Subsidies
Lokaal jeugdbeleid Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

In de kijker

11.01.2017 | Projectsubsidie 2017 voor Mediaraven

In het kader van de subsidieregeling voor projecten van gesubsidieerde verenigingen (indienronde september 2016) ontving de afdeling Jeugd van vier verenigingen een subsidieaanvraag. De minister van Jeugd besliste om het project 'Verkiezingsredactie' van Mediaraven te aanvaarden voor subsidiëring.

Verkiezingsredactie - 13 641 euro
(project van Mediaraven vzw)
Mediaraven wil een specifieke verkiezingsredactie oprichten en wil daarbij experimenteren met nieuwe vormen van content-creatie en redactiewerking. Daarnaast wil ze het debat over de verkiezingen op gang brengen bij jongeren. Daartoe wil ze met een groep van 20 jongeren tussen 16 en 24 jaar de politieke ontwikkelingen in onze buurlanden op de voet opvolgen.


21.10.2016 | Fusie van vereniging: richtlijnenen

Het gewijzigde decreet vernieuwd jeugd-en kinderrechtenbeleid voorziet de mogelijkheid voor twee of meer verenigingen om een fusie aan te gaan: "Art. 19/5 Wanneer in de periode 1 januari 2017 - 31 december 2019 twee of meer op basis van dit decreet gesubsidieerde organisaties fuseren, wordt de hoogte van de werkingssubsidie voor de fusieorganisatie bepaald op de som van de werkingssubsidies toegekend aan de fuserende organisaties voor de lopende beleidsplanperiode".

Concreet: verenigingen die vrezen dat ze de nieuwe erkenningsnormen niet zullen halen, krijgen de mogelijkheid om in de periode 2017-2019 zonder verlies van middelen een fusie aan te gaan met een andere vereniging die op basis van het decreet gesubsidieerd wordt.

Welke stappen moeten de verenigingen ondernemen?

  • De beslissing om te fuseren tot één vereniging wordt bekrachtigd door de algemene vergaderingen van de betrokken verenigingen. Zij beslissen ook welke van de betrokken verenigingen zal blijven bestaan in functie van de verdere subsidiëring. De verenigingen melden dat meteen na de beslissing aan het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

  • Van één van de gesubsidieerde verenigingen blijft het ondernemingsnummer behouden, met name de vereniging die verder gesubsidieerd blijft. Men kan dus geen nieuwe fusievereniging oprichten. Die zou immers als een volledig nieuwe vereniging moeten worden beschouwd.

  • De fusie gaat effectief in op 1 januari van het jaar dat volgt op de beslissing. De andere vereniging(en) worden effectief ontbonden in het jaar dat daarop volgt. Voorbeeld: wanneer de fusie ingaat op 1 januari 2018, dan worden de andere verenigingen ontbonden in 2019.
    De datum van de effectieve ontbinding wordt aan het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media meegedeeld in het eerste werkingsverslag dat na de fusie door de vereniging wordt opgemaakt. De resterende financiële middelen van de te ontbinden verenigingen worden aan het kapitaal van de fusievereniging toegevoegd.

  • De verenigingen rapporteren afzonderlijk over hun laatste werkjaar als zelfstandige vereniging (modules en overeenkomst). Vanaf het jaar van de fusie is er alleen nog een gemeenschappelijk werkings-en financieel verslag.

  • Uiterlijk op 31 maart van het eerste werkjaar als fusievereniging wordt een nieuwe subsidieovereenkomst afgesloten tussen de vereniging en het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Deze nieuwe subsidieovereenkomst betreft de resterende duur van de beleidsperiode. Basis voor de nieuwe subsidieovereenkomst vormen de overeenkomsten van de fusieverenigingen. Indien nodig worden artikels verwijderd, toegevoegd of aangepast. Daarover wordt overlegd tussen de vereniging en het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Het bedrag dat aan de vereniging wordt toegekend, is de som van de bedragen van de fuserende verenigingen.