Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Maatschappelijke participatie van jongeren

 

Oprachtgever Administratie Cultuur, afdeling Jeugd
Uitvoerder VUB, Vakgroep Sociologie
Periode 2004

 

Dit onderzoek naar maatschappelijke participatie van jongeren had drie grote doelstellingen:

Ten eerste wilden de onderzoekers een beschrijving geven van de maatschappelijke participatie van jongeren tussen veertien en achttien jaar. Daarbij werd gekeken naar participatie op school, in het gezin, in formele en informele sociale netwerken en in het culturele veld. Daarenboven gingen ze op zoek naar samenhangen of structuren binnen de contacten die jongeren hebben. Hierin onderscheidden ze drie handelingsgebieden of ruimtes waarbinnen de plaatsing van jongeren niet toevallig is: de vrijetijdsruimte, de sociale ruimte en de culturele ruimte.

Ten tweede was het de bedoeling een beeld te schetsen van welke jongeren een bepaalde positie innemen in die drie ruimtes. Zo werd duidelijk welke kenmerken ertoe leiden dat jongeren hun vrije tijd op een bepaalde manier invullen, al dan niet lid zijn van bepaalde soorten verenigingen, een uitgebreide dan wel selectieve vriendenkring hebben, bepaalde muziek- en mediavoorkeuren appreciëren boven andere en bepaalde houdingen, opvattingen en emoties onderschrijven.

Tot slot werd onderzocht of en op welke manier de positionering in de verschillende ruimtes onderling samenhangen. Met die laatste onderzoeksvraag trachtten de onderzoekers een antwoord te krijgen op vragen als: hebben leden van het jeugdwerk andere smaakvoorkeuren dan jongeren die lid zijn van sportverenigingen? Hebben jongeren met een uitgebreid informeel netwerk een instrumentele visie op de maatschappij of steunen zij de burgerschapswaarden? Voelen jongeren die zich in de vrijetijd met cultuur bezighouden zich beter in hun vel dan jongeren die hun vrije tijd invullen met informele contacten en commerciële activiteiten?


>> Onderzoek 'Maatschappelijke participatie van jongeren': eindrapport (PDF 1,7 Mb)

>> Onderzoek 'Maatschappelijke participatie van jongeren': samenvatting en beleidsaanbevelingen (PDF)