Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

In de kijker

19.10.2018 | Eén miljoen euro voor meer diversiteit in het jeugdwerk

De Vlaamse minister van Jeugd besliste om zestien projecten rond diversiteit in het jeugdwerk in Vlaanderen en Brussel te subsidiëren voor een bedrag van in totaal 1.001.690 euro. De minister kiest met deze projectoproep Sociale Integratie om een belangrijke impuls te geven aan het Masterplan diversiteit in/en het jeugdwerk. De geselecteerde projecten brengen kinderen en jongeren via ontmoeting en samenwerking in contact met verschillende organisaties en verenigingen in het brede jeugdwerk.

Diversiteit is al geruime tijd een belangrijk aandachtspunt in het jeugdwerk. Zo schreef de Vlaamse jeugdwerksector in samenwerking met De Ambrassade en Demos de Visienota diversiteit in/en het jeugdwerk. Zowel met het burgerkabinet Geef mee kleur aan jeugd als in gesprek met jeugdwerkers tijdens de rondetafel diversiteit in/en het jeugdwerk, toonde de minister zijn engagement en interesse voor het thema. Dat mondde uit in het masterplan, dat De Ambrassade, de Vereniging Vlaamse Jeugddiensten, de jeugdwerksector en de minister in februari onderschreven.

Het Masterplan diversiteit in/en het jeugdwerk heeft twee belangrijke doelstellingen:

  • Meer gelijke mogelijkheden creëren zodat alle kinderen en jongeren volop kunnen genieten van de ontspanning en de ontwikkelingskansen die het jeugdwerk biedt;
  • Meer verbinding maken tussen de gescheiden circuits van de reguliere jeugdorganisaties en de doelgroepspecifieke organisaties. Denken we maar aan een speelpleinwerking die zich aanpast zodat ook jongeren met een handicap kunnen deelnemen, een welzijnsorganisatie die samenwerkt met jeugdverenigingen zodat jonge vluchtelingen het vrijetijdsaanbod leren kennen, of een jeugdbeweging en een zelforganisatie van minderheden die van elkaar leren. Jeugdwerkparticipatie kan de motor zijn voor sociale integratie en verbinding in de samenleving.

Met deze projectoproep en de bijhorende middelen kiest de minister om een belangrijke impuls te geven aan het masterplan en in het bijzonder aan het verbinden van de reguliere en doelgroepspecifieke jeugdorganisaties.

Minister Gatz: ‘Het doel is om een integraal beleid te realiseren dat zowel de samenwerking tussen de verschillende spelers in het veld versterkt als het aanbod toegankelijk, aantrekkelijk en bruikbaar maakt voor kwetsbare doelgroepen. Daaronder verstaan we onder meer kinderen en jongeren met een beperking, kinderen en jongeren van buitenlandse herkomst, kinderen en jongeren in armoede, … Ik ben dan ook zeer tevreden dat we deze projecten kunnen ondersteunen.’

Overzicht van de gesubsidieerde projecten sociale integratie (pdf)


02.06.2018 | Infomoment projecten sociale integratie - 19 juni

Naar aanleiding van de projectoproep sociale integratie organiseerde het Departement Cultuur, Jeugd en Media op dinsdag 19 juni een infomoment voor kandidaat-indieners. We belichtten onder meer de subsidievoorwaarden en de procedure.

Presentatie infomoment projecten sociale integratie (pdf)

17.05.2018 | Projectoproep sociale integratie

Minister van Jeugd Sven Gatz lanceert vandaag een projectoproep in het kader van het Masterplan diversiteit in/en het jeugdwerk. Hij heeft daarvoor een budget van één miljoen euro voorzien. Het Masterplan wil van ons jeugdwerk een plek maken waar álle kinderen en jongeren uit Vlaanderen en Brussel, ongeacht afkomst, sociaaleconomische situatie, lichamelijke of psychische toestand, zich thuis voelen.

De oproep mikt specifiek op projecten die kinderen en jongeren via ontmoeting en samenwerking in contact willen brengen met verschillende organisaties en verenigingen uit diverse sectoren. De uiterste datum om projecten in te dienen is 15 juli 2018.

Situering van de oproep

Het Masterplan diversiteit in/en het jeugdwerk formuleert een dubbele beleidsdoelstelling:

  1. Meer gelijke mogelijkheden creëren zodat alle kinderen en jongeren volop kunnen genieten van de ontspanning en de ontwikkelingskansen die het jeugdwerk biedt.
  2. Meer verbinding realiseren tussen de gescheiden circuits van de reguliere jeugdorganisaties en de doelgroepspecifieke jeugdorganisaties: jeugdwerkparticipatie kan de motor zijn voor sociale integratie en verbinding in de samenleving. Acties moeten zowel voor de hele sector, als binnen de eigen organisatie ondernomen worden.

Het doel is om een integraal beleid te realiseren dat zowel de samenwerking tussen de verschillende spelers in het veld versterkt als het aanbod toegankelijk, aantrekkelijk en bruikbaar maakt voor kwetsbare doelgroepen, zoals kinderen en jongeren met een beperking, kinderen en jongeren van buitenlandse herkomst, kinderen en jongeren in armoede, en dit in een intergenerationele verstandhouding. In het masterplan gaan we uit van de zeer brede definitie van non-discriminatie in het kinderrechtenverdrag, en zien we diversiteit dus heel breed.

Bij deze projectoproep staan de noden van kinderen en jongeren centraal. De oproep mikt op projecten die kinderen en jongeren via ontmoeting en samenwerking in contact willen brengen met verschillende organisaties en verenigingen uit diverse sectoren.

Hoe aanvragen?

In de projectoproep vind je meer info over de subsidievoorwaarden, de procedure en het beschikbare budget. De subsidieaanvraag moet uiterlijk op 15 juli 2018 worden ingediend aan de hand van het formulier.