Subsidies
Lokaal jeugdbeleid Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Regelgeving

De subsidiëring van vernieuwende projecten ter uitvoering van het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan, de beleidsnota Jeugd en de beleidsbrieven Jeugd zit vervat in het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid.

Decreet

Artikels van belang voor de vernieuwende projecten: art. 16, §1 en art. 17, §1-2

Wijzigingsdecreten

Het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid werd gewijzigd door vijf andere decreten.