventuele aanvragen voor projectsubsidies.

De adviescommissie experimentele projecten beoordeelt jaarlijks in het najaar aanvragen voor projectsubsidies. Organisaties dienen de subsidieaanvraag uiterlijk op 1 september in. De commissie adviseert de minister voor 1 november.

De werking van een adviescommissie wordt geregeld in een huishoudelijk reglement, dat elke adviescommissie opstelt. Een adviescommissie kan alle initiatieven nemen die ze nodig acht: ze kan onder meer aanvullende gegevens opvragen, aan de administratie vragen om een onderzoek ter plaatse uit te voeren of organisaties horen. De administratie ondersteunt de adviescommissie en neemt het secretariaat waar.

Vergoeding
De leden van een adviescommissie ontvangen een vergoeding van 74,46 euro per dagdeel voor hun werkzaamheden en een vergoeding van 0,346 euro per kilometer voor hun verplaatsingen. Een dagdeel duurt minstens twee uur en hoogstens vier uur.

Stel je kandidaat!
Ben jij deskundig op het vlak van jeugd, jeugdwerk of kinderrechten? Heb je een zicht op het brede werkveld? Heb je ervaring met beleids- en projectplannen? Heb je zin om je te engageren voor het jeugdwerk? En word je niet uitgesloten door een van de onverenigbaarheden?

Stel je kandidaat voor een of meerdere adviescommissies via het formulier en stuur dit, samen met jouw curriculum vitae, op naar jeugd@vlaanderen.be ten laatste op 24 april.

Meer informatie
Voor meer informatie kan je terecht bij