Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Brede School

 

Oprachtgever Administratie Cultuur, afdeling Jeugd
Uitvoerder Katholieke Universiteit Leuven, Hoger Instituut voor de Arbeid
Periode 2003

 

Een brede school wil een brede leef- en leeromgeving creëren waarbinnen kinderen en jongeren een brede waaier aan leer- en leefervaringen kunnen opdoen. Daartoe moet er een hechte samenwerking zijn tussen school, gezin en lokale, formele en informele organisatie. Dit onderzoek ging na of het concept van een "brede school" ook in Vlaanderen tot de mogelijkheden behoorde.

Het onderzoek verliep in twee fasen:

  • Eerste fase: op basis van literatuurstudie en een internationale verkenning werd het begrip brede school afgebakend. Een studiebezoek aan Nederland vormde het sluitstuk van deze fase. Op basis daarvan werden de basisdoelstellingen voor de brede school bepaald.

  • Tweede fase: verkenning van de aanzetten tot brede school in Vlaanderen . Dat gaf aanleiding tot een (nog onvolledige) inventaris. Om de diversiteit van de verschillende initiatieven te stroomlijnen, werd gefocust op de doelstellingen, de samenstelling en de te verwachten effecten. Die invalshoeken vormden, samen met aanverwante thema's, het onderwerp van een denkdag met een brede groep deskundigen in oktober 2003. De resultaten van de gesprekken en interviews vormden een bron van inspiratie.

Sluitstuk van het onderzoek was een voorstel van een globaal concept om in Vlaanderen een brede school uit te bouwen.


>> Eindrapport Brede School (.doc)

>> Synthese van het Eindrapport Brede School (.doc)

>> Meer informatie over het concept brede school