Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Jeugdhuizen in Vlaanderen

Oprachtgever Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, afdeling Jeugd
Uitvoerder Katholieke Hogeschool VIVES en Vrije Universiteit Brussel
Periode Februari 2013 tot voorjaar 2014
Eindrapport

Jeugdhuizen in Vlaanderen (.pdf - 14 Mb)

Heb je graag een gedrukte versie? Stuur dan een e-mail met uw naam en adres naar jeugd@vlaanderen.be
Een gedrukte versie van het rapport werd opgestuurd naar de deelnemende jeugdhuizen en de Vlaamse gemeentebesturen. Ook wie op de voorstelling aanwezig was, kreeg een exemplaar in de bus.

Voorstelling onderzoek

Op 25 april 2014 stelde de afdeling Jeugd in Mundo B in Brussel de resultaten voor van het onderzoek over jeugdhuizen in Vlaanderen. Het onderzoek geeft een beeld van de deelnemers, de begeleiding en de werking in de jeugdhuizen anno 2013.

Programma - Presentaties

13u30 Onthaal
14u00 Welkom en openingswoord
De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel
14u20 De bezoekers: wie zijn ze en wat drijft hen? (Powerpoint)
Hans Vermeersch en Pieter De Pauw, Vives Hogeschool

De jeugdhuisbezoeker vs. de gemiddelde Vlaamse jongere: effecten van participatie op burgerschapshoudingen (Powerpoint)
Bram Spruyt, Vrije Universiteit Brussel
14u50 Dubbelinterview met Lander Piccart (voorzitter Vlaamse Jeugdraad) en Leen Coppens (voorzitter jeugdhuis Reflex)
15u10 Ruimte voor vragen
15u20 Pauze
15u40 Vrijwilligers en Beroepskrachten
Jeugdhuiscultuur: waarin verschillen de jeugdhuizen en hoe beïnvloedt dit de tevredenheid? (Powerpoint)

Hans Vermeersch en Pieter De Pauw, Vives Hogeschool
16u10 Dubbelinterview met Frank Stevens (Howest) en Joris De Bleser (voorzitter Formaat)
16u30 Ruimte voor vragen
16u45 Afsluitende drink

Doel van het onderzoek

Net als bij het jeugdbewegingsonderzoek en het onderzoek naar jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren wil de afdeling Jeugd met dit onderzoek een beeld krijgen van de deelnemers, de begeleiding en de werking in de jeugdhuizen anno 2013. Daarvoor werd bij een selectie van Vlaamse jeugdhuizen een bevraging georganiseerd bij bezoekers, vrijwilligers en dagelijkse leiding. Daarnaast werden in alle jeugdhuizen ook alle beroepskrachten bevraagd.

Een eerste focus lag op het publiek dat deelneemt, de mate van deelname en engagement, de kenmerken van de deelnemers en de diversiteit daarbinnen. Daarvoor werden de zestien- tot achttienjarigen bevraagd. Specifieke aandacht ging naar het al dan niet bereiken van laaggeschoolde jongeren in een niet-stedelijke context.

Net als in het onderzoek naar jeugdwerk voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren moest er ook hier bijkomende aandacht zijn voor professionele en vrijwillige begeleiding en hun rol, voor de motivatie van de jongeren en de relatie met andere (vrijetijds)keuzes van jongeren. Eigen aan jeugdhuizen is dat veel deelnemers ook vaak zelf in bepaalde mate engagementen opnemen.

Tot slot werden in dit onderzoeksproject ook een aantal hete hangijzers in de werking van de jeugdhuizen onderzocht en gedocumenteerd. Thema’s die daarbij bijvoorbeeld aan bod kwamen, zijn het engagement van de leden en de leiding, de zakelijke en organisatorische leiding, de relaties met andere organisaties, zowel binnen als buiten het jeugd(huis)werk, enzovoort.

Verloop en methode

De onderzoekers gingen in februari 2013 van start. Samen met de stuurgroep gingen ze na wat de relevante thema’s zijn en wie men precies op welke manier zou bevragen. Daarbij werd rekening gehouden met het feit dat jongeren diverse rollen kunnen opnemen binnen het jeugdhuis.

Deelnemers, vrijwilligers/begeleiding en coördinatoren werden in de loop van 2013 bevraagd. Aan de hand van focusgroepen werden de resultaten verder geduid.

Meer informatie

Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen
afdeling Jeugd
Trees De Bruycker
[t] 02 553 42 67
@ trees.debruycker@vlaanderen.be