Subsidies
Lokaal jeugdbeleid Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Projectoproep 'bruggenbouwers binnen en naar het jeugdwerk'


Met deze projectoproep wil de minister van Jeugd op lokaal niveau impulsen geven aan bruggenbouwers binnen en naar het jeugdwerk. Met de oproep wil de minister diversiteit in het jeugdwerk stimuleren en organisaties aansporen om samen werk te maken van een jeugdwerkaanbod dat de diversiteit in de samenleving beter weerspiegelt. Door hun samenwerking kunnen ze bovendien ook bijdragen tot een grotere solidariteit en integratie in een diverse samenleving.

Hoofddoel is het realiseren van jeugdwerk voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. De projecten moeten een brug slaan tussen bestaande jeugdwerkingen in de vrije tijd en/of andere organisaties die kinderen en jongeren in hun brede diversiteit bereiken. Voorbeelden zijn kinderen, jongeren en gezinnen in armoede, met een migratieachtergrond, met een handicap, in instellingen, enzovoort.

De projectoproep kadert in doelstelling OD 2.1 Iedereen moet kunnen participeren van de Beleidsbrief Jeugd 2017, meer in het bijzonder de acties 2.1.1 Inzetten op het toegankelijk maken van het jeugdwerk voor maatschappelijk kwetsbaren en jongeren van vreemde origine, 2.1.2 We maken vrijetijdsbeleving toegankelijker voor kinderen en jongeren met een handicap, en 3.3.5 Het jeugdbeleid ondersteunt mee het Vlaams armoedebestrijdingsplan.

 

Bruggenbouwers


Deze projectoproep geeft uitvoering aan artikel 16, §1 van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid:

'De Vlaamse Regering kan jaarlijks één of meer oproepen lanceren voor de subsidiëring van vernieuwende projecten ter uitvoering van het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan, de beleidsnota Jeugd en de beleidsbrieven Jeugd...'.