Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Ruimte - Infrastructuur - Mobiliteit

Deelthema's Minister(s) Vraag en antwoord
Btw-verlaging renovatie jeugdlokalen - Stand van zaken Sven Gatz Vraag van Tine Soens - 30 juli 2018 - antwoord minister (pdf)
Website Jeugdmaps.be - Werking Sven Gatz Vraag van Miranda Van Eetvelde - 10 september 2018 - antwoord minister (pdf)
Cultuur- en jeugdsector - Informatieverstrekking inzake toegankelijkheid Sven Gatz Vraag van Orry Van de Wauwer - 15 juni 2018 - antwoord minister (pdf)
Speelzones - Stand van zaken Sven Gatz Vraag van Lydia Peeters - 30 mei 2018 - antwoord minister (pdf)
Masterplan Bivakplaatsen - Kampvuren Joke Schauvliege Vraag van Miranda Van Eetvelde - 27 maart 2018 - antwoord minister (pdf)
Subsidie voor het energiezuiniger maken van culturele en jeugdinfrastructuur Sven Gatz Vraag om uitleg van Tinne Rombouts - 26 april 2018 - antwoord minister
Jeugdwerking - Infrastructuur lokalen Joke Schauvliege
Sven Gatz
Vraag van Tine Soens - 20 februari 2018 - antwoord minister (pdf)
Speelzones - Stand van zaken Joke Schauvliege
Sven Gatz
Vraag van Miranda Van Eetvelde - 25 januari 2018 - gecoördineerd antwoord ministers (pdf)
Kampvuren - machtiging ANB Joke Schauvliege
Sven Gatz
Vraag van Miranda Van Eetvelde - 25 januari 2018 - gecoördineerd antwoord ministers (pdf)
Vrijstelling van onroerende voorheffing op jeugdinfrastructuur in Brussel Sven Gatz Vraag om uitleg van Joris Poschet - 8 maart 2018 - antwoord minister
Prijsbeleid openbaar vervoer voor jeugdgroepen Sven Gatz Vraag om uitleg van Imade Annouri - 8 maart 2018 - antwoord minister
Kampvervoer met De Lijn - Nieuwe formule Sven Gatz
Ben Weyts
Vraag van Karin Brouwers - 24 oktober 2017 - gecoördineerd antwoord ministers (pdf)
Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan - Initiatieven beleidsdomein Mobiliteit Sven Gatz Vraag van Lionel Bajart - 25 september 2017 - antwoord minister (pdf)
Masterplan bivakplaatsen - Kampvuren Joke Schauvliege
Sven Gatz
Vraag van Miranda Van Eetvelde - 15 juni 2017 - gecoördineerd antwoord ministers (pdf)
Gemeenten zonder speelzone - Stand van zaken Joke Schauvliege
Sven Gatz
Vraag van Miranda Van Eetvelde - 16 juni 2017 - gecoördineerd antwoord ministers (pdf) - Bijlage bij het antwoord (xlsx)
Speelzones - Stand van zaken Joke Schauvliege
Sven Gatz
Vraag van Lydia Peeters - 13 juni 2017 - gecoördineerd antwoord ministers (pdf) - Bijlage bij het antwoord (xlsx)
Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan (JKP) - Uitbouw fietsroutenetwerk Ben Weyts Vraag van Tine Soens - 30 maart 2017 - antwoord minister (pdf)
Vrijstelling van onroerende voorheffing voor jeugdwerkorganisaties en jeugdverblijfcentra Bart Tommelein Vraag om uitleg van Tinne Rombouts - 25 april 2017 - antwoord minister
Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen - Bewaking belangen kinderen en jongeren Sven Gatz Vraag van Miranda Van Eetvelde - 7 maart 2017 - antwoord minister (pdf)

Speelzones in bossen - Stand van zaken


Bostoegankelijkheidsprincipe - Aanbeveling Vlaamse Jeugdraad

Joke Schauvliege

Vraag van Tine Soens - 2 maart 2017 - antwoord minister

Vraag van Tine Soens - 28 januari 2017 - antwoord minister (pdf)

Bosarme streken - Speelzones Joke Schauvliege Vraag om uitleg van Miranda Van Eetvelde - 27 oktober 2016 - antwoord minister (pdf)
Kampvuren - Machtiging Agentschap Natuur en Bos
In bossen, en binnen de 25 meter daarrond, en in natuurreservaten is het verbod op kampvuren steeds van kracht, tenzij er een machtiging is.
67 machtigingen in 2016
Joke Schauvliege
Sven Gatz
Vraag van Miranda Van Eetvelde - vraag van 7 oktober 2016 - gecoördineerd antwoord ministers (pdf)
Nieuwe prioriteiten voor het verlenen van investeringssubsidies voor culturele infrastructuur met bovenlokaal belang
Evaluatie van de huidige prioriteiten bijna afgerond
Besluit van de Vlaamse Regering in voorbereiding - definitieve goedkeuring voorzien voor maart 2017
Sven Gatz Vraag om uitleg van Caroline Bastiaens - 27 oktober 2016 - antwoord minister
Delen en creëren van ruimte voor kinderen en jongeren
Grote verantwoordelijkheid voor lokale besturen en lokale verenigingen
Toekomstproject rond ruimte delen van De Ambrassade wordt uitgevoerd in samenwerking met de afdeling Jeugd en de lokale besturen
Sven Gatz Vraag om uitleg van Miranda Van Eetvelde - 16 juni 2016 - antwoord minister
JKP - Jongerenparticipatie bij Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
Participatie via een participatieve workshop met de jeugdsector over het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
Joke Schauvliege Vraag van Tine Soens - 12 februari 2016 - antwoord minister (.pdf)
Toegankelijkheid bossen - Speelzones
Aantal opengestelde privébossen en overzicht subsidies voor speelzones in 2015
Aantal zomerspeelzones in 2015
Project: in elke gemeente minstens 1 speelbos

