Subsidies
Lokaal jeugdbeleid Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Politieke jongerenbewegingen

Sinds 1 januari 2013 is het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid van kracht. Dit decreet voorziet een regeling voor de subsidiëring van politieke jongerenbewegingen. Om in jaar 20xx gesubsidieerd te worden, moet de vereniging vóór 1 juni van het jaar dat daaraan voorafgaat, een subsidieaanvraag indienen.

Wat zijn politieke jongerenbewegingen?

Een politieke jongerenbeweging is een ledenvereniging van personen tot en met dertig jaar, die jongeren stimuleert om actief burgerschap op te nemen en jongeren sensibiliseert en vormt met het oog op hun participatie in de politieke besluitvorming, in de werking van een welbepaalde politieke partij en in het maatschappelijk debat.

Als politieke partij wordt beschouwd: de vereniging van personen die aan de verkiezingen voor het Vlaams Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat of het Europees Parlement deelneemt. Per politieke partij komt slechts een politieke jongerenbeweging in aanmerking voor subsidiëring.

Subsidiëring

Om als politieke jongerenbeweging te worden gesubsidieerd, realiseert de vereniging jaarlijks minstens zes keer een module. Die modules zijn:

  1. begeleiding van lokale afdelingen
  2. politieke vorming
  3. informatieve activiteiten
  4. informatie
  5. internationale werking.

Leidraad

Het subsidiedossier moet worden opgesteld volgens de leidraad die de afdeling Jeugd ter beschikking stelt. In deze leidraad wordt dieper ingegaan op de volgende elementen:

  • algemene en specifieke subsidievoorwaarden
  • gedetailleerde informatie over de verschillende modules
  • inhoud van het aanvraagdossier
  • informatie over de verschillende stappen in de subsidiëringsprocedure.