Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Welzijn - Welbevinden

Thema's Bevraagde minister(s) Vraag en antwoord
Wetenschappelijke test die peilt naar de mentale veerkracht bij jongeren Jo Vandeurzen Vraag om uitleg van Freya Saeys en Freya Van den Bossche - 9 oktober 2018 - antwoord minister
Jongerentelefoon Awel - Stand van zaken Sven Gatz Vraag van Tine Soens - 10 juli 2018 - antwoord minister (pdf)
Voorstel van resolutie over een gecoördineerde en transversale aanpak van cyberpesten Vlaamse Regering Voorstel van resolutie van Katia Segers, Elke Van den Brandt en Tine Soens betreffende een gecoördineerde en transversale aanpak van cyberpesten (pdf)
(Cyber)pesten - Acties en maatregelen Sven Gatz
Jo Vandeurzen
Hilde Crevits
Philippe Muyters
Vraag van Vera Jans - 18 september 2017 - gecoördineerd antwoord ministers (pdf)
Jongerentelefoon Awel - Onbeantwoorde oproepen Sven Gatz Vraag van Katrien Schryvers - 18 september 2017 - antwoord minister (pdf)
Seksuele opvoeding van jongeren Sven Gatz Vraag om uitleg van Bert Moyaers- 19 oktober 2017 - antwoord minister
Oprichting kennisplatform integriteit - Stand van zaken Jo Vandeurzen Vraag van Katrien Schryvers - 6 juli 2017 - antwoord minister (pdf)
Gecoördineerde aanpak pesten - Stand van zaken Sven Gatz Vraag van Tine Soens - 26 april 2017 - antwoord minister (pdf)
Vlaamse Jeugdraad - Bevraging psychisch welzijn jongeren Sven Gatz Vraag van Katrien Schryvers - 18 april 2017 - antwoord minister (pdf)
Tekort aan kinderopvangplaatsen tijdens de vakanties Jo Vandeurzen Vragen om uitleg van Ortwin Depoortere, Caroline Gennez en Freya Saeys - 23 mei 2017 - antwoord minister
Jongerentelefoon Awel: waarom kan een groot aantal vragen niet worden beantwoord? Sven Gatz Actuele vraag van Katrien Schryvers - 17 mei 2017 - antwoord minister
Pesten binnen de jeugdsector - Aanpak Sven Gatz
Jo Vandeurzen
Vraag om uitleg van Miranda Van Eetvelde - 24 maart 2017 - gecoördineerd antwoord ministers (pdf)
Jeugdsector - Seksueel grensoverschrijdend gedrag Sven Gatz
Jo Vandeurzen
Vraag van Miranda Van Eetvelde - 20 februari 2017 - gecoördineerd antwoord ministers (.pdf)
Onderzoek naar de vrije tijd van jongeren in een instelling Sven Gatz Vraag om uitleg van Tine Soens - 23 februari 2017 - antwoord minister
Opvolging van het preventief pestbeleid in de jeugdsector Sven Gatz Vraag om uitleg van Miranda Van Eetvelde - 9 februari 2017 - antwoord minister
Inzetten van het principe 'Health in All Policies' in de beleidsplannen voor de jeugd Sven Gatz Vraag van Bert Moyaers - 15 december 2016 - antwoord minister
Mogelijkheden binnen het jeugdwerk inzake de preventie van zelfdoding Sven Gatz Vraag van Piet De Bruyn - 15 december 2016 - antwoord minister
Vlaamse Jeugdraad - Bevraging psychisch welzijn jongeren
Heel wat maatregelen zijn opgenomen in het jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan, onder de thema's 'welbevinden' en 'jong zijn'
Sven Gatz Vraag van Katrien Schryvers - 27 september 2016 - antwoord minister (pdf)
Fruit bij vakantiekampen ziekenfondsen - Subsidiëring
Geen subsidiëring voor het aanbieden van fruit op vakantiekampen, noch door de Vlaamse overheid, noch door Europa
Jo Vandeurzen
Joke Schauvliege
Vraag van Jos De Meyer - 12 juli 2016 - gecoördineerd antwoord ministers (pdf)
Meer toegankelijke jeugd- en sportverenigingen voor kinderen in armoedebevo
Projectoproep 'Bruggen tussen sport en/of jeugdwerk en kinderen in armoede'
Liesbeth Homans Vragen om uitleg van Bert Moyaers en Piet De Bruyn - 2 juni 2016 - antwoord minister
Overgewicht bij jongeren
Welke maatregelen neemt de minister om kinderen en jongeren meer te laten bewegen en gezonder te doen eten?
Sven Gatz Vraag om uitleg van Bert Moyaers - 14 april 2016 - antwoord minister
Netwerk Tegen Armoede - Jeugdwerk voor kinderen en jongeren in armoede
Doelgroepspecifiek jeugdwerk is belangrijk, maar ook ontmoeting met reguliere jeugdwerk moet worden gestimuleerd
Netwerk tegen Armoede is betrokken bij het Burgerkabinet
Sven Gatz Vraag van Tine Soens - 18 februari 2016 - antwoord minister (.pdf)
Preventief pestbeleid in de jeugdsector
Enerzijds zijn er de (al bestaande) sectorspecifieke initiatieven van de jeugdsector, anderzijds komen er gezamenlijke acties van de ministers van Jeugd, Welzijn, Onderwijs en Sport.
Sven Gatz Vraag om uitleg van Miranda Van Eetvelde - 18 februari 2016 - antwoord minister
Verwachtingspatroon ouders ten aanzien van kinderen - Maatregelen
Heel wat maatregelen rond opvoedingsondersteuning en verhogen van de tolerantie t.a.v. kinderen en jongeren staan in het JKP
Sven Gatz Vraag van Katrien Schryvers - 26 november 2015 - antwoord minister (.pdf)
Onderzoeksopdracht pestgedrag - Stand van zaken Sven Gatz Vraag van Vera Jans - 20 oktober 2015 - antwoord minister (.pdf)

