Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Beleid inzake jeugdcultuur

 

Oprachtgever Administratie Cultuur
Uitvoerder Arteveldehogeschool Gent, Opleiding Sociaal Werk
Periode 2002Dit onderzoek moest nagaan welk beleid de diverse overheden in Vlaanderen voeren om artistiek culturele uitingen van jongeren aan te moedigen. Verder moest het ook aantonen of er nood was aan maatregelen om dat beleid te ondersteunen.

Het onderzoek verliep in drie stappen:

1. Inventaris van beleidsdocumenten

Er werd een inventaris opgemaakt van beleidsdocumenten over maatregelen rond jeugdcultuur van:

  • de Vlaamse overheid
  • de vijf Vlaamse provincies
  • de Vlaamse Gemeenschapscommissie
  • een tiental Vlaamse gemeentes.

2. Bevraging van bevoorrechte getuigen

In nauwe wisselwerking met diverse bevoorrechte getuigen wilden de onderzoekers relevante criteria opstellen voor de analyse van de geïnventariseerde beleidsdocumenten.

  • In een eerste fase gebeurde deze bevraging aan de hand van focusgroepinterviews. Als afsluiting van de eerste fase werd een synthesetekst van deze interviews opgemaakt.
  • De synthesetekst werd teruggekoppeld aan dezelfde groep bevoorrechte getuigen in een tweede ronde focusgroepsgesprekken. Het was de bedoeling om in deze ronde, vanuit de 'oogst' aan verwachtingen en voorstellen uit de eerste ronde, een analysekader op te bouwen waarmee in de derde fase de geïnventariseerde beleidsdocumenten konden worden geanalyseerd.

3. Analyse van beleidsdocumenten

Op basis van het in de vorige fase verkregen analyserooster analyseerden de onderzoekers de geïnventariseerde beleidsdocumenten. Het resultaat van deze fase was een rapport met vaststellingen op twee niveaus:

  • het globale beleid inzake jeugdcultuur van de overheden in Vlaanderen
  • de sterktes en zwaktes van verschillende concrete beleidsacties, aangevuld met aanbevelingen van de onderzoekers om het overheidsbeleid te optimaliseren.

>> Eindrapport onderzoek 'Beleid inzake jeugdcultuur' (Word 2Mb)

>> Syntheserapport 'Beleid inzake jeugdcultuur' (.doc)