Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Informatiebehoeften van jongeren en de kwaliteit van het informatieaanbod

 

Oprachtgever Vlaams Informatiepunt Jeugd (VIP Jeugd)
Uitvoerder KU Leuven
Periode 2008

 

Dit onderzoek bekeek de informatiebehoeften, informatiebronnen, informatieproducten en informatiemedia door drie brillen: kinderen, tieners en jongeren.

Het onderzoek bestond uit twee delen. In een eerste luik worden de informatiebehoeften van de jeugd onder de loep genomen, het tweede luik richt zich op de kwaliteit van het informatieaanbod. Bij elk luik was er aandacht voor leeftijd- en doelgroepspecifieke kenmerken.

Het onderzoek moest leiden tot een aantal aanbevelingen voor een meer effectieve afstemming van het informatieaanbod op de behoeften, interesses en vragen van kinderen, tieners en jongeren. Het onderzoek was een vervolg op het onderzoek 'Informatiebeleid voor de jeugd' uit 2006, dat in opdracht van de afdeling Jeugd door de Universiteit Antwerpen werd gevoerd.

Eerste luik: tweefasige survey

Omdat men op een empirische wijze te werk wil gaan, werd gekozen voor een user- en life-centered benadering. De uitgangspunten ware de gebruiker (user) en zijn of haar omgeving (life). Deze methode vroeg een onderzoek in twee fasen.

  1. basissteekproef voor 12- tot 18-jarigen: klassen uit het ASO, TSO, BSO en een aantal klassen met een duidelijk verhoogd aantal scholieren met achtergestelde en /of allochtone achtergrond werden bevraagd. De steekproef werd afgenomen bij 600 leerlingen.
  2. afgeleide steekproef voor 10- tot 12-jarigen en 18- tot 25-jarigen. Deze steekproef werd afgenomen bij 400 respondenten.

Er werden twee vragenlijsten voorgelegd met vier thema's: de informatiebehoeften, kennis van informatiebronnen en -kanalen en het gebruik ervan, de kwaliteitsbeoordeling van het informatieaanbod en de socio-economische en ontwikkelingsachtergrond

Tweede luik: kwalitatieve survey

Dit luik bestond uit groepsinterviews voor kinderen, tieners, jongeren en gehandicapten. Er werden ook 8 jongeren van verschillende leeftijden uitgenodigd in een laboratorium om het gebruik van informatiemedia te observeren.


>> Eindrapport onderzoek informatiebehoeften van jongeren (PDF)