Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Jongeren in cijfers en letters 4

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media en het Jeugdonderzoeksplatform (JOP) stelden op vrijdag 22 maart 2019 het nieuwe JOP-boek Jongeren in cijfers en letters 4 voor. Het boek bevat de onderzoeksresultaten van drie studies uit het voorjaar van 2018: de JOP-monitor 4, de JOP-kindmonitor en de JOP-schoolmonitor 2. Het onderzoek, waaraan meer dan elfduizend kinderen en jongeren hebben deelgenomen bracht thema’s in kaart zoals welbevinden, vrije tijd, diversiteit en politieke interesse. De onderzoeksresultaten bieden een unieke kijk op de jeugd in Vlaanderen en vormen een cruciale bron van kennis voor het vormgeven en ondersteunen van het Vlaamse jeugdbeleid.

Het is - na eerdere studies in 2006, 2008 en 2013 - de vierde keer dat deze ‘staat van de jeugd’ door het JOP wordt gemeten. De schoolmonitor werd voor de tweede keer uitgevoerd op basis van bevragingen via de scholen, wat toelaat om meer diverse en kwetsbare jongeren te bereiken. De JOP-kindmonitor was een primeur in 2018. Dit onderzoek richt zich op 10- tot 13-jarigen en laat toe de transitie van kind naar jongere te bestuderen, met onder meer de invloed van de overgang van de basisschool naar het secundair onderwijs.

Lieve Bradt (JOP): “Een ‘monitor van de jeugd’ leert ons iets over jongeren in Vlaanderen, maar hij biedt geen alomvattend beeld. We zien een monitor vooral als een toetssteen, als een ankerpunt om naar terug te grijpen. De ‘jeugd van tegenwoordig’ lijkt altijd heel anders dan de jongeren van vroeger. Maatschappelijke tendensen lijken zich altijd eerst, sterker en extremer voor te doen onder jongeren. In het maatschappelijke debat over jongeren krijgt het buikgevoel vaak de bovenhand: een monitor kan met betrouwbare cijfers dat debat aanwakkeren of juist tot rust brengen, maar hij moet altijd gezien worden als een startpunt voor verdere interpretatie veeleer dan als een eindpunt.”

Jongeren in cijfers en letters 4 is uitgegeven bij Acco en online te bestellen via deze link.

Programma & presentaties

Na een algemene situering door de coördinator van het Jeugdonderzoeksplatform (prof. dr. Lieve Bradt, Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, Universiteit Gent), werd dieper ingegaan op de thema's welbevinden, diversiteit en wij-zij denken.

11.45 u Onthaal met broodjeslunch
12.45 u Jongeren in cijfers en letters: situering van de JOP-monitoren
Prof. dr. Lieve Bradt, Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, Universiteit Gent
13.00 u

Het welbevinden van Vlaamse jongeren
Colinda Serie, Leuvens Instituut voor Criminologie, KU Leuven
Reflectie door Eveline Meylemans, adviseur Vlaamse Jeugdraad

13.35 u

Diversiteit in de vrije tijd
Juno Tourne, Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, Universiteit Gent
Reflectie door Ikrame Kastit, coördinator Uit de Marge

14.10 u Koffiepauze
14.40 u

Jongeren, voorbij het wij-zij denken
Dr. Jessy Siongers, Onderzoeksgroep TOR, Vrije Universiteit Brussel
Reflectie door Alexandra Smarandescu, voorzitter Vlaamse Jeugdraad

15.15 u Slotwoord
Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel

 

Meer informatie

Departement Cultuur, Jeugd en Media
Afdeling Kennis en Beleid - Team Kennisontwikkeling

Eva Van Passel
[t] 02 553 43 23
@ eva.vanpassel@vlaanderen.be