Subsidies
Lokaal jeugdbeleid Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Waarom deze projectoproep?Situering

BruggenbouwersMet deze projectoproep wil de minister van Jeugd impulsen geven aan bruggenbouwers binnen en naar het jeugdwerk. Bedoeling is om financiële ondersteuning te geven aan organisaties of samenwerkingsverbanden van organisaties die werk maken van een jeugdwerkaanbod dat de diversiteit in de samenleving beter weerspiegelt. Door hun samenwerking kunnen ze bovendien ook bijdragen tot een grotere solidariteit en integratie in een diverse samenleving.

De projectoproep kadert in doelstelling OD 2.1 Iedereen moet kunnen participeren van de Beleidsbrief Jeugd 2017, meer in het bijzonder de acties 2.1.1 Inzetten op het toegankelijk maken van het jeugdwerk voor maatschappelijk kwetsbaren en jongeren van vreemde origine, 2.1.2 We maken vrijetijdsbeleving toegankelijker voor kinderen en jongeren met een handicap, en 3.3.5 Het jeugdbeleid ondersteunt mee het Vlaams armoedebestrijdingsplan.

In 2016 liep op initiatief van de minister van Jeugd het Burgerkabinet 'Geef mee kleur aan jeugd'. Een projectgroep ging aan de slag om een onlineplatform te creëren waarop jongeren vrijuit en laagdrempelig ideeën konden lanceren. Er was de mogelijkheid om zowel online als via verschillende georganiseerde groepsgesprekken input te geven over vrije tijd bij diverse jongeren. Op het slotevenement in het Vlaams Parlement daagden deelnemers uit alle uithoeken van Vlaanderen op om finaal doelstellingen te formuleren. Zowel inzake leeftijd, gender, woonplaats en achtergrond was er een sterke diversiteit vertegenwoordigd. Meer info over wie werd bereikt en welke aanbevelingen werden geformuleerd vind je op de website burgerkabinet.be.

Het voorbije jaar werkte de Werkgroep Diversiteitsbeleid van de Commissie Jeugdwerk anderzijds aan een visie op diversiteit in/en het jeugdwerk. Mede op basis van deze visienota werd een rondetafelgesprek met de jeugdwerksector georganiseerd. Het werd opgebouwd rond vier thema’s: het theoretisch kader, het lokaal beleid, het integraal jeugdbeleid en de uitdagingen voor het jeugdwerk zelf. De minister van Jeugd ging er in gesprek met experten uit allerlei beleidsdomeinen en een honderdtal jeugdwerkers uit een breed palet van jeugd(werk)initiatieven. Hij volgt de twee doelstellingen van de visienota: 'meer en meer gelijke mogelijkheden' en 'sociale integratie'.

Het hele traject resulteerde in een set van beleidsaanbevelingen en van engagementen van de sector. Bedoeling is verder in te spelen op de aanwezige diversiteit via de genoemde doelstellingen, waarbij zowel op organisatieniveau als op sectorniveau moet worden ingezet: voor ieder kind/iedere jongere die nood heeft aan of interesse heeft in jeugdwerk een plek voorzien en door ontmoeting moeten kinderen en jongeren mee vorm kunnen geven aan een solidaire samenleving.

Deze projectoproep was voorwerp van overleg op het Beleidsnetwerk Diversiteit van 22 november 2016, een soort reflectiegroep waar jeugdwerkers samen met onderzoekers, experten en vertegenwoordigers van verschillende beleidsniveaus en - domeinen in gesprek gaan over de concrete vertaling van de geformuleerde beleidsaanbevelingen.

Wat zijn bruggenbouwers?

De projectoproep beoogt de realisatie van jeugdwerk voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. Het centrale gegeven van de projectoproep is dat projecten de brug moeten slaan tussen bestaande jeugdwerkingen in de vrije tijd en/of andere organisaties die kinderen en jongeren in hun brede diversiteit bereiken.