Sven Gatz
Joke Schauvliege
Vraag van Mirande Van Eetvelde - 29 januari 2016 - gecoördineerd antwoord minister (pdf)
GIS-databank jeugdruimte - Stand van zaken
Vlaamse Belastingdienst onderzoekt, samen met het Departement CJSM, de vrijstelling onroerende voorheffing voor jeugdlokalen, evenals het gebruik van de GIS-databank jeugdruimte voor de toepassing van de vrijstelling.
Annemie Turtelboom Vraag van Tine Soens - 8 januari 2016 - antwoord minister (.pdf)
Kampvuren jeugdverenigingen - Aanpassing Veldwetboek
"Bossen" is geschrapt uit de lijst van subjecten waarvoor een afstand van 100 meter geldt voor het maken van vuur
Joke Schauvliege Vraag van Tine Soens - 26 oktober 2015 - antwoord minister (.pdf)

Jeugdwerk - Bivakplaatsen jeugdbewegingen
Initiatieven om tekort aan bivakplaatsen op te vangen?
Masterplan Bivakplaatsen in opmaak

Sven Gatz Vraag van Tine Soens - 14 oktober 2015 - antwoord minister (.pdf)
GIS-databank jeugdruimte - Stand van zaken
In volle ontwikkelling - klaar tegen zomer 2016
Gegevens GIS-jeugdruimte ook bruikbaar voor monitoring lokaal jeugdbeleid
Sven Gatz Vraag van Tine Soens - 25 augustus 2015 - antwoord minister (.pdf)
Speelzones in bossen voor jeugdverenigingen
Engagementen in JKP: 250 ha bijkomende speelzones voor de periode 2015-2019 + toegankelijkheidsregeling voor bossen
Sven Gatz Vraag van Tine Soens - 15 juli 2015 - antwoord minister (.pdf)
Toegankelijkheid bossen - Speelzones
Speelzones in opgengestelde privébossen
Subsidies voor openstelling privébossen en afbakening speelzones
Extra speelbossen of speelzones in de zomervakantie
Joke Schuavliege
Sven Gatz
Vraag van Miranda Van Eetvelde - 24 april 2015 - antwoord ministers (pdf)
Scholen - Breed gebruik van speelplaatsen
Initiatieven en sensibilisering bij onderwijs voor het openstellen van speelplaatsen
Bij (ver)nieuwbouw: bijzondere aandacht voor multifunctionele schoolgebouwen

Hilde Crevits Vraag van Elisabeth Meuleman - 31 maart 2015 - antwoord minister (.pdf)

Uitvoering doelstelling Ruimte - Vlaams jeugdbeleidsplan
Participatie van kinderen en jongeren bij planningsprocessen ruimtelijk ordening
Evaluatie-instrument ruimtelijke ordening lokale besturen
Participatie van de jeugdsector bij de opmaak van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

Philippe Muyters Vraag van Chokri Mahassine - 5 februari 2014 - antwoord minister (.pdf)
Uitvoering doelstelling Ruimte - Vlaams jeugdbeleidsplan
Concept medegebruik van gemeenschapsvoorzieningen
Ondersteunen van steden en gemeenten bij hun infratructuurbeleid - Rol van de Vlaamse Bouwmeester
Website www.scholenbouwen.be: voorbeelden van meervoudig gebruik en toegankeljkheid
Pascal Smet Vraag van Chokri Mahassine - 31 januari 2014 - antwoord minister (.pdf)
Sluitingsuur fuifzalen
Onderzoek 'Het actuele fuifklimaat in Vlaanderen'
Verplicht sluitingsuur voor lokalen met een dansgelegenheid: VLAREM
Afwijking mogelijk bij voldoende akoestische isolatie
Joke Schauvliege Vraag van Chokri Mahassine - 28 oktober 2013 - antwoord minister (.pdf)
Subsidiëring kindvriendelijke stadsprojecten
Wonenen en leven in de stad aantrekkelijker maken voor kinderen
Ingediende projecten - Criteria voor selectie
Project 'Moestuinen in Berchem' (met speelmogelijkheden voor kinderen)
Nieuwe editie Stadsmonitor met specifieke kindfocus
Trefdag 'Thuis in de Stad'

Freya Van den Bossche Vraag van Khadija Zamouri - 19 september 2013 - antwoord minister (.pdf)
Subsidiëring kindvriendelijke stadsprojecten
Wonenen en leven in de stad aantrekkelijker maken voor kinderen
Stedenbeleid
Freya Van den Bossche Vraag van Els Kindt - 9 september 2013 - antwoord minister (.pdf)
Beleid inzake ruimte voor jongeren
Toegankelijke ruimte en infrastructuur
Medegebruik schoolinfrastructuur
Toegankelijk en divers jeugdverblijfaanbod

Pascal Smet
Jo Vandeurzen
Geert Bourgeois
Hilde Crevits
Joke Schauvliege
Philippe Muyters

Vraag van Marijke Dillen - 4 september 2013 - antwoord minister(s) (.pdf)
Speelkansen voor jonge kinderen
Vlaams beleid inzake speelkansen
Bewegen en sporten voor kleuters
Stadprojecten gericht op speelkansen

Pascal Smet
Jo Vandeurzen
Hilde Crevits
Freya Van den Bossche
Joke Schauvliege
Philippe Muyters

Vraag van Marijke Dillen - 3 september 2013 - antwoord minister(s) (.pdf)