Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Veldtekening middenveld kinderrechten Vlaanderen

 

Oprachtgever Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, afdeling Jeugd
Uitvoerder Universiteit Leiden
Periode 1 november 2011 - 30 april 2012
Eindrapport Veldtekening middenveld kinderrechten Vlaanderen (.pdf)

Doel van het onderzoek

Wat werd onderzocht?

De veldtekening bevat een analyse van de rol van de Vlaamse kinderrechtenorganisaties en formuleert aanbevelingen voor een Vlaams beleid ter zake. Concreet moest het onderzoek duidelijk maken wie welke rol vervult en wie welke rol idealiter zou moeten vervullen om tot een effectief en efficiënt middenveld kinderrechten te komen.

De volgende onderzoeksvragen kwamen aan bod:

  1. Welke taken en rollen vervullen de verschillende actoren in het middenveld kinderrechten op papier (statuten, aktes, beleidsstukken etc.) en in de praktijk (jaarverslagen en eventueel andere informatiebronnen)?
  2. Welke taken en rollen behoort een middenveld kinderrechten te vervullen op grond van internationaalrechtelijke regels en richtlijnen?
  3. Is er sprake van overlap en/of lacunes in de veldtekening opgesteld onder 1, mede in het licht van de bevindingen onder 2, en zo ja welke zijn deze?

Waarom een veldtekening?

De beslissing van minister van Jeugd Pascal Smet om een veldtekening van de kinderrechtenorganisaties te laten opmaken, kadert in het Vlaams Actieplan Kinderrechten 2011-2014. Bovendien beantwoordde zijn beslissing ook aan een vraag van de de leden van de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement.

Op 19 februari 2013 organiseerde de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media een gedachtewisseling over de resultaten van de veldtekening. De onderzoekers van de Universiteit Leiden die het onderzoek voerden, lichtten het er toe.

Gedachtewisseling over de veldtekening van het Vlaamse middenveld Kinderrechten - Verslag (.pdf)