Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Publicaties

Hieronder vind je een overzicht van de meest recente publicaties van de afdeling Jeugd of publicaties waaraan de afdeling heeft meegewerkt.
De meeste van deze uitgaven zijn gratis verkrijgbaar. Je kunt ze als pdf-bestand downloaden of aanvragen bij de afdeling Jeugd, als er een gedrukte versie beschikbaar of voorradig is.

Andere publicaties zijn verkrijgbaar in de boekhandel of kun je aanvragen of downloaden via www.vlaanderen.be/publicaties


Publicaties Datum

Inspiratiekader voor een kindvriendelijke stad of gemeente

De publicatie biedt een inspiratiekader voor lokale actoren om aan de hand van beschreven omgevingsanalyse en bouwstenen, actief werk te maken van een eigen lokale visie op een kind- en jeugdvriendelijke gemeente.

november 2018

Kijk eens... zo doen zij dat!

De brochure bundelt 34 projecten van steden binnen en buiten Europa die hun publieke ruimte op een kindvriendelijke manier hebben ingericht.

juni 2018

Kijk eens... zo doen wij dat!

De brochure bundelt 50 leuke en creatieve projecten van gemeenten die in 2017 werden voorgedragen voor de prijs van 'Jeugdgemeente van Vlaanderen'.

november 2017

Kijk eens... zo doen wij dat!

De brochure bundelt 60 leuke en creatieve projecten van gemeenten die in 2015 werden voorgedragen voor de prijs van 'Jeugdgemeente van Vlaanderen'.

december 2015

1993-2013 - Een terugblik op 20 jaar lokaal jeugdbeleid

Dit onderzoeksrapport bevat een evolutieschets van 20 jaar lokaal jeugdbeleid. Het blikt terug op de evolutie die het lokale jeugdbeleid op organisatorisch en inhoudelijk vlak heeft doorgemaakt.

november 2015

Cijferboek Jeugd - Lokaal Jeugdbeleid 2014-2015

Het Cijferboek Jeugd 2014-2015 is het resultaat van een omvangrijke enquête bij gemeentebesturen over het beleidsveld jeugd en bevat heel wat kwantitatieve gegevens op over het lokale jeugdbeleid.

november 2015

Onderzoeksrapport 'Speelpleinwerkingen in Vlaanderen en Brussel'

Het rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de deelnemers, de begeleiding en de werking op speelpleinen anno 2014.

november 2015

Similarities in a world of difference

Verslagboek van de tweede Europese Jeugdwerkconferentie (27-30 april 2015)

oktober 2015

Verbindingen in de vrije tijd. Netwerken tussen jeugdwerk en gezinnen in armoede

De publicatie beschrijft hoe Demos en VVJ vier pilootprojecten rond armoedebestrijding hebben begeleid.

juni 2014

Onderzoeksrapport 'Nulmeting lokaal jeugdbeleid'

De nulmeting gaat na op welke wijze de lokale besturen bij het begin van de strategische meerjarenplanning hun jeugd(werk)beleid vorm geven en wie de relevante actoren zijn.

mei 2014

Onderzoeksrapport 'Jeugdhuizen in Vlaanderen'

Het rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de deelnemers, de begeleiding en de werking in de jeugdhuizen anno 2013.

april 2014

Onderzoeksrapport 'Jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren'

Het rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar het jeugdwerk voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Het geeft een antwoord op de vragen: wat is er specifiek aan de werkingen, wat zijn de bijzondere kenmerken van de begeleiding en welke kinderen en jongeren worden bereikt.

december 2013

Werkings- en personeelssubsidies voor jeugdverblijfcentra en hostels - Wegwijs in de nieuwe regelgeving

Deze publicatie bevat een toelichting bij het nieuwe decreet Jeugdverblijfcentra en helpt uitbaters van jeugdverblijfcentra en hostels op weg bij het aanvragen van subsidies.

april 2013

100 x Jong in de stad

Deze publicatie is een weergave van de interviews die naar aanleiding van de conferentie 'Jong in de stad' met honderd heel diverse jongeren werden afgenomen over hun visie op de stad van nu en van de toekomst.

maart 2013

Cijferboek Jeugd - Lokaal Jeugdbeleid 2011-2013

Met het Cijferboek Lokaal Jeugdbeleid wil de Vlaamse overheid een overzicht bieden van de beleidsinspanningen van de lokale overheden op het vlak van jeugd en jeugdwerk.

juni 2012

Kijk eens... zo doen wij dat!

