Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Speelpleinwerkingen in Vlaanderen en Brussel


Opdrachtgever Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, afdeling Jeugd
Uitvoerder Kind en Samenleving
Periode januari 2014 – maart 2015
Eindrapport Speelpleinwerkingen in Vlaanderen en Brussel (.pdf)

Doel van het onderzoek

Net als bij het jeugdbewegingsonderzoek, het onderzoek naar jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren en het jeugdhuizenonderzoek wilden we een beeld krijgen van de deelnemers, de begeleiding en de werking op speelpleinen anno 2014. Daarbij was een (gedeeltelijke) vergelijkbaarheid met voorgaande onderzoeken belangrijk.

In een eerste deel van het onderzoek worden de werkingen en de begeleiding onder de loep genomen. We keken hier naar sterktes, knelpunten en mogelijke groeipaden waarmee de werkingen intern aan de slag kunnen gaan. Thema’s die daar aan bod kwamen: het engagement en coaching van de begeleiding, zakelijke en organisatorische leiding, bereik en diversiteit, relaties met andere organisaties, zowel binnen als buiten het speelpleinwerk, speelvisie en -systeem,…. . Wat de begeleiding betreft, wilden we aandacht voor het profiel van de begeleiders, hun rol in het speelpleinwerk, de motivatie van de jongeren en de relatie met andere (vrijetijds)keuzes van jongeren, de begeleidershouding, verloning, engagement, …

Het tweede deel van het onderzoek gaat over de deelnemers en hoe zij het speelpleinwerk ervaren. Gezien de leeftijd van de deelnemers aan het speelpleinwerk - over het algemeen tussen vier en veertien jaar – was het niet mogelijk hier met een vergelijkend onderzoek te gaan werken. In de voorgaande onderzoeken werd voornamelijk gekeken naar adolescenten (veertien- tot zestienjarigen) en jongeren (achttien- tot dertigjarigen).

Eerder dan uitspraken te doen over specifieke werkingen, wilden we de globale beleving van kinderen m.b.t. het speelpleinwerk centraal stellen, met specifieke aandacht voor de brede leeftijdsrange en de diversiteit bij de deelnemende kinderen. Belangrijke vragen die aan bod kwamen: hoe beleven en waarderen kinderen het speelpleinwerk? Hoe kijken ze naar de hen aangeboden begeleiding, werkvormen en speelkansen? Wat zien zij als sterktes en mogelijke verbeterpunten?

Verloop en methode

Het eerste deel van het onderzoek werd uitgevoerd via websurveys. Hiervoor werd aan alle speelpleinwerkingen gevraagd om de vragenlijst over de werking in te vullen. Voor een selectie van speelpleinen werd aan de begeleiding gevraagd om de vragenlijst voor begeleiders in te vullen. Dat alles gebeurde in het voorjaar van 2014.

Daarnaast vond een belevingsonderzoek plaats, waarbij de onderzoekers gedurende drie dagen op tien speelpleinen een participerende observatie uitvoerden. Daarbij was het de bedoeling om een diversiteit aan werkingen en kinderen in beeld te brengen.