Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Interuniversitair Platform Jeugdonderzoek

 

Oprachtgever Vlaamse minister van Jeugd
Uitvoerder Katholieke Universiteit Leuven, Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Gent
Periode opgericht in 2003

 

Doelstelling

Het project Interuniversitair Platform Jeugdonderzoek (Jeugdonderzoeksplatform of JOP) heeft tot doel het bestaande (Nederlandstalige) jeugdonderzoek te inventariseren, te analyseren en te synthetiseren. In een latere fase moest nieuw onderzoek worden opgestart en uitgevoerd via de periodieke afname van een jeugdmonitor. Via uitwisselingen met praktijkwerkers, beleidsmakers en onderzoekers tracht het JOP de informatie over kinderen en jongeren te verzamelen en toegankelijk te maken voor alle geïnteresseerden.

Het JOP is een interuniversitaire platform met onderzoeksgroepen van de Katholieke Universiteit Leuven, de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Gent. Het werd in 2006 geïntegreerd binnen het Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek Cultuur, Jeugd en Sport.

Op de website van het JOP vind je meer informatie over de werking van het JOP. De website beschikt ook over een databank met de jeugdonderzoeken die het JOP geselecteerd en geïnventariseerd heeft.

Situering

"Het gebrek aan voldoende jeugdonderzoek en het ontbreken van afstemming van de verschillende onderzoeksprojecten is één van de voornaamste pijnpunten van het Vlaamse jeugdbeleid". Dat stond vermeld in het eerste Vlaamse jeugdbeleidsplan, dat in juni 2002 door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd.

Het gebrek aan wetenschappelijk onderzoek was de reden voor een eerder zwakke wetenschappelijke fundering van het beleidsplan. Het ontbreken van afstemming van de verschillende onderzoeksprojecten had te maken met het ongecoördineerd naast elkaar bestaan van een aantal universitaire onderzoeksgroepen, die diverse aspecten van de leefwereld van kinderen en jongeren onderzochten. Dat gebeurde vaak in opdracht van de Vlaamse overheid, zij het vanuit diverse departementen en administraties (Cultuur, Welzijn, Onderwijs, Planning en Statistiek).

Om die reden werd in de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap in 2003 voor het eerst een krediet gereserveerd voor de wetenschappelijke ondersteuning van het jeugdbeleid. De Vlaamse minister van Jeugd besliste begin 2003 om die middelen aan te wenden voor de ondersteuning van drie universiteiten, die gezamenlijk een project "Interuniversitair Platform Jeugdonderzoek" ( Jeugdonderzoeksplatform) hadden voorgesteld. Het ging om de Katholieke Universiteit Leuven, de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Gent. De minister kende hen elk 49.900 euro toe.


>> Meer informatie over het Jeugdonderzoeksplatform