Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid

Thema's Minister(s) Vraag en antwoord
Vlaams jeugdbeleid in Brussel - Initiatieven Sven Gatz Vraag van Willy Segers - 14 augustus 2018 - antwoord minister (pdf)
Jeugdhuizen - Ondersteuning Sven Gatz Vraag van Tine Soens - 27 juni 2018 - antwoord minister (pdf)
Debattle - Stand van zaken Sven Gatz Vraag van Orry Van De Wauwer - 6 juni 2018 - antwoord minister (pdf)
Overgangsmaatregelen voor sommige organisaties van het bovenlokale jeugdwerk Sven Gatz Vraag om uitleg van Imade Annouri - 28 juni 2018 - antwoord minister
Jeugdmonitor - Opstart (2) Sven Gatz
Liesbeth Homans
Vraag van Miranda Van Eetvelde - 8 mei 2018 - gecoördineerd antwoord ministers (pdf)
Poppunt - Lokale Helden Sven Gatz Vraag van Orry Van De Wauwer - 2 mei 2018 - antwoord minister (pdf)
Lokaal muziekcircuit - Evolutie optredens Sven Gatz Vraag van Orry Van De Wauwer - 2 mei 2018 - antwoord minister (pdf)
Diggie vzw - Subsidiëring Sven Gatz Vraag van Miranda Van Eetvelde - 8 mei 2018 - antwoord minister (pdf)
Jeugdwerk - Brusselse Hoofdstedelijke Gewest Sven Gatz Vraag van Miranda Van Eetvelde - 14 februari 2018 - antwoord minister (pdf)
Behoud van het label 'kindvriendelijke gemeente' bij fusiegemeenten Sven Gatz Vraag om uitleg van Lode Ceyssens - 29 maart 2018 - antwoord minister
Reorganisatie jeugddiensten - Impact op lokaal jeugdbeleid Sven Gatz Vraag van Tine Soens - 8 februari 2018 - antwoord minister (pdf)
Vrijetijdsmonitor en monitoring van het lokaal jeugdbeleid Sven Gatz Vraag om uitleg van Imade Annouri en Tinne Rombouts - 8 maart 2018 - antwoord minister
Jeugdmonitor - Opstart Sven Gatz Vraag van Miranda Van Eetvelde - 19 januari 2018 - antwoord minister (pdf)
Afslanking provincies - Overheveling bijzondere vakantiewerking Sven Gatz
Jo Vandeurzen
Vraag van Tine Van Der Vloet - 8 januari 2018 - antwoord minister (pdf)
Afslanking provincies - Overdrachten Sven Gatz
Liesbeth Homans
Jo Vandeurzen
Philippe Muyters
Vraag van Marius Meremans - 16 oktober 2017 - gecoördineerd antwoord ministers (pdf)
Vlaamse Regionale Indicatoren (VRIND) - Gemeentelijke jeugdinitiatieven Sven Gatz Vraag van Tine Soens - 25 oktober 2017 - antwoord minister (pdf)
Bovenlokale jeugdorganisaties - Erkenningsvoorwaarden Sven Gatz Vraag van Tine Soens - 19 september 2017 - antwoord minister (pdf)
Afslanking provincies - Overheveling bijzondere vakantiewerking Antwerpen Sven Gatz Vraag van Tine Van Der Vloet - 15 september 2017 - antwoord minister (pdf)
Culturele projecten met regionale uitstraling - Transitiereglement Sven Gatz Vraag van Marius Meremans - 4 september 2017 - antwoord minister (pdf)
