Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Structuur en organen

 

Structuur

In 1998 werd de structuur van de jeugdsector grondig gewijzigd. Er wordt een systeem van co-mangement gehanteerd. Vertegenwoordigers van overheden en jeugdorganisaties zijn samen vertegenwoordig in de besluitvormende organen.

Het Comité directeur de la Jeunesse (CDEJ) - of het Directiecomité Jeugd - is het intergouvernementeel orgaan waarin het beleidsvoorbereidende werk gebeurt. Momenteel zijn er 49 leden. De jeugdwerkers zijn vertegenwoordigd in de 'raadgevende raad', le Conseil Consultatif. Die raad bestaat uit 30 leden. Bij de samenstelling werd ervoor gezorgd dat ook nieuwe jeugdwerkvormen vertegenwoordigd zijn.

Beide organen komen samen in de 'gezamenlijke raad', le Conseil Joint. Die raad beslist in consensus over de werkprogramma's en de acties van de sector. De uiteindelijke concretisering gebeurt in het programmacomité, waarin de gouvernementele en de niet-gouvernementele sector samenzitten. Deze manier van werken is niet gemakkelijk. Gezamenlijk beslissen met ongeveer 80 stemgerechtigde leden is geen sinecure. Bovendien is de rol en de vertegenwoordiging van de verschillende structuren ongelijk.

 

Opdracht

In het Directiecomité Jeugd zit een vertegenwoordiger van de afdeling Jeugd. De opdrachten van het comité zijn:

  • opvolgen van de evolutie van de jeugdproblematiek in de lidstaten, ondertekenaars van de Culturele Conventie
  • bevorderen van de intergouvernementele samenwerking in de jeugdsector
  • advies geven aan het ministercomité over het budget dat nodig is voor de activiteitenprogramma's
  • samenwerken met het Europees Jeugdfonds, de Europese jeugdcentra en andere directiecomités
  • voorbereiden en opvolgen van de ministerconferentie inzake jeugdbeleid, voorstellen doen aan het comité van ministers voor de gouvernementele invulling van de beheersorganen van het jeugdfonds en het jeugdcentrum.

Het directiecomité vergadert normaalgezien twee keer per jaar. Er wordt afwisselend vergaderd in Straatsburg, waar ook de zetel van de Raad van Europa gevestigd is, en in het Europese jeugdcentrum te Boedapest.