Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

EU-voorzitterschap JeugdPublicaties EU-voorzitterschap Jeugd (01.07-31.12.2010)

The history of youth work in Europe, Volume 3

The history of youth work in Europe, volume 3 weerspiegelt de inhoud en de resultaten van 1ste Europese conferentie over de geschiedenis van het jeugdwerk in Europa. Die vond in 2010 in Gent plaats en was een initiatief van het Belgische EU-voorzitterschap Jeugd.

De conferentie bracht een synthese van twee voorafgaande internationale seminaries over de geschiedenis van het jeugdwerk en schetste ook de historische evolutie van jeugdwerkmethodieken, -theorieën en -doelen.

Je kunt een pdf-versie van de publicatie downloaden op de website van het EU-Youth Partnership

Verslagboek van het EU-voorzitterschap Jeugd - Een bijdrage aan het jeugdwerk en jeugdbeleid in Europa

Het verslagboek blikt terug op het Belgische EU-voorzitterschap Jeugd en bevat een uitgebreide beschrijving van de verschillende discussiemomenten, activiteiten en conferenties die tijdens het voorzitterschap werden georganiseerd.

Al die initiatieven resulteerden inhoudelijk in een resolutie en drie conclusies, die in november 2010 door de EU-Raad Jeugd werden goedgekeurd. Het Belgische EU-voorzitterschap Jeugd leverde zo heel wat bouwstenen voor de ontwikkeling van het (Europese) jeugdbeleid.


Verslagboek EU-voorzitterschap Jeugd - Een bijdrage aan het jeugdwerk en jeugdbeleid in Europa (.pdf 3 Mb) - Nederlandse versie

Report of the Belgian EU presidency Youth - A contribution to youth work and youth policy in Europe (.pdf 3 Mb) - English version

Verslagboek Urban Youth and Europe Day

De Urban Youth and Europe Day vond plaats in Brussel op 27 november 2010. Jongeren en vertegenwoordigers van jeugdorganisaties uit Brussel, maar ook uit andere steden, stelden er hun projecten en ideeën voor aan het grote publiek. Samen met politieke veregenwoordigers bespraken ze de probleemsituatie van jongeren in een grootstedelijke omgeving en maakten ze hun noden en verlangens bekend.

Verslag Urban Youth and Europe Day - Engelse versie (.pdf 1 Mb)

De kracht van jeugdwerk in Coyote 16

Het 16de nummer van Coyote, het Europese tijdschrift voor jeugdwerkers, focust op de kracht van jeugdwerk. Het vat de resultaten en ervaringen samen van de conferenties in Gent (focus op jeugdwerk) en Leuven (focus op jongeren en werkgelegenheid) onder het Belgische EU-voorzitterschap Jeugd. In het tijdschrift wordt terguggeblikt op de conferenties, maar worden ook ideeën aangereikt voor toekomstige initiatieven

Een extra editie van Coyote is specifiek gewijd aan de thema's die op de evenementen in Gent aan bod kwamen:
- de 1ste Europese Conferentie over de Geschiedenis van het jeugdwerk en jeugdbeleid (5-7 juli 2010)
- de 1ste Europese Jeugdwerkconventie (7-10 juli 2010).

Beide edities kunnen een bron van inspiratie zijn voor alle jeugdwerkers en beleidsmensen in Vlaanderen. Alleen van de extra editie kun je ook een papieren exemplaar opvragen bij de afdeling Jeugd.


Coyote is een publicatie van het Partnerschap tussen de Raad van Europa en de Europese Commissie inzake jeugd. Dat partnerschap brengt de ervaring van beide instellingen m.b.t. niet-formeel leren, jeugdbeleid, jeugdonderzoek en jeugdwerkpraktijken samen.

The European and International Policy Agendas on Children, Youth and Children’s Rights

Op Europees en internationaal niveau worden verscheidene beleidsmaatregelen voor kinderen, jeugd en kinderrechten genomen. Het Belgische EU-voorzitterschap Jeugd stelde in 2010 een publicatie ter beschikking met een overzicht van al die beleidsmaatregelen. De tweede update (2016) van deze publicatie is nu beschikbaar.

Waarom dit overzicht?

De verscheidenheid aan beleidsmaatregelen voor kinderen, jeugd en kinderrechten creëerde heel wat onduidelijkheid bij de EU-Raad Jeugd. Daarom nam het Belgische EU-voorzitterschap in 2010 het initiatief om een stand van zaken op te maken, wat moest zorgen voor meer transparantie in het beleid. In 2014 werd een nieuwe stand van zaken opgemaakt, in 2016 volgde een tweede update.

Het overzicht is samengesteld op basis van vier inhoudelijke overwegingen. Het bevat alleen:

  • de beleidsagenda’s die specifiek naar kinderen, jeugd en/of kinderrechten gericht zijn
  • de beleidsagenda’s die een invloed hebben op het beleid van een regering
  • de beleidsagenda’s van de Europese Unie, de Raad van Europa en de Verenigde Naties
  • de beleidsagenda’s die voor de eigen EU-lidstaten van belang zijn; het buitenlandse EU-beleid wordt dus niet opgenomen.

2016 update: The European and International Policy Agendas on Children, Youth and Children’s Rights' (.pdf)

2014 update: The European and International Policy Agendas on Children, Youth and Children’s Rights' (.pdf)

The European and International Policy Agendas on Children, Youth and Children’s Rights' (.pdf)