Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Jeugdinformatie in Vlaanderen

 

Oprachtgever Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, afdeling Jeugd
Uitvoerder Universiteit Antwerpen, departement Sociologie
Periode 2005

 

Dit inventariserend en verkennend onderzoek moest leiden tot de ontwikkeling van een samenhangend en territoriaal gespreid informatiebeleid voor de jeugd. Op basis van de verzamelde gegevens en de daaraan gekoppelde gegevensanalyse formuleerden de onderzoekers een aantal beleidsaanbevelingen en suggesties om de participatie van jongeren in het informatieaanbod te verhogen.Belangrijkste onderzoeksvragen


Veldbeschrijving

 • Binnen welke beleidsdomeinen worden expliciete informatie-initiatieven (projectmatig of structureel) naar kinderen, tieners en jongeren aangestuurd?
 • Welke landelijke actoren (zowel overheidsactoren als particuliere actoren) vervullen in Vlaanderen expliciete opdrachten m.b.t. informatie voor kinderen, tieners en jongeren?
 • Welke actoren coördineren/federeren op structurele basis informatie-initiatieven van gemeentelijke of provinciale aard?
 • Hoe is de territoriale spreiding, zowel kwantitatief als kwalitatief, van voornoemde actoren?

Definiëring

 • Hoe wordt "informatie voor kinderen, tieners en jongeren" gedefinieerd door (1) de bestaande actoren in het jeugdinformatielandschap en (2) in de internationale literatuur (Eryica)?
 • Hoe verhoudt het aanbod dat verbonden is aan onderwijsinstellingen/onderwijstijd zich met dat van vrijetijdsbestedingsactoren en vrije tijd?

Participatie en bereik van de doelgroep

 • Op welke wijze is of wordt de doelgroep zelf betrokken bij de totstandkoming van informatie?
 • Komt de informatie terecht bij de kinderen en jongeren waarvoor ze bedoeld is?
 • Hoe toegankelijk is de informatie?

Noden en behoeften

 • Wat zijn de sterktes, zwaktes, uitdagingen en kansen van wat er momenteel in Vlaanderen aan jeugdinformatie kan worden beschreven?
 • Wat zijn de mogelijke tekortkomingen of hiaten in de informatie?
 • Waar is er sprake van redundantie?
 • Wat zijn – volgens de betrokken actoren – de belangrijkste tekorten, noden in Vlaanderen m.b.t. jeugdinformatie?
 • Welke voorstellen formuleren zij ter verbetering en welke rol geven zij aan de Vlaamse overheid?

Onderzoek in drie fasen

 • januari-februari 2005: inventarisatie van duidelijke identificeerbare communicatoren en boodschappen, aan de hand van onder meer literatuurstudie
 • maart - mei 2005: bevragen van primaire en secundaire informatieverstrekkers en analyse maken van de interviews
 • mei - november 2005: in kaart brengen van hoe jongeren informatie vergaren en verspreiden, aan de hand van case studies en een kwalitatief sporenonderzoek

>> Eindrapport onderzoek Jeugdinformatie in Vlaanderen (PDF)