Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

In de kijker

24.05.2018 | WE CAN! Actie ondernemen tegen haatspraak door middel van tegen- en alternatieve narratieven

No hate speechWE CAN! (pdf) is de nieuwste tool van de Raad van Europa tegen haatspraak. De meest kwetsende voorbeelden van haatspraak zijn vaak gebaseerd op eenvoudige verhalen die steeds weer in een verschillende vorm worden herhaald. Dergelijke narratieven worden vaak niet ter discussie gesteld, omdat ze algemeen gangbaar geworden zijn of op een gesofisticeerde manier worden aangebracht. WE CAN! moet jongeren en opvoeders helpen om de confrontatie aan te gaan met haatdragende narratieven, ze onderuit te halen en te vervangen door sterke alernatieven. De gids biedt daartoe een heel aantal efficiënte methodieken.

Vandaag is haatspraak een van de meest voorkomende vormen van onverdraagzaamheid en vreemdelingenhaat in Europa. Dit is vooral online het geval. Dat staat in schril contrast met de waarden en doelstellingen van de Raad van Europa, die ernaar streeft om de mensenrechten over het hele continent te verspreiden. De Raad van Europa legt sterk de nadruk op educatie als het beste tegengif voor haat. Samen met zijn lidstaten wil hij jonge burgers de waarde van een tolerante en democratische cultuur bijbrengen, onder andere via de No Hate Speech Movement. Die bracht eerder al Bookmarks uit, een gids om samen met jongeren online haatspraak tegen te gaan door mensenrechteneducatie.


13.11.2017 | Vlaamse voortrekkersrol rond jeugdwerk blijft vruchten afwerpen

Thinking seriouslyDe Europese Unie en de Raad van Europa (het Jeugd Partnerschap) brachten zopas de publicatie 'Thinking seriously about youth work' uit. Met de publicatie wil het partnerschap de ontwikkeling van jeugdwerk in Europa verder stimuleren. Vlaanderen zette het belang van jeugdwerk al in 2010 op de Europese agenda en is dan ook verheugd dat de Vlaamse pioniersrol verdere navolging blijft krijgen.

Vlaanderen was in 2010 de eerste om een Europese Jeugdwerkconventie te organiseren tijdens het Belgische voorzitterschap van de EU. Die resulteerde in een Verklaring en een resolutie rond Jeugdwerk. Ook de tweede Europese Jeugdwerkconventie in 2015 kwam er op initiatief van Vlaanderen tijdens het Belgische voorzitterschap van de Raad van Europa. Deze conventie mondde eveneens uit in een Verklaring, gevolgd door een aanbeveling rond jeugdwerk, goedgekeurd door het Comité van ministers in 2017. Duitsland kondigde aan in 2020 een derde Europese Jeugdwerkconventie te organiseren.

Bekijk de publicatie 'Thinking seriously about youth work'


18.10.2017 | Aanbeveling van de Raad van Europa over jeugdwerk

Het Comité van ministers van de Raad van Europa keurde op 31 mei 2017 een aanbeveling aan de lidstaten inzake jeugdwerk goed. Deze Europees aanbeveling is van toepassing op jeugdwerk in al zijn diversiteit. Met de aanbeveling wil de Raad van Europa de lidstaten aanmoedigen om hun jeugdwerkbeleid en -praktijk binnen hun bevoegdheden te ontwikkelen. Verder wil de Raad de lidstaten uitnodigen om een reeks maatregelen goed te keuren die de noodzakelijke steun voor jeugdwerk op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau verhogen.

De aanbeveling bouwt voort op de bestaande waarden, beginselen en voordelen van jeugdwerk. Het ontwerp en de uitvoering van jeugdwerk worden onderbouwd door de beginselen van vrijwillige en actieve participatie, gelijke toegang, openheid en flexibiliteit. Het moet op rechten gebaseerd en inclusief zijn en jongeren en hun behoeften en capaciteiten centraal stellen.

