Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Vrijetijdsbeleving van kinderen in armoede tijdens de zomer

 

Opdrachtgever Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, in samenwerking met het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, afdeling Jeugd
Uitvoerder Universiteit Gent, vakgroep Sociale Agogiek
Periode 2010
Eindrapport Eindrapport onderzoek 'Vrijetijdsbeleving van kinderen in armoede' (PDF)

 

Doel van het onderzoek

Dit onderzoek moest in drie centrumsteden het vrijetijdsaanbod voor kinderen in armoede in kaart brengen en nagaan hoe kinderen dit aanbod beleven en evalueren. Bedoeling is meer zicht te krijgen op wie er allemaal betrokken is bij de creatie van het vrijetijdsaanbod. Op basis van die gegevens konden de onderzoekers de impact van de beleidsinstrumenten en de noden voor het toekomstige beleid vastleggen.

Het onderzoek focuste op de volgende twee zaken:

  1. In kaart brengen het vrijetijdsaanbod voor kinderen in armoedes in drie centrumsteden (Oostende, Leuven en Ronse)
    Het gaat hier niet alleen om het klassieke jeugdwerk, maar om het geheel van het vrijetijdsaanbod voor kinderen in armoede tijdens de zomermaanden (ook buurtwerk, welzijnswerk, samenlevingsopbouw,...). Het was daarbij de bedoeling om beleidslijnen en strategieën, evenals relevante actoren in kaart te brengen
  2. Aan de hand van een belevingsonderzoek nagaan hoe kinderen dit aanbod beleven en evalueren.

Voorstelling van het onderzoek

Op 28 juni 2011 vond naar aanleiding van het onderzoek een studiedag plaats in het Provinciehuis te Leuven. In het onderstaande programma vind je de verslagen en presentaties van het plenum en de sessies.

Programma

9u30

Verwelkoming en toespraak door Pascal Smet
Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel

9u45

Voorstelling van het onderzoek door Griet Roets en Filip Coussée
Vakgroep Sociale Agogiek, Universiteit Gent

11u00

Gesprek: verhelderende getuigenis vanuit de doelgroep
Nathalie van Biezen en Lieven Verlinde – Buurtwerk ’t Lampeke vzw

Debat: Vrijetijdsaanbod als basisvoorziening voor kinderen in armoede?

Panel:

  • Robert Crivit –coördinator Uit de Marge
  • Inge Van de Walle – stafmedewerker lokale netwerken en armoede, Demos vzw
  • Steven De Tavernier – jeugdcoördinator jeugddienst Ronse
  • Johan Van Gaens, afdelingshoofd afdeling Jeugd
14u00

Vorming - uitwisseling - discussie: vijf sessies

 

Sessie 1
Vrijetijdsbeleid voor kinderen met focus armoede: welke rol spelen de jeugddiensten?

Jeugddiensten nemen dikwijls een centrale rol op bij het opmaken en invullen van het vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren. Nu eens wordt daarbij expliciet gekeken naar specifieke doelgroepen zoals kinderen in armoede, een andere keer verloopt dat veel meer ad hoc. Welke rol kunnen en moeten jeugddiensten hierbij spelen? Op welke manier kunnen zij die rol invullen (geïntegreerd of specifieke medewerker)? Wat zijn linken met breder jeugdbeleid, met andere (vrijetijds)sectoren, …? Hoe verhouden ze zich tot andere diensten (sociale zaken, onderwijs,..)? We vragen aan twee jeugddiensten welke rol zij opnemen en hoe ze dat concreet invullen.

 

Sessie 2
Hoe kun je werken aan de vijf B’s (betaalbaarheid, bereikbaarheid, beschikbaarheid, begrijpbaarheid en bruikbaarheid) in de eigen organisatie? Enkele goede voorbeelden

Uit het onderzoek blijkt dat werken aan de vijf B’s een conditio sine qua non is om je aanbod toegankelijker en interessanter te maken voor kinderen in armoede. Maar hoe pak je dat concreet aan? Griet Roets (onderzoeker vakgroep Sociale Agogiek, Universiteit Gent) gaat verder in op de vijf B’s en hoe die tijdens het onderzoek ingevuld werden. Daarna komen twee organisaties aan bod die daar bewust mee omgaan. Tot slot krijg je zelf de kans om op zoek te gaan naar methoden om je eigen werking te versterken op het vlak van de vijf B’s.

 

Sessie 3
Samenwerken en netwerken: noodzakelijk of ten koste van het eerstelijnswerk?

Veel actoren zijn betrokken in netwerken en proberen samen te werken. Dat vraagt veel tijd en energie van de betrokken organisaties en lijkt soms ten koste te gaan van het eerstelijnswerk met kinderen in armoede. Wat zijn de pro's en contra's van samenwerken en netwerken? Wat levert het op en ten koste waarvan gebeurt het? Wat is een goed evenwicht? Met wie moet men gaan netwerken/samenwerken? En waarom? Het platform Diversiteit van Steunpunt Jeugd heeft zijn visie op netwerken en legt die naast de visie van een eerstelijnsorganisatie. Op het einde van deze sessie is er ruimte voor discussie met de deelnemers.

 

Sessie 4
Focus op kinderen en/of gezinnen?

Moet een kinderwerking nu vertrekken van wat kinderen willen of stel je eerder de gezinsaanpak centraal? En wat betekent een gezinsaanpak concreet? We vragen aan twee werkingen, die zowel een kinder- als een volwassenenwerking hebben, om hun visie hierop te geven. Daarbij komen diverse invalshoeken en de concrete vertaling ervan in de werkingen aan bod. Deze sessie biedt inspiratie voor alle organisaties, werkingen en diensten die verder willen nadenken over het al dan niet betrekken van ouders.

 

Sessie 5
Conflicten en rolverwarring voor andere (gezins)ondersteunende diensten

Uit het onderzoek blijkt dat heel wat actoren (OCMW, CAW, Kind en Gezin, Integrale Jeugdzorg,…) een rol opnemen bij het begeleiden, informeren of ondersteunen van gezinnen met kinderen in armoede. De vrijetijdsactoren (gemeentelijke jeugd- en sportdienst, verenigingen en organisaties) kijken soms met grote verwachtingen naar deze organisaties/instellingen voor de bekendmaking van en de toeleiding naar hun vrijetijdsaanbod. Zeker voor gezinnen die men vanuit het vrijetijdsaanbod niet bereikt, maar die wel nog contact hebben met andere ondersteunende diensten, zijn de verwachtingen hoog. Wat is de rol die andere actoren kunnen en moeten opnemen? Welke mogelijke conflicten kunnen de professionelen (die misschien eerst andere zaken willen aanpakken) hierbij ervaren? Welke mogelijke conflicten ervaren gezinnen in armoede die misschien minder graag hun deur openzetten voor bepaalde diensten (jeugdhulp, budgetbegeleiding, controles huisvesting…)?

Meer informatie

Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, afdeling Jeugd
Trees De Bruycker
tel. 02 553 42 67
e-mail: trees.debruycker@vlaanderen.be