Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren

Oprachtgever Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, afdeling Jeugd
Uitvoerder KATHO Hogeschool en Universiteit Gent
Periode Februari 2012 tot voorjaar 2013
Eindrapport

Jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren (.pdf)

Heb je graag een gedrukte versie? Stuur een e-mail met uw naam en adres en naar marina.vanimpe@vlaanderen.be of naar jeugd@vlaanderen.be

Voorstelling onderzoek

Op vrijdag 13 september 2013 stelde de afdeling Jeugd, in aanwezigheid van minister van Jeugd Pascal Smet, de resultaten voor van het onderzoek over de werkingen voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Het onderzoek werd uitgevoerd door een samenwerkingsverband van KATHO Hogeschool en Universiteit Gent.

Programma - Presentaties

13u30 Onthaal
14u00 Welkomstwoord
Pascal Smet, minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel
14u20 Voorstelling onderzoek en conclusies (.pptx)
Pieter De Pauw en Hans Vermeersch, onderzoekers KATHO
15u10 Ruimte voor vragen en debat
15u20 Reflectie door Tineke Van de Walle (.pptx), onderzoeker aan de Vakgroep Sociale Agogiek, UGent. Ze schreef een doctoraat over jeugdwerk en sociale uitsluiting en is verbonden aan het JOP, waar ze vooral rond de thema’s jeugdwerk en vrije tijd werkt.
15u50 Reflectie door Chris Peeters (.pptx), stafmedewerker Jeugd en Sport en diensthoofd Welzijn en Vrije tijd bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw. Voorheen was hij vele jaren aan de slag als jeugdwerker in het jeugdwerk voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren.
16u00 Ruimte voor vragen en debat
16u20 Slotwoord
Johan Van Gaens, afdelingshoofd afdeling Jeugd
16u30 Afsluitend hapje en drankje

Doel van het onderzoek

Net zoals met het jeugdbewegingsonderzoek wil de afdeling Jeugd met dit onderzoek een beeld krijgen van jongeren die deelnemen aan dit soort jeugdwerk, van de begeleiding (professionelen en vrijwilligers) en de werkingen. De onderzoekers verzamelden enerzijds cijfers over deze vormen van jeugdwerk, anderzijds brachten ze de sterktes en zwaktes, noden en mogelijkheden van deze werkingen in beeld. De resultaten van het onderzoek moeten de afdeling Jeugd in staat stellen een beter beleid voor jeugdwerk voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren uit te werken. Kwaliteitsvol cijfermateriaal, dat op een goede manier geanalyseerd en geïnterpreteerd wordt en in beleidsaanbevelingen wordt vertaald, is immers onontbeerlijk om een sterk draagvlak te creëren.

Verloop en methode

Het onderzoek ging van start in februari 2012. In de loop van 2012 verzamelden en analyseerden de onderzoekers gegevens van minimaal veertig verschillende (jaar)werkingen, hun jongeren (veertien- tot zestienjarigen) en hun begeleiding. In de steekproef kwamen de volgende werkingen aan bod:

  • lokale initiatieven
  • lokale of bovenlokale werkingen van landelijke georganiseerde organisaties
  • werkingen die ondersteund werden door Formaat+ en PAJ binnen de proeftuin 'Kansengroepen stimuleren tot en begeleiden bij het ontwikkelen van jeugdverenigingen' van het Participatiedecreet.

Sector wordt betrokken

Zowel de onderzoekers als de afdeling Jeugd waren er zich van bewust dat dit onderzoek geen eenvoudige opdracht zou zijn. Daarom wilden we de sector maximaal betrekken. Zo werd eerst een stuurgroep van experten samengesteld, die het onderzoek mee strategisch aanstuurde. Daarnaast werkten we zowel bij het opstellen van de vragenlijst als bij de analyse van de resultaten met focusgroepen, waarin we diverse actoren uit het jeugdwerk (leden, begeleiding, coördinatoren) aan het woord lieten.

Meer informatie

Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen
afdeling Jeugd
Trees De Bruycker
tel. 02 553 42 67
e-mail: trees.debruycker@vlaanderen.be