Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Diversiteit - Verdraagzaamheid

Deelthema's Minister(s) Vraag en antwoord
Projecten tegen radicalisering - Ondersteuning Hilde Crevits
Liesbeth Homans
Vraag van Chris Janssens - 19 april 2018 - gecoördineerd antwoord ministers (pdf)
Masterplan diversiteit - Projectoproepen Sven Gatz Vraag van Miranda Van Eetvelde - 12 april 2018 - antwoord minister (pdf)
Actieplan ter preventie van gewelddadige radicalisering en polarisering - Toolbox jeugdsector Sven Gatz Vraag van Miranda Van Eetvelde - 13 december 2017 - antwoord minister (pdf)
Ontwikkelen van initiatieven rond maatschappelijke tegengeluiden (counter narratives) in de strijd tegen radicalisering Liesbeth Homans Vragen van Ward Kennes, Chris Janssens en Nadia Sminate - 23 januari 2018 - antwoord minister (pdf)
Visienota ‘Diversiteit in/en het jeugdwerk’ - Initiatieven Sven Gatz Vraag van Tine Soens - 17 augustus 2017 - antwoord minister (pdf)
Bruggenbouwers - Niet-geselecteerde projecten Sven Gatz Vraag van Tine Soens - 28 juni 2017 - antwoord minister (pdf)
Bijlage bij het antwoord (xlsx)
Strijd tegen radicalisering - Samenwerking met vzw Victoria Deluxe Liesbeth Homans Vraag van Chris Janssens - 15 mei 2017 - antwoord minister (pdf)
Diversiteit in het jeugdwerk Sven Gatz Vraag van Miranda Van Eetvelde - 24 maart 2017 - antwoord minister (pdf)
Jongerencultuur en sociale inclusie Brussel - Projectoproep straatburgerschap Sven Gatz Vraag van Yamila Idrissi - 22 maart 2017 - antwoord minister (pdf)
De bruggenbouwersfunctie van het jeugdwerk Sven Gatz Vraag om uitleg van Joris Poschet - 4 mei 2017 - antwoord minister
Discriminatiebeleving jongeren - Bevraging Jeugdonderzoeksplatform Sven Gatz Vraag van Tine Soens - 21 december 2016 - antwoord minister (pdf)
Bestrijding radicalisering bij jongeren - Internet en sociale media Sven Gatz Vraag van Ward Kennes - 22 november 2016 - antwoord minister (pdf)
Diversiteit in het jeugdwerk - Initiatieven
Beleidsnetwerk/Leernetwerk diversiteit is opgestart
Gedragen visie rond diversiteit in het jeugdwerk krijgt vorm
Inzetten op combinatie van inclusie en bruggen bouwen in 2017
Sven Gatz Vraag van Miranda Van Eetvelde - 6 oktober 2016 - antwoord minister (pdf)
Jeugdwerk - Dag van de Diversiteit
Concrete timing.wordt besproken wanneer de visienota van de werkgroep Diversiteitsbeleid (De Ambrassade) klaar is
Sven Gatz Vraag van Tine Soens - 5 september 2016 - antwoord minister (pdf)
Homofobie bij jongeren - Homofobe uitspraken in videoblog
Zowel bij Jeugd als in andere beleidsdomeinen worden heel wat initiatieven genomen om de maatschappelijke aanvaarding van holebi's te bevorderen.
Alle ministers Vraag aan alle ministers - 16 juni 2016 - gecoördineerd antwoord van Liesbeth Homans (pdf)
(Cyber)pesten - Acties en maatregelen
Heel wat sectorspecifieke en gezamenlijke acties in de beleidsdomeinen Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Onderwijs, Jeugd en Sport
Jo Vandeurzen
Sven Gatz
Hilde Crevits
Philippe Muyters
Vraag van Vera Jans - 13 juni 2016 - gecoördineerd antwoord van Jo Vandeurzen (pdf)
Projecten weerbaarheid tegen radicalisering - Brussel
Vervolgtraject voorzien met focus op burgerschap
Projecten besteden extra aandacht aan delen van opgebouwde kennis, expertise en instrumenten
Sven Gatz Vraag van Joris Poschet - 26 mei 2016 - antwoord minister (pdf)
De impact van discriminatie en racisme op jongeren
Minister zet al sterk in op de bestrijding van discriminatie en racisme
Sven Gatz Vraag om uitleg van Tine Soens - 9 juni 2016 - antwoord minister
Resultaten van de studie "De Brusselse jeugd, tussen diversiteit en kwetsbaarheid" Sven Gatz Vraag om uitleg van Yamila Idrissi - 19 mei 2016 - antwoord minister
Een mogelijke nieuwe jeugdbeweging voor alle culturen
Hoe staat de minister tegenover dit idee?
Hoe wil de minister meer diversiteit in het jeugdwerk brengen?
Sven Gatz Vraag om uitleg van Miranda Van Eetvelde - 21 april 2016 - antwoord minister
Jeugdwerk - Dag van de diversiteit
Invulling Dag van de Diversiteit hangt af van input Burgerkabinet en werkgroep Diversiteitsbeleid (traject jeugdwerksector)
Tine Soens Vraag van Tine Soens - 18 februari 2016 - antwoord minister (.pdf)
Preventie radicalisering - Projectondersteuning
Overzicht gesubsidieerde projecten: projectomschrijving + subsidiebedragen
Overzicht ingediende, maar niet geselecteerde projecten
Projecten lopen maximaal 24 maanden, er is geen verlenging voorzien.

