Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Verenigingen informatie en participatie

Sinds 1 januari 2013 is het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid van kracht. Ook dit decreet voorziet in de subsidiëring van verenigingen informatie en participatie.

Doelstellingen

Om te worden gesubsidieerd als vereniging informatie en participatie moet een vereniging een of meer van de volgende doelstellingen vervullen:

  1. een kwaliteitsvol informatieaanbod voor of over de jeugd of over de rechten van kind maken of overbrengen
  2. participatieprocessen van de jeugd in het beleid van overheden of instellingen begeleiden, met als doel de jeugd te betrekken bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van het beleid van overheden of instellingen
  3. mediaproductie door en over de jeugd begeleiden.

Erkenning en werkingssubsidie

Om als vereniging informatie en participatie te worden erkend, moet de vereniging jaarlijks minstens zes keer een module realiseren.

Wanneer uw vereniging erkend wordt:

  • geldt deze erkenning voor onbepaalde duur, op voorwaarde dat uw vereniging blijft voldoen aan de subsidie- en erkenningsvoorwaarden;
  • ontvangt ze een basissubsidie van 80 000 € per jaar;
  • kunt u ervoor kiezen om daarnaast ook een beleidsnota in te dienen om eventueel aanspraak te maken op variabele subsidies.

Projectsubsidie

Aan de verenigingen informatie en participatie die een werkingssubsidie ontvangen, kunnen ook projectsubsidies worden toegekend voor initiatieven die tot doel hebben:

  • een kwaliteitsvol informatieaanbod voor of over de jeugd te maken of over te brengen
  • (of) om participatieprocessen van de jeugd in het beleid van overheden of instellingen te begeleiden, om op die manier de jeugd te betrekken bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van het beleid van overheden of instellingen
  • (of) om de mediaproductie door en over de jeugd te begeleiden.

De afdeling Jeugd stelt daarvoor een aanvraagformulier ter beschikking.

Alleen projecten die inspelen op ontwikkelingen of opportuniteiten die niet konden worden voorzien bij het opstellen van de beleidsnota en die voor de vereniging een bijzonder karakter hebben, komen in aanmerking voor subsidiëring.