Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Vernieuwende projecten

De Vlaamse Regering kan jaarlijks één of meer oproepen lanceren voor de subsidiëring van vernieuwende projecten ter uitvoering van het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan, de beleidsnota Jeugd en de beleidsbrieven Jeugd.

De projectoproep vormt een instrument om het jeugdbeleidsplan, de beleidsnota Jeugd of de beleidsbrieven Jeugd concreet vorm te geven of uit te voeren.

Projectoproep 2018: Sociale Integratie

Deze projectoproep kadert in het Masterplan diversiteit in/en het jeugdwerk. Het Masterplan wil van ons jeugdwerk een plek maken waar álle kinderen en jongeren uit Vlaanderen en Brussel, ongeacht afkomst, sociaaleconomische situatie, lichamelijke of psychische toestand, zich thuis voelen.

De projectoproep Sociale Integratie mikt specifiek op projecten die kinderen en jongeren via ontmoeting en samenwerking in contact willen brengen met verschillende organisaties en verenigingen uit diverse jeugdwerksectoren. De uiterste datum om projecten in te dienen is 15 juli 2018.

Projectoproep 2016: Bruggenbouwers binnen en naar het jeugdwerk

Met deze projectoproep wil de minister van Jeugd op lokaal niveau impulsen geven aan bruggenbouwers binnen en naar het jeugdwerk. Met de oproep wil de minister diversiteit in het jeugdwerk stimuleren en organisaties aansporen om samen werk te maken van een jeugdwerkaanbod dat de diversiteit in de samenleving beter weerspiegelt. Door hun samenwerking kunnen ze bovendien ook bijdragen tot een grotere solidariteit en integratie in een diverse samenleving.

Hoofddoel is het realiseren van jeugdwerk voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. De projecten moeten een brug slaan tussen bestaande jeugdwerkingen in de vrije tijd en/of andere organisaties die kinderen en jongeren in hun brede diversiteit bereiken. Voorbeelden zijn kinderen, jongeren en gezinnen in armoede, met een migratieachtergrond, met een handicap, in instellingen, enzovoort.

De projectoproep kadert in doelstelling OD 2.1 Iedereen moet kunnen participeren van de Beleidsbrief Jeugd 2017, meer in het bijzonder de acties 2.1.1 Inzetten op het toegankelijk maken van het jeugdwerk voor maatschappelijk kwetsbaren en jongeren van vreemde origine, 2.1.2 We maken vrijetijdsbeleving toegankelijker voor kinderen en jongeren met een handicap, en 3.3.5 Het jeugdbeleid ondersteunt mee het Vlaams armoedebestrijdingsplan.

 

Bruggenbouwers

Projectoproep 2013

Projectoproep 'verdraagzaamheid' - Jongerenpact 2020

Jongerenpact 2020Deze oproep focust op het concretiseren van het engagement uit het Jongerenpact 2020 met betrekking tot verdraagzaamheid.

Overzicht gesubsidieerde projecten

Projectoproep 'bestrijden van homofobie bij jongeren'Lesbisch koppel

Met deze projectoproep willen we de tolerantie ten aanzien van holebiseksualiteit bij jongeren in Vlaanderen - vooral bij moslimjongeren - verhogen, onder meer door de dialoog over dit thema te stimuleren.

Overzicht gesubsidieerde projecten