Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Vrijwilligerswerk

Thema's Minister(s) Vraag en antwoord
Gevolgen van de hervorming van de federale vzw-wetgeving op duizenden vzw's in de sectoren cultuur, jeugd en op het vrijwilligerswerk Sven Gatz Vraag om uitleg van Bart Caron - 21 juni 2018- antwoord minister
Jeugdwerk - Semi-agoraal statuut Sven Gatz Vraag van Tine Soens - 3 juli 2017 - antwoord minister (pdf)
Nieuwkomerstaks - Vrijwilligers Sven Gatz Vraag van Tine Soens - 30 juni 2017 - antwoord minister (pdf)
Vrijwillige burgerdienst - Stand van zaken Sven Gatz Vraag van Kathleen Helsen - 13 maart 2017 - antwoord minister (pdf)
Provinciebesturen - Verzekeringspolis vrijwilligerswerk Sven Gatz Vraag van Els Robeyns - 15 februari 2017 - antwoord minister (pdf)
Actieplan 'Traject voor een gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid' Sven Gatz Vraag om uitleg van Marius Meremans - 9 maart 2017 - antwoord minister
Vrijwillige burgerdienst voor jongeren Sven Gatz Vraag om uitleg van Miranda Van Eetvelde - 9 maart 2017 - antwoord minister
Nieuwkomerstaks - Vrijwilligers Sven Gatz Vraag van Katrien Schryvers - 12 januari 2017 - antwoord minister (pdf)
Vrijwillige burgerdienst - Stand van zaken Sven Gatz Vraag van Peter Van Rompuy - 6 december 2016 - antwoord minister (pdf)
Kinderbijslag - Vrijwilligerswerk in het buitenland
Kinderbijslag kan stopgezet worden bij vrijwilligerswerk in het buitenland. Vrijstelling hiervan moet aangvraagd worden bij de FOD Sociale Zekerheid
Jo Vandeurzen Vraag van Katrien Schryvers - 13 oktober 2016 - antwoord minister (pdf)
Stand van zaken actieplan gecoördineerd vrijwilligersbeleid en aanpak van de regulitis in de sector
Minister Gatz en minister-president Bourgeois maken voor de zomer acties bekend in alle betrokken beleidsvelden en op de drie inhoudelijke assen (statuut, informatie en regulitis).
Sven Gatz Actuele vraag van Caroline Bastiaens - 6 juli 2016 - antwoord minister
Buitenlandse vrijwilligers - Statuut en visumplicht
Knelpuntennota "De vrijwilligerswet en internationale vrijwilligers" is geagendeerd op volgend intra-Belgisch jeugdoverleg
Nieuwe EU-richtlijn zorgt voor meer rechtszekerheid en transparantie voor buitenlandse vrijwilligers
Sven Gatz Vraag van Miranda Van Eetvelde - 28 april 2016 - antwoord minister (.pdf)
Vrijstelling van de jaarlijkse onroerende voorheffing voor jeugdlokalen in Brussel
Decretale regeling in de maak voor automatische vrijstelling voor jeugdwerkinitiatieven in Vlaanderen
Niet van toepassing in Brussel: vrijstelling hangt af van FOD Financiën
Sven Gatz Vraag om uitleg van Lionel Bajart - 10 maart 2016 - antwoord minister
Bijkomende administratieve lasten voor kleine vzw's
Minister onderschrijft de vraag naar een vereenvoudiging van de vzw-wetgeving
Aanpak van regulitis vormt onderdeel van het actieplan gecoördineerd vrijwilligersbeleid

Sven Gatz Vragen om uitleg van Tinne Rombouts en Tine Soens - 10 maart 2016 - antwoord minister
Stand van zaken gecoördineerd vrijwilligersbeleid
Conceptnota klaar: steunt op drie inhoudelijke assen (statuut, informatie en regulitis) en behelst drie bevoegdheidsniveaus (Vlaams, federaal en gemeentelijk)
Daarna komt er een actieplan met prioriteiten.
Sven Gatz Vraag van Caroline Bastiaens - 24 februari 2016 - antwoord minister
De middelen van de collectieve vrijwilligersverzekering Sven Gatz Vraag van Marius Meremans - 2 december 2015 - antwoord minister
Collectieve vrijwilligersverzekering - Impact provinciale afslanking Sven Gatz Vraag van Marius Meremans - 20 oktober 2015 - antwoord minister (.pdf)
Gecoördineerd vrijwilligersbeleid - Stand van zaken
Traject naar een gecoördineerd vrijwilligersbeleid wordt beschreven in conceptnota (voorjaar 2016 klaar)
Diverse stakeholders worden betrokken
Sven Gatz Vraag van Marius Meremans - 29 juni 2015 - antwoord minister (.pdf)
Buitenlandse vrijwilligers - Statuut en visumplicht
Problemen met toegang tot het grondgebied en het statuut
Overleg nodig op federaal en Europees niveau
Sven Gatz Vraag van Miranda Van Eetvelde - 19 mei 2015 - antwoord minister (.pdf)
Elders verworven competenties (EVC) - Oscar-attest
Sensibiliseren van werkgevers mbt het honoreren van competentieattesten
Rol van de VDAB in het EVC-beleid
Sven Gatz Vraag van Marius Meremans - 7 april 2015 - antwoord minister (.pdf)
Oscar-website www.oscaronline.be
Aantal uitgereikte competentieattesten en aantal registraties door organisaties (periode 2009-2014)
Evaluatie van Oscar door Socius en De Ambrassade
Sven Gatz Vraag van Marius Meremans - 2 april 2015 - antwoord minister (.pdf)
Gecoördineerd vrijwilligersbeleid
Grijze zone tussen vrijwilligersstatuut en arbeidsrechtelijk statuut: hoe regulier maken?
Overleg met federale ministers over vrijwilligersstatuut en deregulering is volop bezig
Sven Gatz Actuele vraag van Caroline Bastiaens - 27 mei 2015 - antwoord minister
OSCAR-competenties uit het jeugdwerk
Nut van Oscar-platform bij zoektocht naar werk
Bekendheid van het platform bij werkgevers
Versterking samenwerking tussen Oscar en VDAB

Philippe Muyters Vraag van Miranda Van Eetvelde - 17 maart 2015 - antwoord minister (.pdf)
Gecoördineerd vrijwilligersbeleid
Statuut van de vrijwilliger
Knelpunten in de regelgeving: zowel federaal als Vlaams
Aanpakken van regulitis

Sven Gatz Actuele vraag van Caroline Bastiaens - 4 maart 2015 - antwoord minister (.pdf)
Vrijwilligers voor jeugdhuizen
Tekort aan vrijwilligers in jeugdhuizen
Rol van Formaat
Samenwerkingsovereenkomsten tussen Formaat en lokale besturen

Sven Gatz Vraag om uitleg van Tine Soens - 12 februari 2015 - antwoord minister (.pdf)

Pilootproject vrijwillige samenlevingsdienst
Verdere subsidiëring Platform Jongeren voor de Samenleving
Engagement van jongeren voor een samenlevingsdienst
Vrijwillige burgerdienst

Pascal Smet Vraag om uitleg van Tinne Rombouts - 22 oktober 2013 - antwoord minister (.pdf)