Liesbeth Homans
Svan Gatz

Vraag van Chris Janssens - 22 december 2015 - gecoördineerd antwoord ministers (.pdf)
Bijlagen:
- Overzicht gesubsidieerde projecten (xlsx)
- Projectoproep (.pdf)
- Overzicht niet geselecteerde projecten (.xlsx)

De impact van racisme en discriminatie op jongeren Hilde Crevits Vraag om uitleg van Yasmine Kherbache - 15 december 2015 - antwoord minister
Diversiteit binnen het jeugdwerk - Initiatieven
Dag van de Diversiteit + Leernetwerk rond het thema diversiteit in 2016
Projectoproep 'Positieve identiteitsontwikkeling bij jongeren' in zomer 2015
Sven Gatz Vraag van Tine Soens - 25 augustus 2015 - antwoord minister (.pdf)
Proefproject radicaliserende jongeren
Aanpak proefproject door Kruispunt Migratie-Integratie
Ondersteuning van jeugd-, onderwijs- en welzijnswerkers bij preventie van radicalisering van jongeren

Geert Bourgeois Vraag nr. 228 van Willy Seghers - 5 februari 2014 - antwoord minister (.pdf)
Verdraagzaamheid t.a.v spelende kinderen
Opvolging resolutie van 6 april 2011
Initiatieven uit het jeugdbeleid, het stedenbeleid, de beleidsdomeinen Natuur en Bos en Ruimtelijke Ordening
Pascal Smet Vraag nr. 282 van Else de Wachter - 24 januari 2014 - antwoord minister (.pdf)

Groeiend antisemitisme in België
Acties in het onderwijs
Herinneringseducatie
Burgerschapsinitiatief Koning Boudewijnstischting
Resultaten studie ‘Jong in Antwerpen en Gent'

Pascal Smet
Actuele vraag van Boudewijn Bouckaert - 13 november 2013 - antwoord minister (.pdf)
Onverdraagzaamheid bij jongeren
Resultaten studie ‘Jong in Antwerpen en Gent'
Projectoproep rond het thema verdraagzaamheid
Projectoproep ter bestrijding van holebifobie bij moslimjongeren
Roma Youth Action Plan
Pascal Smet Vraag nr. 23 van Willy Segers - 2 oktober 2013 - antwoord minister (.pdf)