Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Evaluatie Cijferboek Jeugdwerk

 

Oprachtgever Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, afdeling Jeugd
Uitvoerder Steunpunt Re-creatief Vlaanderen
Periode 2006

 

Het Cijferboek Jeugdwerk bracht meer dan 10 jaar lang de beleidsinspanningen van de lokale besturen i.v.m. jeugdwerk in kaart. In 2006 werd het onderworpen aan een kritische evaluatie. Het onderzoek leverde basismateriaal voor een nieuw cijferboek dat bruikbaar is voor beleidmakers op de verschillende bestuurlijke niveaus.

De resultaten van het onderzoek worden voorgesteld in twee rapporten:

In het eerste onderzoek werden de meest recente versie van het cijferboek en de vragenlijst waarmee het cijferboek wordt samengesteld, onder de loep genomen. Het gehanteerde meetinstrument, de indicatoren, en de wijze waarop de gegevens zijn verwerkt en gepresenteerd in het cijferboek, werden getoetst aan de meest essentiële kwaliteitsrichtlijnen ter zake. Op basis daarvan konden verscheidene suggesties worden geformuleerd om het cijferboek verder te verfijnen.

Beantwoordt het cijferboek ook aan de informatiebehoeften van de sector? Om hierop een zicht te krijgen, werden interviews afgenomen van beleidsmakers op gemeentelijk, provinciaal, en Vlaams niveau. Daarnaast werd gepeild naar de opinies van academici die onderzoek verrichten rond jeugdwerk. De voorstellen en bedenkingen worden in het tweede onderzoeksrapport besproken.


>> Onderzoeksrapport I: Toetsing van het cijferboek en de vragenlijst gemeentelijk jeugdwerkbeleid aan kwaliteitsnormen (PDF)

>> Onderzoeksrapport II: Raadpleging van de jeugdwerksector. Een kwalitatief onderzoek naar de beoordeling van het cijferboek en de dataverzameling m.b.t. jeugdwerkbeleid (PDF 1,4 Mb)