Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Subsidies

De afdeling Jeugd van het Vlaams Ministerie van Cultuur, Jeugd en Media wil de creatie van een rijk en gedifferentieerd aanbod aan niet-commerciële, sociaal-culturele activiteiten voor de jeugd stimuleren. Dat gebeurt hoofdzakelijk door de toekenning van subsidies aan verenigingen.

 

Lokale besturen

De sectorale plannen, zoals het jeugdbeleidsplan, werden afgeschaft en geïntegreerd in de lokale strategische meerjarenplanning. De lokale besturen ontvangen dus geen subsidies meer voor de opmaak van een jeugdbeleidsplan. Wel wordt om de twee jaar de prijs Jeugdgemeente van Vlaanderen uitgereikt. Lokale jeugdraden kunnen hun stad of gemeente daarvoor voordragen.

Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen

Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen komen in aanmerking voor een structurele erkenning of subsidiëring als ze voldoen aan de voorwaarden van het decreet van 20 januari houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid.

 

Cultuureducatieve verenigingen

Cultuureducatieve verenigingen komen in aanmerking voor een structurele erkenning of subsidiëring als ze voldoen aan de voorwaarden van het decreet van 20 januari houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid.

Verenigingen informatie en participatie

Verenigingen informatie en participatie komen in aanmerking voor een structurele erkenning of subsidiëring als ze voldoen aan de voorwaarden van het decreet van 20 januari houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid.

 

Politieke jongerenbewegingen

Politieke jongerenbewegingen komen in aanmerking voor subsidiëring als ze voldoen aan de voorwaarden van het decreet van 20 januari houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid.

 

Experimentele projecten

Verenigingen die een experimenteel project opzetten op de terreinen (1) Jeugdwerk, (2) Informatie aan of over de jeugd en beleidsparticipatie van de jeugd of (3) Cultuureducatie van de jeugd kunnen daarvoor een projectsubsidie ontvangen.

 

Jeugdverblijfcentra

Jeugdverblijfcentra en hostels bieden verblijfsaccomodatie aan kinderen en jongeren voor vormende en ontspannende activiteiten. Beheerders van deze centra kunnen bij de Vlaamse overheid terecht voor een werkings- en/of personeelssubsidie.

Jeugdhuizen

Jeugdhuizen die aan een aantal voorwaarden voldoen, kunnen personeelssubsidies en werkingssubsidies krijgen voor de uitvoering van bovenlokale projecten ter bevordering van de artistieke expressie bij jongeren en ter ondersteuning van het ondernemerschap bij jongeren.

 

Projectoproepen

De Vlaamse Regering kan jaarlijks één of meer oproepen lanceren voor de subsidiëring van vernieuwende projecten ter uitvoering van het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan, de beleidsnota Jeugd en de beleidsbrieven Jeugd.

Verenigingen met bijzondere opdracht

Voor de uitvoering van bepaalde specifieke taken wordt in een aantal decreten een vzw aangeduid. Het kan gaan om koepelorganisaties die fungeren als belangenbehartiger of als ondersteuningsstructuur voor een bepaald deel van de jeugdsector, of om verenigingen die belast zijn met beleidsvoorbereidende of beleidsuitvoerende taken.

 

Tewerkstelling

De Vlaamse overheid neemt allerlei maatregelen uit om enerzijds de arbeidsvoorwaarden van werknemers in de sociaal-culturele sector te verbeteren, anderzijds via loonsubsidies de reguliere tewerkstelling in die sector aan te moedigen.