Brusselnorm - Beleidsdomein Jeugd Sven Gatz Vraag van Willy Segers - 4 september 2017 - antwoord minister (pdf)
Vrijetijdsmonitor - stand van zaken Sven Gatz Vraag van Marius Meremans - 30 augustus 2017 - antwoord minister (pdf)
Afslanking provincies - Overheveling bijzondere vakantiewerking Sven Gatz Vraag van Tine Van Der Vloet - 12 juli 2017 - antwoord minister (pdf)
Jeugdbeleid - Label kindvriendelijke gemeente Sven Gatz Vraag van An Christiaens - 19 juni 2017 - antwoord minister (pdf)
Gemeenten - Sectorale subsidies Bart Tommelein Vraag van Jan Bertels - 24 mei 2017 - antwoord minister (pdf)
Label kindvriendelijke steden en gemeenten - Ondersteuning jury Sven Gatz Vraag van Miranda Van Eetvelde - 22 mei 2017 - antwoord minister (pdf)
Overdracht van bevoegdheden Cultuur en Jeugd van de provincies naar de Vlaamse overheid Sven Gatz Vraag om uitleg van Karin Bouwers + Gedachtewisseling - 6 juli 2017 - antwoord minister
Provinciaal jeugdbeleid - Inkanteling Sven Gatz Vraag van Tine Soens - 19 mei 2017 - antwoord minister (pdf)
Overdracht provinciale cultuurbevoegdheden - Gevolgen voor pop- en rockconcoursen Sven Gatz Vraag van Yamila Idrissi - 2 mei 2017 - antwoord minister (pdf)
Jeugdwerk - Overdracht provinciale bevoegdheden Sven Gatz Vraag van Tine Soens - 9 februari 2017 - antwoord minister (docx)
Jeugdwerk in Brussel en faciliteitengemeenten Sven Gatz Vraag van Miranda Van Eetvelde - 8 februari 2017 - antwoord minister (pdf)
Provinciale cultuursubsidies - Overheveling
Overzicht provinciale reglementen en subsidies 2014
Behouden van de subsidiëring is streefdoel, maar evaluatie is nodig
Liesbeth Homans
Sven Gatz
Vraag van Bart Van Malderen - 29 september 2016 - gecoördineerd antwoord ministers (pdf)
Stadsmonitor - Online bevragingstool jeugd
Doel is de tool en de handleiding in 2017 ter beschikking te stellen van de lokale besturen.
Liesbeth Homans Vraag van Tine Soens - 5 september 2016 - antwoord mininster (pdf)
Project lokale monitoring - Stand van zaken Sven Gatz Vraag van Marius Meremans - 1 juli 2016 - antwoord minister (pdf)
Integratie lokaal jeugdbeleid in Gemeentefonds - Gevolgen voor team lokaal jeugdbeleid
Team lokaal jeugdbeleid blijft behouden - overzicht opdrachten team
Sven Gatz Vraag van Tine Soens - 13 juni 2016 - antwoord minister (pdf)
Vrijetijdssector - Vrijstelling onroerende voorheffing
Aantal aangevraagde en toegekende vrijstellingen voor jeugdverenigingen
Annemie Turtelboom Vraag van Jan Bertels - 27 januari 2016 - antwoord minister (pdf)