Aangezien participatie een van de kernbeginselen van jeugdwerk is, worden jongeren, jeugdwerkers, jeugd- en andere organisaties die jeugdwerk aanbieden, erkend als actieve partners bij de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van jeugdwerkbeleid en -praktijk.

De aanbeveling is gebaseerd op de twee Europese jeugdwerkconventies die door Vlaanderen werden georganiseerd.


16.03.2017 | Bookmarks - Gids voor het bestrijden van online haatspraak door mensenrechteneducatie

Ben je jeugdwerker, opvoeder of leraar en wil je samen met jongeren werken rond haatspraak en nadenken over manieren om het probleem aan te pakken? Dan is Bookmarks daarbij een handig instrument. De gids bevat 24 activiteiten om online haatspraak tegen te gaan door mensenrechteneducatie. De activiteiten zijn gericht op jongeren tussen 13 en 18 jaar, maar kunnen ook aangepast worden aan andere leeftijdscategorieën.

De aanpak die wordt gehanteerd in de activiteiten is gebaseerd op de mensenrechtennormen. De gids is dan ook een nuttig instrument om een inzicht te krijgen in de mensenrechten zelf en in de manier waarop ze van toepassing zijn, zowel online als offline. Daarnaast ontwikkelen jongeren aan de hand van de activiteiten de vaardigheden en de motivatie om online haatspraak te herkennen en te bestrijden.

Bookmarks is een publicatie van de Raad van Europa ter ondersteuning van de No Hate Speech campagne, de jongerencampagne van de Raad van Europa tegen online haatspraak.


12.12.2016 | Doe mee met de No Hate Speech Movement Vlaanderen

No hate speechDe No Hate Speech Movement Vlaanderen roept jongeren en hun begeleiders op om mee werk te maken van meer interculturele contacten en gelijke kansen en om haatspraak tegen te gaan. Ook jouw organisatie kan meedoen met de No Hate Speech Movement. Dat kan door haar missie te onderschrijven of zelf actie te ondernemen. Op www.nohate.be vind je meer informatie en tools en lees je welke organisaties samen de strijd tegen haatspraak willen aangaan.


Jongeren en begeleiders weerbaar maken

De No Hate Speech Movement Vlaanderen heeft als missie om online en offline haatspraak en haatzaaien in Vlaanderen terug te dringen. Ze wil kinderen en jongeren en hun begeleiders (jeugdwerkers, leerkrachten, ouders,...) sensibiliseren, vormen en handvatten aanreiken, zodat ze weerbaar worden en actie ondernemen tegen haatspraak.

Jongeren en hun begeleiders weerbaar maken, gebeurt op verschillende niveaus:

  • jongeren leren wat haatspraak is, hoe het te herkennen, welke alternatieven er zijn en hoe ze er sociaal, relationeel en communicatief mee om kunnen gaan
  • jonge mensen positief probleemoplossend vermogen, kritisch denken en mediawijsheid bijbrengen
  • een pluralistisch alternatief ondersteunen
  • zorgen dat counter narratives niet gaan over ideologie en het juiste antwoord, maar over duidelijke en positieve boodschappen door neutrale actoren of peers die extremistische narratives kunnen weerleggen.

Op 10 december 2016, de Dag van de Mensenrechten, werd het actieplan voorgesteld aan het brede publiek.


Een Europese campagne in Vlaanderen

De No Hate Speech Movement is een jongerencampagne van de Raad van Europa. Ze roept jongeren en hun begeleiders op om mee werk te maken van meer interculturele contacten, meer gelijke kansen en het tegengaan van haatspraak.

De campagne vertrekt vanuit de vele kansen die het internet en sociale media bieden om te informeren, te communiceren, te amuseren en te creëren. Om die kansen ten volle te benutten, moeten we ons ook kunnen verweren tegen misbruik van of via het internet, zoals cyberhaat en cyberpesten. Net als een aantal andere online risico’s kunnen die veel schade veroorzaken en plegen ze inbreuk op andermans recht op vrije meningsuiting en de mensenrechten in het algemeen.