Kinderen, jongeren en gezinnen in armoede, met een migratieachtergrond, met een handicap, in instellingen… zijn op zoek naar een aanbod in de vrije tijd. Het is voor hen niet altijd gemakkelijk om de weg te vinden. Welzijnsorganisaties en andere partners hebben soms een goed contact met deze doelgroepen, maar kunnen niet op (alle) vrijetijdsvragen ingaan. Jeugdwerkers staan wel open voor een nieuw doelpubliek, maar slagen er niet in deze kinderen en jongeren warm te maken voor hun activiteiten.

Een bruggenbouwer brengt de verschillende actoren met elkaar in contact en bouwt een netwerk uit (1).

Bruggenbouwers leggen contacten met jongeren en/of gezinnen, aanbieders van vrije tijd en andere partnerorganisaties: ze informeren en sensibiliseren in beide richtingen, zorgen ervoor dat ze rechtstreeks aanspreekbaar blijven, starten individuele trajecten op, brengen drempels in kaart, detecteren lacunes… Anderzijds zorgen zij voor verbinding van jongeren en/of gezinnen, doordat ze naar het bestaande aanbod leiden, een bestaand aanbod naar de jongeren brengen, nieuw aanbod creëren samen met (rondhangende) jongeren, ontmoeting opzetten tussen (rondhangende) jongeren en andere jongeren, buurtbewoners, instanties.

Een belangrijke aspect is het outreachende karakter van hun aanpak. Zij gaan naar de doelgroep toe en leren hen kennen. Op die manier gaan ze in de eerste plaats luisteren, om zo de noden van de omgeving goed te kunnen doorgronden.

Ze nemen vaak ook een signaalfunctie op ten aanzien van beleid. Door een duurzame band met de doelgroep en inzicht in het beleidsmatige werken kunnen zij de stem van de bereikte achterban vertegenwoordigen en laten doorklinken.

Een bruggenbouwer is niet noodzakelijk één persoon met een afgebakende taak. Bruggenbouwers kunnen professionals zijn maar ook vrijwilligers, vanuit een lokale overheidsinstelling of vanuit een middenveldorganisatie.

Bruggen bouwen kan een welomschreven taak zijn, maar ook een rol die mensen aannemen. Hoe ze dat doen, moet lokaal met de nodige partners vorm worden gegeven. Zo kan men zowel bestaande werkingen toegankelijk maken, als aanbod naar de doelgroep toe brengen. Men kan ook aanbod aanpassen aan de noden van kinderen en jongeren van een bepaalde doelgroep (bv. jeugdwerk mét zorg). Of een mengvorm realiseren. Verschillende maatschappelijke contexten maken immers verschillende initiatieven noodzakelijk. Een aantal principes en randvoorwaarden voor subsidiëring worden toegelicht in de rubriek 'criteria’.

Er zijn al heel veel initiatieven in dit verband, maar de realiteit toont dat er nog lacunes zijn. Vaak zijn er ook goede ideeën die nu nog de nodige ondersteuning missen. De projectoproep wil opportuniteiten bieden om op lokaal/regionaal vlak knelpunten en blinde vlekken aan te pakken. Die lokale knelpunten kunnen verschillen, afhankelijk van de vraag, het bestaand aanbod, de mogelijkheden en bestaande lokale initiatieven en dynamieken, enzovoort.

Met deze projectoproep investeert de minister van Jeugd in verschillende soorten van brugfiguren of -initiatieven die de communicatie moeten bevorderen en initiatieven van jongeren een draagvlak moeten geven. Hij gaat ook in op meerdere aanbevelingen uit het Burgerkabinet, zoals het stimuleren van samenwerking en het ondersteunen van netwerken over de domeinen heen om de diversiteit te verhogen. De bruggenbouwers moeten sleutelfiguren en vertrouwenspersonen worden voor een breder en diverser lokaal/regionaal aanbod. Ook daarmee speelt de minister in op een de aanbevelingen uit het Burgerkabinet.

(1) Zie Verbinding in de vrije tijd. Netwerken tussen jeugdwerk en gezinnen in armoede, p.41