Criterium duurzaamheid bij verkiezing Jeugdgemeente van Vlaanderen
In merendeel van de ingediende dossiers wordt ingegaan op duurzaamheid
Zeven praktijkvoorbeelden opgenomen in brochure "Kijk eens… zo doen wij dat"

Sven Gatz Vraag van Tine Soens - 3 maart 2016 - antwoord minister (.pdf)
Provinciale initiatieven en middelen voor het jeugdbeleid
Wat is de stand van zaken m.b.t. de overheveling van provinciale bevoegdheden inzake jeugdbeleid?
Sven Gatz Vraag om uitleg van Imade Annouri - 14 april 2016 - antwoord minister
Stadsmonitor - Digitale tool 'Kindfocus'
Digitale bevragingstool tool is klaar en getest door kinderen en jongeren in 6 centrumsteden
Tool wordt online ter beschikking gesteld van gemeentebesturen
Concrete timing duidelijk tegen zomer 2016

Liesbeth Homans

Sven Gatz

Vraag van Tine Soens - 18 februari 2016 - antwoord minister (.pdf)

Vraag van Karin Brouwers - 24 februari 2016 - antwoord minister (.pdf)

Goe Gespeeld!-charter - Ondertekening door Vlaamse gemeenten
Ondertekend door 59 gemeenten, 9 Antwerpse districten en 1 provinciebestuur
Verdere sensibilisering van gemeenten via allerlei acties in 2016
Sven Gatz Vraag van An Christiaens - 19 februari 2016 - antwoord minister (.pdf)
JKP - Kennis van jongeren over lokale Beleids- en Beheerscyclus
Kennis over BBC vergroten via het vormingsaanbod van de steunpunten in de jeugdsector
Liesbeth Homans Vraag van Tine Soens - 11 februari 2016 - antwoord minister (.pdf)
Eenmeting lokaal jeugdbeleid
Doel: onderzoeken op welke wijze lokale besturen nu jeugd(werk)beleid voeren; heeft de veranderde beleidscontext voor verschuivingen en vernieuwing gezorgd?
Eindrapport: voorjaar 2017
Sven Gatz Vraag van Tine Soens - 11 februari 2016 - antwoord minister (.pdf)
Toegankelijke jeugdlokalen
Verder onderhoud van www.toegankelijkejeugdlokalen.be door Vlaamse overheid
Lokale besturen verantwoordelijk voor (jeugd)infrastructuur
Sven Gatz Vraag van Tine Soens - 8 februari 2016 - antwoord minister (pdf)
Overdracht provinciale bevoegdheden - Projectsubsidies voor jongereninitiatieven
Uitgangspunt minister: continuering van de bestaande initiatieven
Sven Gatz Vraag van An Christiaens - 15 januari 2016 - antwoord minister (pdf)
Stadsmonitor - Digitale tool 'Kindfocus'
Digitale tool is in volle ontwikkeling: testbevragingen bij kinderen en jongeren
Liesbeth Homans Vraag van Karin Brouwers - 19 januari 2016 - antwoord minister (pdf)
Jeugdbeleid - Sectorale subsidies
Overheveling sectorale middelen naar Gemeentefonds
Verschil in budget tussen 2014 en 2015: hoe komt dit?
Sven Gatz Vraag van Tine Soens - 18 december 2015 - antwoord minister (pdf)
Bijlage: overzicht subsidiebedragen 2014-2015 (.xlsx)
Buitenspeeldag
Resultaten evaluatie: Buitenspeeldag is een groot succes en een sterk merk
In de toekomst: grotere zelfstandigheid van de mediapartners
Sven Gatz Vraag om uitleg van Miranda Van Eetvelde - 8 oktober 2015 - antwoord minister
Geluidsnormen voor fuiven - Informeren van lokale besturen
Zijn lokale besturen voldoende op de hoogte van de vernieuwde regelgeving?
Welke acties plant de minister nog?
Joke Schauvliege Vraag van Tine Soens - 26 juni 2015 - gecoördineerd antwoord ministers (.pdf)
Impact nieuwe gemeentelijke structuren op het jegudwerk
Moeten jeugdverenigingen verzelfstandigde gemeentelijke agentschappen worden?
Liesbeth Homans
Sven Gatz
Vraag van Tine Soens - 26 juni 2015 - gecoördineerd antwoord ministers (.pdf)

Speelpleinwerking in Vlaanderen
Onderzoek speelpleinwerkingen: worden de aanbevelingen meegenomen in het toekomstige beleid?
Welke stappen worden genomen rond medegebruik van speelinfrastructuur?

Sven Gatz Vraag om uitleg van Miranda Van Eetvelde - 14 juli 2015 - antwoord minister

Overheveling van provinciale bevoegdheden
Hoe zal de overheveling verlopen?
Wordt het provinciale beleid nu al afgebouwd?
Wat met de provinciale jeugddiensten?