Een dergelijke campagne heeft maar succes als in elke lidstaat en elke regio mensen en organisaties de handschoen opnemen en de campagne lokaal en regionaal mee vorm geven. Verschillende organisaties zetten zich in voor de No Hate Speech Movement Vlaanderen en werkten in 2016 een actieplan uit: Jong en Van Zin, Tumult, Mediaraven, Orbit, Mediawijs, Kinderrechtencommissariaat, Vormen, Wel Jong Niet Hetero, De Ambrassade, Foyer, Kinderrechtencoalitie, Departement CJSM, Departement O&V.


Weerstand bieden tegen haatspraak, een must!

No Hate speechVolgens de Raad van Europa kan "haatspraak" omschreven worden als: "... alle vormen van expressie die rassenhaat, xenofobie, antisemitisme of andere vormen van haat die op onverdraagzaamheid gestoeld is, verspreiden, stimuleren of rechtvaardigen."

Ook onverdraagzaamheid op basis van gender, seksuele voorkeur of religie valt onder deze definitie.

Haatspraak is vaak de uitdrukking van onverdraagzaamheid en haat, en een middel om ideeën en gevoelens te verspreiden. Dit kan leiden tot discriminatie, criminele acties en zware mentale en lichamelijke schade. Haatspraak aanpakken is daarom niet enkel een woordenstrijd, maar ook een strijd tegen haat zelf.

 

Het is daarom belangrijk weerstand te bieden tegen haatspraak. Zonder tegenstand verspreidt en veralgemeent een haatboodschap de negatieve stereotypes waarmee zij zichzelf voedt. Er wordt een vicieuze cirkel van discriminatie en polarisering mee gestart die leidt tot directe confrontatie tussen mensen en groepen.

Haatspraak aanpakken is dus een must! Al blijft het een evenwicht zoeken tussen het toestaan van de vrijheid van meningsuiting, en tegelijkertijd het beschermen van de rechten van de personen die aangetast worden door de haatspraak en eventueel meer gewelddadige gevolgen daarvan.


04.10.2016 | Europese aanbeveling over de toegang van jongeren tot hun rechten

De ministers van Jeugd van de Raad van Europa keurden op 28 september een aanbeveling goed over de toegang van jongeren tot hun rechten: Recommendation of the Committee of Ministers to member States on young people’s access to rights. Deze aanbeveling bouwt verder op de conclusies van de Jeugdministerconferentie in Sint-Petersburg over dit thema, exact vier jaar geleden.

Wat is het doel van deze aanbeveling?

Met deze aanbeveling nodigt de Raad van Europa zijn lidstaten uit om na te denken over specifieke maatregelen die de toegang van jongeren tot hun rechten faciliteren en promoten en om lokale en regionale besturen aan te moedigen hetzelfde te doen. Het gaat om maatregelen rond de volgende thema's:

  • toegang tot onderwijs
  • autonomie en sociale inclusie van jongeren
  • mobiliteit van jongeren
  • actief burgerschap, democratie en participatie
  • samenleven in diverse gemeenschappen
  • toegang tot informatie

Waarom deze aanbeveling?

Jongeren genieten van mensenrechten en alle andere rechten op basis van nationale en internationale wetgeving. Toch ondervinden jongeren in heel Europa meer en meer moeilijkheden om toegang te krijgen tot die rechten omdat vooral zij getroffen worden door economische, sociale en milieuproblemen en door andere problemen waarmee heel wat Europese gemeenschappen te kampen hebben. Bovendien bestaat de bezorgdheid dat sommige lidstaten de rechten van jongeren onvoldoende vrijwaren. Meer toelichting en achergrondinformatie