Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Buitenspelen

 

Oprachtgever Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, afdeling Jeugd
Uitvoerder Kind en Samenleving vzw, in samenwerking met de KULeuven
Periode 2008

 

Dit onderzoek moest nagaan hoe erg het nu gesteld is met het buitenspelen en ging op zoek naar mogelijke verklaringen voor het veranderde buitenspeelgedrag. Hoewel vele actoren aanvoelden dat buitenspelen veel minder vanzelfsprekend was geworden, was er tot op heden geen of weinig cijfermateriaal om deze tendens te duiden.

Kind en Samenleving vzw voerde in samenwerking met KULeuven de onderzoeksopdracht uit. Op basis van observaties, een survey en een literatuuroverzicht gaven zij een beeld van het buitenspelen anno 2008. De onderzoeksresultaten bevestigden en versterkten de hiervoor geformuleerde verwachtingen: de speelindex gemaakt op basis van observaties toonde aan dat het aantal buitenspelende kinderen zowat gehalveerd was in de afgelopen 25 jaar. Verklaringen die in het onderzoek aan bod kwamen, waren zowel de inrichting van de (speel)ruimte als redenen uit de persoonlijke en sociale leefwereld van kinderen.

Er werd een verslagboek van het onderzoek gepubliceerd, met de beschrijving en bespreking van de resultaten van de survey en observaties, en aansluitend enkele beleidsaanbelevingen. Voot meer informatie over het onderzoek en de betrokken onderzoekers kan je terecht bij Kind en Samenleving vzw.


>> Rapport onderzoek buitenspelen (PDF 29 Mb)

>> Meer informatie over het onderzoek: Kind en Samenleving vzw