Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Het spanningsveld tussen het vrijwilligerswerk in het jeugdwerk en de commercialisering van de leefwereld van jongeren

 

Oprachtgever Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, afdeling Beleid
Uitvoerder VUB, vakgroep Sociologie, TOR-onderzoeksgroep
Periode 2005-2006

 

Dit onderzoek biedt een antwoord op de vraag welke rol de commercialisering van de leefwereld van jongeren speelt in de beslissing om al dan niet vrijwilligerswerk te doen in het jeugdwerk.

Situering van het onderzoek

Door het steeds ruimere aanbod aan commerciële vrijetijdsbesteding (de opkomst van mobiele telefonie, de hedendaagse uitgaanscultuur, …) zouden jongeren steeds meer financiële middelen nodig hebben. Dat zou ertoe leiden dat ze meer en meer betaald werk verrichten, wat dan weer in rechtstreekse concurrentie staat met het vrijwilligerswerk in het jeugdwerk. Die veronderstellingen inspireerden de Vlaamse overheid tot een onderzoek naar het spanningsveld tussen het vrijwilligerswerk in het jeugdwerk en de commercialisering van de leefwereld. Daarbij werd wel rekening gehouden met andere factoren die een verminderde inzet van jongeren in het jeugdwerk eventueel kunnen verklaren.

Inhoud van het onderzoeksproject

De TOR-onderzoeksgroep ontwikkelde een onderzoeksproject dat bestond uit drie luiken: een literatuurstudie, secundaire analyses op bestaande databronnen en het opzetten van een nieuwe bevraging.

Met de literatuurstudie wou men een zicht te krijgen op hindernissen en stimulansen die jongeren ervaren om vrijwilligerswerk te doen, om het begrip "commercialisering van de leefwereld" af te bakenen en om een zicht te krijgen op het fenomeen "werken als jobstudent/bijklussen" in Vlaams en buitenlands onderzoek.

De TOR-groep beschikte bovendien over enkele databronnen met gegevens over diverse aspecten die te maken hebben met deze veronderstellingen. Daarom werden analyses gedraaid op deze databanken. Vanaf het begin van het project was het echter duidelijk dat secundaire analyses geen afdoend antwoord kunnen bieden op de centrale vragen. De onderzoeken waarop de data gebaseerd zijn, zijn niet ontwikkeld met het oog op de centrale vragen. Bovendien zijn de bestaande gegevensbronnen niet altijd geschikt om enkele centrale begrippen (o.a. commercialisering) te operationaliseren. Bijgevolg drong zich een nieuw onderzoek op naar diverse aspecten van motivaties/hindernissen voor vrijwilligerswerk, commercialisering van de leefwereld en werken als jobstudent.


>> Onderzoek spanningsveld vrijwilligerswerk en commercialisering - literatuurstudie (PDF 4,9 Mb)

>> Onderzoek spanningsveld vrijwilligerswerk en commercialisering - technisch verslag (PDF 2,7 Mb)

>> Onderzoek spanningsveld vrijwilligerswerk en commercialisering - nieuw onderzoek (PDF 8,8 Mb)