De brochure bundelt 60 leuke en creatieve projecten van gemeenten die in 2010 werden voorgedragen voor de prijs van 'Jeugdgemeente van Vlaanderen'.

mei 2011

Vlaams jeugdbeleidsplan 2010-2014

Benieuwd naar wat de Vlaamse Regering in petto heeft voor kinderen en jongeren? In het Vlaams jeugdbeleidsplan vind je alle thema's, acties en prioriteiten voor de komende vier jaar.

februari 2011

Publicaties EU-voorzitterschap Jeugd (01.07.10-31.12.10)

  • The history of youth work in Europe, Volume 3
  • Verslagboek van het EU-voorzitterschap Jeugd: A contribution to youth work and youth policy in Europe
  • Coyote 16 - The power of youth work
  • Coyotye Extra - 1st European Youth Work Convention, July 2010
  • The European and International Policy Agendas on Children, Youth and Children’s Rights


december 2012
maart 2011

november 2010

Smakers, jongeren en cultuur 2010

De vierde editie van dit lees- en kijkboek blikt terug op een aantal zaken die in 2010 in de wereld van jongeren (15 tot 25-jarigen) en cultuur kwamen bovendrijven. Het boek is bedoeld voor al wie van ver of dichtbij met jongeren en cultuur te maken heeft.

maart 2011

Onderzoeksrapport 'Jeugdbewegingen in Vlaanderen'

Het onderzoek maakt een aantal tendensen en veranderingen binnen de jeugdbewegingen zichtbaar en schetst een beeld van de werking, leiding en leden van de jeugdbewegingen anno 2009-2010.

december 2010

In 't kort - Beleidnota Jeugd 2009-2014

Met deze versie van de beleidsnota Jeugd wil minister Smet de toegankelijkheid van overheidsinformatie verhogen en zo tegemoetkomen aan één van de doelstellingen van het gelijkekansenbeleid.

september 2010

Verslagboek Colloquium Buitenspelen

Dit boek brengt verslag uit van het colloquium Buitenspelen dat de afdeling Jeugd op 13 februari 2009 organiseerde en licht de kernpunten uit het onderzoek Buitenspelen toe.
september 2009

Jaarverslag 2008 van het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen

Deze publicatie geeft een overzicht van de organisatie en werking van het agentschap in 2008. Verder komen ook de activiteiten van het agentschap i.v.m. beleidsvoorbereiding en -uitvoering uitgebreid aan bod.

augustus 2009

10 jaar cultuur- en jeugdbeleid in Vlaanderen

Dit boek maakt een balans op van het Vlaamse cultuur- en jeugdbeleid van de voorbije tien jaar. In die periode evolueerde de cultuur- en jeugdsector spectaculair. De Vlaamse overheid heeft daar substantieel toe bijgedragen: de middelen, in het bijzonder de subsidies, zijn verdubbeld.

maart 2009

Smakers, jongeren en cultuur 2008

De derde editie van dit lees- en kijkboek blikt terug op een aantal zaken die in 2008 in de wereld van jongeren (15- tot 25-jarigen) en cultuur kwamen bovendrijven. Het boek is bedoeld voor al wie van ver of dichtbij met jongeren en cultuur te maken heeft.

februari 2009

Adresboekje 2009 Lokaal Jeugdbeleid

Het adresboekje biedt u een overzicht van nuttige contactadressen uit de sector van het jeugd(werk)beleid in Vlaanderen. De gegevens staan gegroepeerd per overheidsniveau.

2009

Cijferboek Lokaal Jeugdbeleid 2008-2010

Met het Cijferboek Lokaal Jeugdbeleid wil de Vlaamse overheid een overzicht bieden van de beleidsinspanningen van de lokale overheden op het vlak van jeugd en jeugdwerk.

