Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Nulmeting lokaal jeugdbeleid

Opdrachtgever Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, afdeling Jeugd
Uitvoerder Instituut voor de Overheid, KUL
Periode Februari 2013 tot februari 2014
Eindrapport Nulmeting lokaal jeugdbeleid (pdf 3,5 Mb)

Doel van het onderzoek

De afdeling Jeugd gaf aan de KULeuven de opdracht om een nulmeting uit te voeren bij de lokale besturen. Bedoeling was na te gaan op welke wijze de lokale besturen op dit moment hun jeugd(werk)beleid vorm geven en wie de relevante actoren zijn. Daarbij werden de gehanteerde strategieën en samenwerkingen van de jeugddienst bij het voeren van jeugd(werk)beleid onder de loep genomen, evenals de machts- en beïnvloeidingsmechanismen en de rol van de verschillende actoren. Specifiek werd ook de rol die kinderen en jongeren krijgen en nemen bij het voeren van het jeugdbeleid en de wijze waarop zij wegen op het beleid, in kaart gebracht.

De studie is geen evaluatie van het gevoerde beleid, maar moet uitspraken doen over de wijze waarop beleid gevoerd werd/wordt, waar opportuniteiten en kansen liggen, waar bedreigingen zitten en hoe we daar als Vlaamse administratie kunnen op inspelen. De bedoeling is om over vier jaar een beeld te krijgen van de evoluties in het voeren van lokaal jeugdbeleid.

Ook in deze nulmeting werden beleidsaanbevelingen geformuleerd, onder meer over het Cijferboek als mogelijk instrument voor het ondersteunen van lokale besturen.

Verloop en methode

Het onderzoek peilde via een enquête en focusgesprekken naar de beleving en tevredenheid over het werken met een apart lokaal jeugdbeleidsplan, zoals dat tot en met 2013 het geval was. In een tweede luik werden jeugdconsulenten, jeugdraadleden en jeugdschepenen ook bevraagd naar de risico’s, mogelijkheden en verwachtingen die ontstaan bij de nieuwe regelgeving en meerjarenplanning.

Daarnaast werd ook aandacht besteed aan de participatie van kinderen en jongeren: hoe ervaren zij de wijze waarop het beleid gevoerd wordt en de mate waarin ze betrokken worden in het proces. Een stuurgroep bewaakte het hele proces en besliste mee over de thematische prioriteiten.

Voorstelling van het onderzoeksrapport

Op vrijdag 23 mei 2014 stelden de afdeling Jeugd en de onderzoekers van de KUL in Brussel de resultaten voor van de nulmeting lokaal jeugdbeleid. Het onderzoek peilde via een enquête en focusgesprekken naar de beleving en tevredenheid over het werken met een apart lokaal jeugdbeleidsplan, zoals tot en met 2013 het geval was. In een tweede luik werden jeugdconsulenten, jeugdraadleden en jeugdschepenen bevraagd over de risico’s, mogelijkheden en verwachtingen die ontstaan bij de nieuwe regelgeving en meerjarenplanning.

Programma

09u30 - 10u00 Onthaal
10u00 - 10u45 Voorstelling onderzoeksresultaten
Jan Van Damme en Bart De Peuter (Instituut voor de Overheid – KU Leuven)
10u45 - 12u00

Panelgesprek over de uitdagingen, aandachtspunten en eenieders rol binnen de nieuwe planningscontext

  • Johan Van Gaens (afdelingshoofd, afdeling Jeugd)
  • Chris Peeters (diensthoofd Welzijn & Vrije Tijd, VVSG)
  • Katrien Vanhove (stafmedewerker VVJ-Karuur)
  • John Ooms, jeugdconsulent Ham

Moderator: Seppe Dams, afdeling Jeugd

12u00 - 13u00 Broodjeslunch

Praktische info

Datum: vrijdag 23 mei 2014 van 9u30 tot 13u00

Locatie: Auditorium Maria Baers, Martelaarsplein 7, 1000 Brussel. Info over de bereikbaarheid

Contactpersoon: Kristof Gaublomme, afdeling Jeugd, tel. 02 553 68 88, e-mail: kristof.gaublomme@vlaanderen.be