Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Politieke jongerenbewegingen

Erkenning in plaats van subsidiëring

Sinds 2017 komen politieke jongerenbewegingen niet langer in aanmerking voor subsidiëring op basis van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid. Ze kunnen wel nog erkend worden op basis van dat decreet.

Politieke jongerenbewegingen die in 2016 gesubsidieerd werden op basis van het decreet, werden per 1 januari 2017 erkend. Ze blijven erkend zolang ze aan de erkenningsvoorwaarden voldoen.

Voorwaarden

Een politieke jongerenbeweging komt voor erkenning in aanmerking als ze de jeugd stimuleert om actief burgerschap op te nemen en de jeugd sensibiliseert en vormt met het oog op haar participatie in de politieke besluitvorming, in de werking van een welbepaalde politieke partij en in het maatschappelijk debat.

Als politieke partij wordt beschouwd: de vereniging van natuurlijke personen, al dan niet met rechtspersoonlijkheid

  • die deelneemt aan de verkiezeingen die door de Grondwet, de wet en het decreet zijn bepaald,
  • die overeenkomstig de wettelijke en decretale bepalingen over de verkiezingen van het Vlaams Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers, de Senaat of het Europees Parlement kandidaten voorstelt
  • en die, binnen de grenzen van de Grondwet, de wet en het decreet de volkswil beoogt te beïnvloeden op de wijze die in haar statuten of haar programma bepaald is.