2008

Jaarverslag 2007 van het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen

Deze publicatie geeft een overzicht van de organisatie en werking van het agentschap in 2007. Verder komen ook de activiteiten van het agentschap i.v.m. beleidsvoorbereiding en -uitvoering uitgebreid aan bod.

november 2008

Ruimtelijke Ordening en Jeugdverblijven - Wegwijs in de regelgeving

Deze brochure biedt een antwoord op de vele vragen van uitbaters van jeugdverblijven i.v.m. zonering en ruimtelijke ordening van hun centra.

juni 2008

Kroniek 2006 van de afdeling Jeugd

Deze publicatie geeft een overzicht van de organisatie en werking van de afdeling Jeugd in 2006. Verder komen ook worden de activiteiten van de afdeling rond beleidsvoorbereiding en -uitvoering uitgebreid aan bod.

oktober 2007

Lokalenmap

Het gebruik van de lokalenmap moet leiden tot een beter beheer van de jeugdwerkinfrastructuur. Bedoeling is dat allerlei waardevolle papieren die met het lokaal te maken hebben, in de map bewaard worden. Daarom bevat de map al een aantal thematische schutbladen en infobladen.

oktober 2007

Smakers, jongeren en cultuur 2006

De tweede editie van dit lees- en kijkboek blikt terug op een aantal zaken die in 2006 in de wereld van jongeren (15- tot 25-jarigen) en cultuur kwamen bovendrijven. Het boek is bedoeld voor al wie van ver of dichtbij met jongeren en cultuur te maken heeft.

maart 2007

Leidraad 'Diversiteit in het gemeentelijk jeugdbeleid'

Deze publicatie wil jeugdconsulenten, schepenen van jeugd, maar ook jeugdwerkers en vrijwilligers, kortom iedereen die op lokaal vlak met kinderen en jongere

oktober 2006

Alles in huis hebben voor een ingebed jeugdlokalenbeleid

Deze brochure staat uitgebreid stil bij de huisvesting van jeugdverenigingen. Heel terecht onderstreept het jeugdwerk het belang van kwaliteitsvolle jeugdwerkinfrastructuur. De brochure biedt stimulansen en ideeën voor een duurzaam en doordacht gemeentelijk jeugdlokalenbeleid.

september 2006

Het jeugdwerk en de fiscale aftrek

Deze brochure schetst kort het wettelijk kader van de fiscale aftrekbaarheid van jeugdwerkactiviteiten als kinderopvang en en tracht een antwoord te geven op de veelgestelde vragen daaromtrent. De brochure richt zich in de eerste plaats tot jeugdwerkactoren.

mei 2006

Jeugdbeleidsplan van de Vlaamse Regering 2006-2009

Dit jeugdbeleidsplan vormt de basis voor een samenhangend jeugdbeleid van de Vlaamse overheid. Gesteund op een duidelijke visie op de jeugd en het jeugdbeleid formuleert het plan doelstellingen en concrete acties voor kinderen en jongeren, dit voor alle bevoegdheidsdomeinen van de Vlaamse overheid. Het plan besteedt hierbij bijzondere aandacht aan participatie, diversiteit en jeugdwerkbeleid

februari 2006

Weet ik veel! Kinder- en jongerenparticipatie

Dit handboek biedt gemeentemandatarissen, personeelsleden, jeugdwerkers en buurtbewoners een leidraad en een kader om concrete participatietrajecten met kinderen en jongeren op te zetten en hen bij beleidsbeslissingen te betrekken.

2006

Leidraad Gemeentelijke jeugddienst in de kijker

Deze publicatie is een leidraad voor gemeenten bij het uitbouwen van een goede jeugddienst. Verschillende aspecten komen aan bod: de taakbeschrijving en de plaats van de jeugddienst, het profiel van de jeugdconsulent, een methodiek om te discussiëren.

augustus 2005

Cijferboek Jeugdwerk 2005-2007

Deze publicatie bevat een gedetailleerde verwerking van cijfergegevens over het lokale jeugdwerk en het gemeentelijke jeugdwerkbeleid in Vlaanderen anno 2005.

december 2005

Smakers, jongeren en cultuur 2004

De tweede editie van dit lees- en kijkboek blikt terug op een aantal zaken die in 2004 in de wereld van jongeren (15- tot 25-jarigen) en cultuur kwamen bovendrijven. Het boek is bedoeld voor al wie van ver of dichtbij met jongeren en cultuur te maken heeft.

maart 2005

Verslagboek Colloquium 10 jaar JWBP

Dit boek brent verslag uit van het colloquium dat de afdeling Jeugd en Sport op 11 oktober 2003 organiseerde naar aanleiding van de 10de verjaardag van het decreet lokaal jeugdwerkbeleid. Het is tegelijkertijd een weergave van de sterktes en zwaktes van het decreet en bevat een aantal aanbevelingen voor het toekomstige jeugdbeleid.

juni 2004