Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Youth partnership

In 1998 beslisten de Raad van Europa en de Europese Commissie om gezamenlijk actie te ondernemen om jeugdwerkers te trainen. Dat was de start van het Youth Partnership, dat tot op vandaag voortduurt. De samenwerking brengt de expertise van 2 instituten bij elkaar op het vlak van jeugdbeleid, jeugdonderzoek en jeugdwerk.

Het partnerschapsakkoord van 2005 focust op volgende thema's:

  • Europees burgerschap
  • mensenrechteneducatie en interculturele dialoog
  • kwaliteit en erkenning van jeugdwerk en kadervorming
  • een beter begrip en kennis van jeugd
  • ontwikkeling jeugdbeleid

Een belangrijk project van het Youth Partnership is het ECKYP, het European Knowledge Centre for Youth Policy. ECKYP is een kennisknooppunt dat de jeugdsector voorziet van informatie en kennis over de jeugd en zijn verschillende realiteiten in Europa. De belangrijkste instrumenten om dat te verwezenlijken zijn een netwerk van correspondenten, een databank en landenfiches. ECKYP verspreidt zijn kennis ook via publicaties, zoals COYOTE en T-kits.

In 2008 en 2009 vond in samenwerking met Vlaanderen een internationaal seminarie plaats over de geschiedenis van het jeugdwerk: 'The history of youth work in Europe. Relevance for youth policy today'. De bijdragen en bevindingen van het seminarie 2008 werden in een publicatie gegoten, die verkrijgbaar is via de website van de Raad van Europa.