Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Participatie - Beleidsparticipatie

Thema Minister(s) Vraag en antwoord
Gemeente-, provincie- en OCMW-raden - Vertegenwoordiging jongeren Liesbeth Homans Vraag van Kurt De Loor - 8 maart 2018 - antwoord minister (pdf)
Voorstel van resolutie betreffende burgerparticipatie Vlaamse Regering Voorstel van resolutie van Willem-Frederik Schiltz, Paul Cordy, Peter Van Rompuy, Marius Meremans, Katrien Partyka en Matthias Diependaele betreffende burgerparticipatie
Netwerkgroep beleidsparticipatie - Stand van zaken
Activiteiten van de netwerkgroep werden nog niet opgestart
Nota in voorbereiding over doelstellingen en manier van werken
Sven Gatz Vraag van Miranda Van Eetvelde - vraag van 6 oktober 2016 - antwoord minister (pdf)
Projectoproep 'Bruggen tussen sport en/of jeugdwerk en kinderen in armoede’
100 projectaanvragen, 19 goedgekeurde projecten - beschrijvng goedgekeurde projecten
Liesbeth Homans

Vraag van Valerie Taeldeman - 20 september 2016 - antwoord minister + bijlage (pdf)

Vraag van Tine Soens - 18 juli 2016 - antwoord minister (pdf)

Bevorderen van cultuurparticipatie bij jongeren Sven Gatz Vraag om uitleg van Caroline Bastiaens - 29 september 2016 - antwoord minister
Burgerkabinet Jeugd - Beleidsaanbevelingen
Seselectie deelnemers fysieke panel op basis van parameters geslacht, woonplaats, leeftijd en immigratieachtergrond
Resultaten Burgerkabinet en resultaten diversiteitstraject sector worden meegenomen in Beleidsbrief Jeugd 2017
Sven Gatz Vraag van Tine Soens - 19 mei 2016 - antwoord minister (.pdf)
JKP - Netwerkgroep participatie
Zomer 2016: gesprekken met een aantal stakeholders
Opstart: ten vroegste in najaar 2016
Sven Gatz Vraag van Tine Soens - 11 februari 2016 - antwoord minister (.pdf)
Vernieuwde consultatiepraktijk voor nieuwe regelgeving - Participatie jongeren
Hervorming strategische adviesraden
Onderzoek naar nieuwe procedure voor consultatie, adviesverlening en overleg aan de gang: zal resulteren in groenboek
Geert Bourgeois Vraag van Tine Soens - 11 februari 2016 - antwoord minister (.pdf)
Aanspreekpunten jeugd- en kinderrechtenbeleid
Geactualiseerde lijst nog niet beschikbaar
Waarschijnlijk tegen juli 2015 op Vlaamse Regering

Sven Gatz Vraag van Tine Soens - 24 maart 2015 - antwoord minister (.pdf)
Aanspreekpunten jeugd- en kinderrechtenbeleid
Impact van de herschikking van sommige entiteiten op het aantal aanspreekpunten
Opdracht en taakverdeling aanspreekpunten
Evaluatie werking aanspreekpunten
Sven Gatz Vraag van Miranda Van Eetvelde - 22 januari 2015 - antwoord minister (.pdf)
Inspraak van kinderen en jongeren in het beleid
Hoe wil de minister de inspraak en participatie van jongeren in het lokaal jeugdbeleid bestendigen en stimuleren?
Prijs Jeugdgemeente/-stad van Vlaanderen
Label kindvriendelijke gemeente /stad
Eenmeting voor lokaal jeugdbeleid in 2016
Sven Gatz Vraag om uitleg van Marius Meremans - 23 oktober 2014 - antwoord minister - voorlopige versie (.pdf)
Aanspreekpunten jeugd- en kinderrechtenbeleid
Opdracht van het aanspreekpunt
41 entiteiten binnen de Vlaamse overheid met aanspreekpunt
Waarom geen aanspreekpunt in bepaalde entiteiten?
Pascal Smet

Vraag van Chocri Mahassine - 13 november 2013 - antwoord minister (.pdf)

Vraag 850 van Marijke Dillen - 29 augustus 2013 - antwoord minister (.pdf)

Betrokkenheid van adviesraden en belanghebbenden bij de opmaak van het lokale meerjarenplan
Beleids- en beheerscyclus (BBC) en meerjarenplanning
Organisatie lokale inspraak
Verplichting adviesvraag in sectorale decreten
Geert Bourgeois Vraag om uitleg van Katrien Schryvers - 10 december 2013 - antwoord minister (.pdf)
Beleidsparticipatie van jongeren
Netwerk beleidsparticipatie
Participatie aan het lokale beleid
Participatie in het onderwijs

Pascal Smet
Geert Bourgeois
Jo Vandeurzen

Vraag van Marijke Dillen - 3 september 2013 - antwoord ministers (.pdf)