Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

JOP-monitor Gent en Antwerpen

De afdeling Jeugd en het Jeugdonderzoeksplatform (JOP) stelden op 8 februari de resultaten van de JOP-monitor Gent en Antwerpen voor.

Wat?

Het Jeugdonderzoeksplatform (JOP) verricht als Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek Jeugd onderzoek naar de leefwereld van jongeren in Vlaanderen. Naar het voorbeeld van de JOP-monitor Brussel werden in 2012 Gent en Antwerpen onder de loep genomen. Aan de hand van (inter)nationale bronnen en eigen analyses werden belangrijke thema’s uit de leefwereld van Gentse en Antwerpse scholieren beschreven: het schoolwelbevinden, academische motivatie, academisch en arbeidsmarktgericht toekomstperspectief, subjectief welbevinden, het verenigingsleven, houdingen ten aanzien van andere culturen, homofobie, overlastperceptie en delinquentie.

Publicatie

De resultaten werden gebundeld in de publicatie 'Jong in Gent en Antwerpen', die op 8 februari werd voorgesteld. Tijdens de voorstelling werden de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek belicht en werd dieper ingegaan op de thema’s 'jeugddelinquentie', 'verenigingen' en 'houdingen ten aanzien van anderen'. Korte samenvatting van de onderzoeksresultaten (.pdf)

De publicatie is verkrijgbaar bij uitgeverij Acco.

Parlementaire aandacht

De resultaten van het onderzoek leidden tot een aantal vragen in de Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen van het Vlaams Parlement.
Meer informatie: verslag van de parlementaire vragen en het antwoord van minister Pascal Smet (.pdf)
(Bron: Vlaams Parlement - Handelingen van de commissievergadering Onderwijs en Gelijke Kansen - 7 maart 2013 - voorlopige versie)

Programma en presentaties studienamiddag 'Jong in Gent en Antwerpen

13u00 Onthaal
13u30 Verwelkoming
Prof. dr. Stefaan Pleysier, LINC, K.U. Leuven
13u45 Jong in Gent en Antwerpen. Toelichting bij het onderzoek en belangrijkste bevindingen - PowerPointvoorstelling
Em. prof. dr. Nicole Vettenburg, Vakgroep Sociale Agogiek, UGent
Em. prof. dr. Mark Elchardus, TOR, VUB
14u30 Jeugddelinquentie in Antwerpen en Gent - PowerPointvoorstelling
dr. Diederik Cops, LINC, K.U. Leuven
15u05 Pauze
15u20 Het verenigingsleven van Antwerpse en Gentse scholieren - PowerPointvoorstelling
Dr. Tineke Van de Walle, Vakgroep Sociale Agogiek, UGent
15u55 Houdingen ten aanzien van anderen bij Antwerpse en Gentse jongeren - PowerPointvoorstelling
Dr. Lilith Roggemans, TOR, VUB
16u30 Slotwoord
Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel
17u00 Afsluitend hapje en drankje

Meer informatie

Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen
afdeling Jeugd
Trees De Bruycker
tel. 02 553 42 67
e-mail: trees.debruycker@vlaanderen.be