Sven Gatz Vraag om uitleg van Yamila Idrissi - 14 juli 2015 - antwoord minister
Buitenspeeldag - Evaluatie
Editie 2015: meest succesvolle tot nu toe
245 organisatoren (lokale besturen, jeugdwerkinitiatieven,...)
Resultaten enquête VVJ bij organisatoren
Sven Gatz Vraag van Miranda Van Eetvelde - 27 mei 2015 - antwoord minister (.pdf)
Brandveiligheid jeugdhuizen - Stand van zaken
Prioriteit in jeugdbeleidsplannen 2011-2013: extra middelen van Vlaamse overheid
Brandveiligheid: blijvend aandachtspunt voor de lokale besturen
In Lokalenmap en op website jeugdlokalen.be: ruime aandacht voor brandveiligheid
Sven Gatz Vraag van Miranda Van Eetvelde - 24 april 2015 - antwoord minister (.pdf)
Buitenspeeldag 2015
Evaluatie en analyse van het voortbestaan ervan
Visie van de minister over toekomstige buitenspeeldagen
Sven Gatz Vraag van Miranda Van Eetvelde - 3 april 2015 - antwoord minister (.pdf)
Nederlandstalige jeugdraden in Brussel
Slechts in enkele gemeenten aanwezig, wel aantal andere participatie-initiatieven
Samenstelling van de bestaande jeugdraden
Ondersteuning van de jeugdraden door VGC en VVJ/Karuur
Sven Gatz Vraag van Joris Poschet - 17 maart 2015 - antwoord minister (.pdf)
Voortbestaan van de lokale jeugdraden
"Niet alleen het hebben van een jeugdraad blijft een decretale verplichting, maar ook het vragen om advies blijft verplicht."
Sven Gatz Vraag om uitleg van Tine Soens - 23 april 2015 - antwoord minister
Brusselse speelpleinwerking
Speelpleinwerking in Brussel wordt voortaan georganiseerd door Onderwijs: een goede zaak?
Sven Gatz Vraag om uitleg van Bart Nevens - 22 april 2015 - antwoord minister
Lokale overheden - Besparingen op jeugdbeleid
Overheveling van de middelen lokaal jeugdbeleid naar het Gemeentefonds
Hoe zal de monitoring van de uitgaven voor het jeugdbeleid gebeuren?
Sven Gatz Vraag van An Christiaens - 4 maart 2015 - antwoord minister (.pdf)
Cultuur en Jeugd: overheveling van de provinciale bevoegdheden
Inventarisatie per provincie van persoonsgebonden taken en bevoegdheden, daarna gesprekken met de provincies
Overheveling naar een lokale overheid of naar de Vlaamse overheid
Bezorgdheid bij de sector

Sven Gatz Vraag om uitleg van Yamila Idrissi - 2 april 2015 - antwoord minister
Organisatie van Roefel
Steeds minder gemeenten organiseren Roefel
Evaluatie door de minister

Sven Gatz Vraag van Miranda Van Eetvelde - 4 februari 2015 - antwoord minister (.pdf)
Subsidiëring VVJ
Aanpassing subsidieovereenkomst wegens de besparingen
Project Kindvriendelijke steden en gemeenten: coördinatie en begeleiding door VVJ
Sven Gatz Vraag om uitleg van Tine Soens en Miranda Van Eetvelde - 26 februari 2015 - antwoord minister (.pdf)
Aanpak radicalisering - Beleidsdomein Inburgering en Integratie
Projecten Federaal Impulsfonds Migrantenbeleid: subsidies voor een jeugdontmoetingscentrum in Vilvoorde
Liesbeth Homans Vraag van Nadia Sminate - 17 december 2014 - antwoord minister (.pdf)
Jeugdbeleid provincie West-Vlaanderen - Bevoegdheidsoverdracht
Overheveling van persoonsgebonden bevoegdheden
Inventarisatie van jeugdprojecten en -organisaties
Verdere ondersteuning: op lokaal of Vlaams niveau?

