Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Intergenerationele solidariteit - Van 7 tot 107

 

Oprachtgever Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, afdeling Jeugd
Uitvoerder Artesis Hogeschool, in samenwerking met de Universiteit Antwerpen
Periode december 2008 - half mei 2009

 

Het onderzoek moest peilen naar de effecten van vergrijzing en ontgroening op de positie, status... van kinderen en jongeren in de samenleving en suggesties en aanbevelingen meegegeven voor het Vlaams beleid (persoonsgebonden materies, ruimtelijke ordening, werkgelegenheid, ...)

De onderzoekers kregen de opdracht bevoorrechte getuigen (wetenschappers, middenveldactoren en anderen) te vragen naar hun visie hierop, vanuit sociologisch, economisch, filosofisch, antropologisch, bestuurskundig ... perspectief. Zij moesten een methode hanteren die deze bevraging ook een publiek cachet gaf, zodat het verloop van deze verkenning ook systematisch publiek werd gerapporteerd. De onderzoekers moesten met ander woorden een methode/aanpak hanteren die zoveel mogelijk geïnteresseerden betrok vanaf een zo vroeg mogelijk stadium. Concreet hielden ze hielden diepte-interviews met middenveldorganisaties en wetenschappers uit diverse domeinen, gesprekken met sociaal werkers, gesprekken met kinderen, een discussieforum over het samen creëren van de toekomst. De onderzoekers publiceerden in drie afzonderlijke nieuwsbrieven telkens een greep uit de meest opmerkelijke, interessante, boeiende, soms tegenstrijdige meningen.

Het onderzoek liep van december 2008 tot half mei 2009. Op 19 mei 2009 werden het eindrapport aan de pers voorgesteld. Het rapport start met een theoretische blik op het begrip intergenerationel solidariteit. Daarna wordt de onderzoeksmethode toegelicht. Tot slot wordt een overzicht opgenomen van de resultaten van het onderzoek en van de beleidsaanbevelingen.


>> Eindrapport onderzoek rond intergenerationele solidariteit (PDF 3,8 Mb)

>> Nieuwsbrieven over het onderzoeksproject