Pestgedrag bij jongeren - Onderzoeksopdracht
Beleidsdomeinoverschrijdende aanpak noodzakelijk
Overleg met diverse beleidsdomeinen momenteeel aan de gang

Sven Gatz Vraag van Miranda Van Eetvelde - 1 oktober 2015 - antwoord minister (.pdf)

Vlaams Actieplan Kinderrechten - Armoedeoverleg
Netwerk tegen Armoede wordt permanent betrokken bij het jeugd- en kinderrechtenbeleid

Sven Gatz Vraag van Tine Soens - 8 mei 2015 - antwoord minister (.pdf)
Organisatie van een samenlevingsdienst
Voor jongeren tussen 18 en 25 jaar
Rol van de minister van Jeugd?
Ontwikkeling wettelijk kader in overleg met federale ministers
Sven Gatz Vraag van Miranda Van Eetvelde - 16 maart 2015 - antwoord minister (.pdf)
Jongeren voor de Samenleving - Voorstel samenlevingsdienst
Inrichting van een samenlevingsdienst vergt de nodige faciliteiten op vlak van vorming, verzekering, statuut, en financiële tegemoetkoming
Samenlevingsdienst moet strikt onderscheiden worden van vrijwilligerswerk
Jo Vandeurzen Vraag van Katrien Schryvers - 6 maart 2015 - antwoord minister (.pdf)
Jeugdhulpverlening - Eindrapport "Awel, wat moet ik doen?"
Rapport bevat linken met het JKP en de beleidsnota Jeugd:
- 'welbevinden van jongeren': doelstelling in JKP
- 'jeugdinformatiebeleid doeltreffender maken': doelstelling uit de beleidsnota
Sven Gatz Vraag van Tine Soens - 26 februari 2015 - antwoord minister (.pdf)
Financiële ongeletterdheid bij jongeren
Problemen met het beheer van financiële middelen: hoe jongeren beter informeren?
Doelstellingen in het JKP: wegwijs maken in dienstverlening; toegankelijke informatie over omgaan met geld; focus op vraaggestuurd ondersteuningsaanbod

Sven Gatz

Vraag van Miranda Van Eetvelde - 19 november 2014 - antwoord ministers (.pdf)