Sven Gatz Vraag van Tine Soens van 4 december 2014 - antwoord minister (.pdf)
Aanpassing van het meerjarenplan
Planningsrapporten kunnen worden aangepast via interne kredietaanpassing, budgetwijziging of aanpassing van het meerjarenplan
Meerjarenplan kan jaarlijks worden aangepast door gemeenteraad

Liesbeth Homans Vraag van Kathleen Krekels van 21 november 2014 - antwoord minister (.pdf)
Provinciale spreiding van subsidies
Subsidies per provincie voor musea, cultuurcentra, toneelgezelschappen, muziekgezelschappen en andere organisaties of instellingen
Investeringskredieten per provincie voor jeugdinfrastructuur
Sven Gatz Vraag van Martine Taelman van 12 november 2014 - antwoord minister (.pdf)
Provinciale middelen voor jeugdbeleid
Overheveling van persoonsgebonden provinciale bevoegdheden
Streefdatum: 1 januari 2017
Sven Gatz Vraag van Imade Annouri van 15 oktober 2014 - antwoord minister (.pdf)
Besparingen op cultuur en jeugd
Integratie van de subsidies voor lokaal cultuur- en jeugdbeleid in het Gemeentefonds: streefdatum 1/1/2016
Besparingen 2015 per gemeente: min 5% voor cultuurbeleid en min 10% voor jeugdbeleid

Sven Gatz Vraag van Els Robeyns van 13 oktober 2014 - antwoord minister (.pdf)
Professionalisering gemeentelijk jeugdbeleid
Ondersteuning van lokale besturen door de afdeling Jeugd: feedback over de invulling van de Vlaamse beleids-prioriteiten voor het jeugdbeleid en de meerjarenplanning

Ondersteuning van lokale besteuren door VVJ en Karuur
Pascal Smet Vraag van Peter Gysbrechts - 19 februari 2014 - antwoord minister (.pdf)
Impact BBC en meerjarenplanning op het lokale beleid
Bevraging van lokale actoren door middenveldorganisaties
Onderzoek naar de lokale gevolgen van BBC
Opstart van 'Adviesversterker' door de Verenigde Verenigingen
Geert Bourgeois Vraag om uitleg van Jo De Ro - 18 maart 2014 - antwoord minister (voorlopige versie - pdf)
Participatieverplichting bij de meerjarenplanning
Instrumenten voor het meten van lokale participatie
Maatregelen bij het het niet naleven van de participatieverplichting
Beoordeling van de participatieverplichting binnen de sectorale decreten

Kris Peeters
Geert Bourgeois
Freya Van den Bossche
Joke Schauvliege
Pascal Smet
Philippe Muyters
Vraag van Chokri Mahassine - 22 januari 2014 - gecoördineerd antwoord ministers (.pdf)
Noden lokale jeugdinfrastructuur
Tekort aan / verlies van jeugdlokalen
Verantwoordelijkeheid van de gemeentebesturen
Initiatieven van Chirojeugd Vlaanderen en Steunpunt Jeugd

Pascal Smet

Vraag van Els Kindt - 4 december 2013 - antwoord minister (.pdf)

Vraag van Els Kindt - 5 september 2012 - antwoord minitser (.pdf)

Oversocialisering Brusselse jongeren
Sociologisch onderzoek UCL
Specifieke aanpak van religieus extremisme bij jongeren
Overleg met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Pascal Smet

Vraag van Willy Segers - 3 december 2013 - antwoord minister (.pdf)

Vraag om uitleg van Willy Segers - 11 januari 2012 - antwoord minister (.pdf)

Betrokkenheid van adviesraden en belanghebbenden bij de opmaak van het lokale meerjarenplan
Beleids- en beheerscyclus (BBC) en meerjarenplanning
Organisatie lokale inspraak
Verplichting adviesvraag in sectorale decreten
Geert Bourgeois Vraag om uitleg van Katrien Schryvers - 10 december 2013 - antwoord minister (.pdf)
Roefel
Organisatie Roefel
Ondersteuning VVJ

Pascal Smet

Vraag van Sabine Poleyn - 6 september 2013 - antwoord minister (.pdf)